^Powrót na górę
 • 1 WITAMY
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
 • 2 WITAMY
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
 • 3 WITAMY
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
 • 4 WITAMY.
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
 • 5 WITAMY
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
baner

Olimpiady Specjalne

Polityka ochrony danych w ZSS

Plan rozwoju szkoły

Plan rozwoju
Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu


 
    Poniższy plan rozwoju Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu powstał w celu ustalenia kierunków wprowadzanych zmian w organizacji i działalności szkoły w latach 2011 – 2016.
 
Wszystkie roczne plany pracy szkoły powinny być zgodne z poniższymi założeniami.
 
W trakcie realizacji planu dopuszcza się możliwość dokonywania w nim zmian.
 
 
Zgodnie z przyjętą procedurą zaprojektowano plan rozwoju szkoły z uwzględnieniem następujących obszarów pracy szkoły.
 
I.     Organizacja i przebieg procesu kształcenia.
 
II.   Efekty kształcenia.
 
III.  Opieka i wychowanie.
 
IV. Kultura szkoły.
 
V.  Kadra.
 
VI. Baza i wyposażenie szkoły.
 
VII.       Integracja ze środowiskiem.
 
VIII. Ewaluacja programu rozwoju.
 
 
 
 
    Pożądane efekty ujęto w przedstawionej misji i wizji szkoły.
 
 MISJA  SZKOŁY
 
 W naszej szkole każde dziecko odnosi sukces.
 
 Nasza szkoła:
 
*       Uczy, wychowuje, zapewnia bezpieczeństwo i opiekę oraz pomoc socjalną. Wzmacnia poczucie własnej wartości i godności dziecka.
 
*        Rozwija umiejętności, zdolności i zainteresowania ucznia. Kształtuje nawyki umożliwiające jak możliwie najpełniejsze samodzielne funkcjonowanie w dorosłym życiu.
 
*        Oferuje fachowa opiekę psychologiczną, pedagogiczną, terapeutyczną, zdrowotną oraz socjalną (posiłki i odzież dla potrzebujących).
 
*       Zapewnia doradztwo, wsparcie oraz wszechstronną pomoc w pokonywaniu trudności.
 
*       Wspiera i inicjuje działania integracyjne na rzecz osób niepełnosprawnych.
 
*        Organizuje zajęcia pozalekcyjne, zawody sportowe w ramach „Olimpiad specjalnych”, wycieczki, konkursy, zielone szkoły.
 
*        Organizuje i przeprowadza Śląską Biesiadę Szkół Specjalnych „Bajtel – Gala”.


WIZJA SZKOŁY


Nasza szkoła uczestniczy w życiu społeczno – kulturalnym w środowisku lokalnym.
 
 
*      Jesteśmy szkołą dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną o specjalnych potrzebach  edukacyjnych i wychowawczych.
 
*       Przygotowujemy uczniów do autonomii, samodzielnego funkcjonowania w życiu rodziny, szkoły, środowiska oraz pełnienia funkcji  społecznych w oparciu o zdobyte w procesie dydaktyczno – wychowawczym i rewalidacyjnym umiejętności, nawyki i wiadomości.
 
*        Wyposażamy uczniów w wiedzę i umiejętności zgodne z ich możliwościami psychofizycznymi.
 
*       Dążymy do osiągnięcia przez nich  możliwie wszechstronnego rozwoju w dostępnym im zakresie, za pomocą specjalnych metod.
 
*       Zmierzamy do tego, aby dziecko niepełnosprawne potrafiło znaleźć miejsce w społeczeństwie i czuło się w nim potrzebne.
 
*       Dbamy o integracją dziecka ze środowiskiem lokalnym i dziedzictwem kulturowym Regiony Raciborskiego.
 
*       Budujemy motywację i pozytywne nastawienie do podejmowania wyzwań poprzez aktywizowanie uczniów, docenianie wysiłków i budowanie w nich wiary we własne siły.
 
*      Rozpoznamy możliwości i ograniczenia uczniów, zadbamy o pełne wykorzystanie ich potencjału rozwojowego.
 
*      Odpowiednio dostosowujemy treści do możliwości uczniów.
 
*       Będziemy motywować uczniów do pokonywania trudności i radzenia sobie z wyzwaniami
 
*       Zadbamy o to, by każdy uczeń miał szansę osiągnięcia sukces


 
PLAN ROZWOJU SZKOŁY W WYBRANYCH OBSZARACH
 
        OBSZAR I: ORGANIZACJA I PRZEBIEG KSZTAŁCENIA
 
*       Szkoła posiada szkolny zestaw programów nauczania zgodnych z podstawą programową opracowanych i zatwierdzonych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
*       pracy szkoły. Uczniowie, rodzice i nauczyciele znają koncepcję
*        Metody i formy pracy z uczniami są właściwie dobrane, zróżnicowane i skuteczne.
*        Każdy nauczyciel przygotowuje się do pracy w szkole z wyprzedzeniem oraz gromadzi dowody wskazujące na postępy uczniów.
*        W szkole efektywnie pracują zespoły nauczycieli.
*        Zadania przydzielane uczniom są dostosowane do ich możliwości.
*        Kształcenie sprzyja wyrównywaniu szans edukacyjnych uczniów.
*        Nauczyciele oceniają osiągnięcia uczniów zgodnie z zasadami oceniania obowiązującymi w szkole, zgodnie z ustalonymi przez siebie wymaganiami edukacyjnymi.
*       Uczniowie i rodzice znają zasady oceniania obowiązujące w szkole, wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów oraz formy i sposoby oceniania ustalone przez nauczycieli.
*       Rodzice na bieżąco informowani są o wynikach osiąganych przez ich dzieci.
*       Uczniowie mają zapewnioną pomoc w pokonywaniu trudności edukacyjnych.
*        Szkoła sprzyja rozwojowi zainteresowań i zdolności uczniów oraz umożliwia poznanie dorobku kultury regionalnej, narodowej, europejskiej i światowej.
 
HARMONOGRAM DZIAŁAŃ
 
ZADANIA
DZIAŁANIA
Szkoła lub placówka ma koncepcje pracy
Zapoznanie uczniów i rodziców z koncepcją pracy szkoły i jej zaakceptowanie.

Działanie szkoły są zgodne z przyjętą przez radę pedagogiczną koncepcję pracy

Analiza i modyfikacja koncepcji pracy szkoły w razie potrzeby
Podniesienie efektywności kształcenia
Dostrzeganie, docenianie i rozpowszechnianie osiągnięć uczniów w różnych dziedzinach

Przestrzeganie zasad systematycznego, zgodnego ze statutem , oceniania pracy uczniów

Coroczna analiza wyników klasyfikacji i promocji, wyników osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz wyników zewnętrznych sprawdzianów i egzaminów oraz wdrażanie programów naprawczych

Konstruowanie we współpracy z rodzicami Indywidualnego Programu edukacyjno – Terapeutycznego dla każdego ucznia, poddawanie go ewaluacji co najmniej raz w roku szkolnym

Współpraca nauczycieli w opracowaniu wymagań edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów oraz opracowaniu narzędzi badawczych
Zapoznanie społeczności szkolnej z zasadami oceniania
Zebrania z rodzicami, przekazywanie informacji uczniom i rodzicom (za potwierdzeniem) w zeszytach do korespondencji lub zeszytach przedmiotowych,
Stworzenie uczniom możliwości rozwijania zdolności i zainteresowań
Monitorowanie potrzeb uczniów związanych z organizacją zajęć pozalekcyjnych (ankiety, rozmowy), wzbogacanie oferty szkoły w atrakcyjne formy spędzania czasu wolnego, efektywne wykorzystanie bazy dydaktycznej szkoły

Upowszechnianie wiedzy wśród uczniów i rodziców nt. szkolnej oferty zajęć pozalekcyjnych w gablotach szkolnych i na stronie internetowej

Doposażenie szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych także ze środków unijnych.

Prowadzenie zajęć warsztatowych z różnych dziedzin, kół zainteresowań i wyjazdów edukacyjnych oraz współpraca z instytucjami pozaszkolnymi (basen kryty, kręgielnia itp.)

Udział w olimpiadach specjalnych , konkursach, akademiach i występach artystycznych
Prowadzenie działań służących wyrównywaniu szans edukacyjnych
Prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych (matematyka, j. polski) oraz specjalistycznych (gimnastyki korekcyjnej, muzykoterapii, logopedii, komunikacji wspomagającej, korekcyjno-kompensacyjne, arteterapii, terapii metodą Thomatisa, biblioterapii)

Rozwijanie kompetencji kluczowych poprzez zajęcia pozalekcyjne, dodatkowe oraz wyrównawcze jak i tworzenie i wdrażanie nowych metod ich rozwijania

Doposażenie szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne ze środków unijnych
 
OBSZAR II: EFEKTY KSZTAŁCENIA
 
*        Działania szkoły służą wszechstronnemu rozwojowi ucznia, przygotowaniu go do życia, podejmowania kolejnych wyzwań edukacyjnych, podjęcia pracy zawodowej lub jak najlepszemu funkcjonowaniu w środowisku rodzinnym, miejscowości, społeczeństwie.
*        Szkoła stwarza uczniom możliwość udziału w konkursach, zawodach, olimpiadach na terenie szkoły i poza nią.
*        Szkoła przygotowuje uczniów do sprawdzianu i egzaminu zewnętrznego, analizuje i gromadzi uzyskane wyniki.
*        Nauczyciele dokonują ewaluacji własnych działań podejmowanych w procesie dydaktyczno – wychowawczym.
 
HARMONOGRAM DZIAŁAŃ
 
ZADANIA
DZIAŁANIA
Przeprowadzanie diagnoz przyrostu wiedzy i umiejętności uczniów
Analiza realizowanych programów, w tym IPET, planowanie pracy w zespołach nauczycielskich.

Tworzenie narzędzi oraz przeprowadzanie badania kompetencji uczniów na poziomie każdej klasy.

Prowadzenie turniejów i konkursów międzyklasowych i międzyprzedmiotowych.

Analiza wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych OKE oraz wdrażanie wniosków poprzez realizację programów naprawczych.
Indywidualizacja procesu dydaktyczno – wychowawczego.
Rozpoznanie możliwości i zainteresowań uczniów.

Opracowanie w zespołach nauczycielskich, we współpracy z rodzicami ucznia programu IPET, poddanie IPET- u ewaluacji co najmniej raz w roku.

Odpowiedni dobór form i metod nauczania, dostosowanie wymagań do możliwości i umiejętności uczniów.
Doradztwo zawodowe.
Rozpoznanie potrzeb uczniów w zakresie kształcenia zawodowego.

Zapoznanie z ofertą szkoły zawodowej w ZSS oraz szkół ponadgimnazjalnych na terenie powiatu.

Badanie możliwości znalezienia zajęcia przez uczniów, absolwentów szkoły przysposabiającej do pracy.

Współpraca z instytucjami wspomagającymi i wspierającymi szkołę w tych działaniach.


 
         OBSZAR III: OPIEKA I WYCHOWANIE
 
*        Program Wychowawczy Szkoły oraz Szkolny Program Profilaktyki są realizowane przez wszystkich nauczycieli oraz poddawane ewaluacji zgodnie z potrzebami.
*        Programy te znane są i upowszechniane całej społeczności szkolnej.
*       Szkoła kształci umiejętność przeciwstawiania się zagrożeniom (agresja, alkohol, nikotyna, narkotyki, inne).
*        Szkoła w rozwiązywaniu problemów wychowawczych współpracuje z rodzicami oraz instytucjami zewnętrznymi.
*        W organizacji pracy szkoły uwzględnia się specyficzne potrzeby uczniów wynikające z ich niepełnosprawności.
*        Szkoła zapewnia uczniom i opiekę w świetlicy szkolnej.
*        Szkoła zapewnia uczniom i ich rodzicom pomoc oraz wsparcie psychologiczno – pedagogiczne.
 
HARMONOGRAM DZIAŁAŃ
 
ZADANIA
DZIAŁANIA
Zapobieganie zagrożeniom niedostosowania i demoralizacji wśród uczniów
Realizacja przez wszystkich nauczycieli Szkolnego Programu Profilaktyki oraz Programu Wychowawczego Szkoły.

Poddawanie ewaluacji tych programów, zgodnie z potrzebami.

Znajomość przez wychowawców i pedagoga szkolnego sytuacji domowej uczniów.

Pedagogizacja rodziców, nawiązanie współpracy z rodzicami w celu zapobiegania niedostosowaniu wśród uczniów.

Wdrażanie uczniów do przestrzegania obowiązujących w szkole norm i zachowań, ujęcie tych zadań w planie wychowawczym każdej klasy.

Upowszechnienie wśród uczniów wiedzy o prawach i obowiązkach ucznia oraz prawach dziecka.

Bieżąca analiza trudności wychowawczych i podejmowanie skutecznych środków zaradczych (zespoły wychowawcze)

Promowanie, poprzez system nagród pozytywnych postaw i zachowań uczniów.

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzinom niewydolnym wychowawczo

Organizacja zajęć socjoterapeutycznych

Stały kontakt z rodzicami uczniów stwarzających trudności wychowawcze
Upowszechnianie zasad kultury osobistej.
Organizacja imprez okolicznościowych, rozrywkowych, wycieczek, wyjść poza szkołę i wyjazdów uczniów, wdrażanie zasad kulturalnego zachowania w różnych okolicznościach i sytuacjach.

Wskazywanie pozytywnych wzorców zachowań na przykładzie bohaterów literackich, filmowych czy też postaci z otoczenia szkoły.

Zdecydowane reagowanie przez nauczycieli na każdy przejaw złego zachowania ucznia na terenie szkoły i poza nią.

Ścisła współpraca z instytucjami zewnętrznymi wychowawców klas, pedagoga szkolnego i nauczycieli min. z PPP, Sądem d.s. rodziny i nieletnich, kuratorami sądowymi, policją, instytucjami opieki społecznej i innymi. 
Współpraca z instytucjami wspierającymi.
Planowanie pracy zgodnie z przepisami BHP, dostosowanie sal i pomieszczeń do tych wymogów.
Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy ucznia.
Stała kontrola pod względem bhp stanu budynku oraz sal i ich wyposażenia.

Opieka nad uczniami w czasie przerw międzylekcyjnych i po lekcjach w ramach dyżurów nauczycielskich, zajęć opiekuńczych w świetlicy szkolnej, kół zainteresowań.

Zapewnienie opieki pielęgniarki szkolnej.

Zapoznanie rodziców z systemem opieki w szkole.

Wywiady środowiskowe prowadzone przez wychowawców i pedagoga szkolnego.
Pomoc uczniom z rodzin ubogich.
Objęcie dożywianiem w stołówce szkolnej uczniów z rodzin ubogich, współpraca z OPS, sponsorami, pozyskiwanie środków zewnętrznych.

W ramach możliwości bezpłatne zaopatrywanie w odzież, przybory szkolne, podręczniki.

Współpraca z instytucjami zewnętrznymi w pozyskiwaniu środków finansowych lub rzeczowych dla ubogich uczniów i ich rodzin min. z TPDU, PFRON, PCPR, WFOŚ i innymi.


 
OBSZAR IV: KULTURA SZKOŁY
 
*     W szkole kultywowane są dobre stosunki między wszystkimi podmiotami w relacjach: nauczyciele – uczniowie – rodzice – inni pracownicy szkoły.
*     Cała społeczność szkolna realizuje misję szkoły – W naszej szkole każde dziecko odnosi sukces.
*     Szkoła stwarza możliwości pełnego udziału uczniów w jej życiu.
*     Wszyscy członkowie społeczności szkolnej znają i stosują normy prawa zawarte w statucie szkoły oraz innych aktach prawnych dotyczących jej funkcjonowania.


HARMONOGRAM DZIAŁAŃ
 
ZADANIA
DZIAŁANIA
Zapoznanie społeczności szkolnej z przepisami prawa.
Zapoznanie rodziców i uczniów ze statutem szkoły i innymi dokumentami regulującymi pracę szkoły, udostępnienie na BIPie szkoły i w bibliotece szkolnej.
Integracja grona pedagogicznego, uczniów, rodziców, pracowników szkoły.
Organizacja imprez, wycieczek integrujących pracowników  szkoły.

Organizacja imprez dla uczniów Dnia Dziecka, Mikołajki, Andrzejki, bale karnawałowe, wycieczki i wyjazdy na zieloną szkołę.

Zapraszanie rodziców na uroczystości szkolne z okazji Dnia Matki, Dnia Babci i Dziadka, Dnia Kobiet, Pasowania na Ucznia Klasy I, współpraca w organizowaniu festynów i innych.

Organizacja kolejnych edycji Biesiad Śląskich Szkół Specjalnych „Bajtel – Gala”.
Zachęcanie uczniów do aktywnego udziału w życiu szkoły.
Kultywowanie samorządności i demokracji wśród uczniów poprzez organizację wyborów do władz SU.

Angażowanie członków SU w organizacji imprez i uroczystości szkolnych.

Rozwijanie samorządności uczniowskiej poprzez aktywizowanie ich w działania na rzecz szkoły i uczniów, zasięganie i uwzględnianie opinii SU w sprawach dotyczących ważnych działań szkoły.
Realizacja misji i wizji szkoły.
Zaangażowanie całej społeczności szkolnej w realizację celów szkoły.

Dbanie o tworzenie własnej tożsamości, kreowanie pozytywnego wizerunku szkoły.

Udział i zaangażowanie wszystkich członków społeczności szkolnej w planowaniu pracy szkoły i jego realizacji.


 
OBSZAR V: KADRA PEDAGOGICZNA
 
*     Kryteria doboru pracowników, ich kwalifikacje, liczba, stanowiska służbowe i zakresy obowiązków wynikają ze statutowych zadań szkoły.
*     Wszyscy nauczyciele posiadają odpowiednie kwalifikacje do pracy w szkole specjalnej.
*     Przydział przedmiotów nauczania i innych rodzajów zajęć jest zgodny z wyuczoną specjalnością nauczyciela.
*     Szkoła stwarza warunki rozwoju zawodowego kadry, zgodnie z określoną procedurą oraz z potrzebami szkoły.
*     Szkoła rozpoznaje potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego zarówno rady pedagogicznej jak i indywidualnych nauczycieli, zapewnia różnorodne formy doskonalenia zewnętrznego.
*     W szkole istnieje system opieki nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę.
*     Nauczyciele podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe, podejmują różne formy doskonalenia i zdobywają kolejne stopnie awansu zawodowego.
*     Wszyscy nauczyciele uczestniczą w szkoleniach w ramach WDN.
 
HARMONOGRAM DZIAŁAŃ  


ZADANIA
DZIAŁANIA
Zapewnienie nauczycielom warunków do podejmowania doskonalenia zawodowego.
Diagnoza poziomu wykształcenia kadry pedagogicznej, zgodności z wymogami przewidzianymi prawem oświatowym oraz potrzebami szkoły.

Diagnoza potrzeb kary pedagogicznej pod kątem doskonalenia zawodowego.

Zapewnienie nauczycielom informacji o potrzebach szkoły oraz dostępnej ofercie zakładów kształcenia nauczycieli w zakresie doskonalenia, dostępnej w szkole.

Dofinansowanie doskonalenia zawodowego zgodnie z opracowanym regulaminem.

Organizacja co najmniej 2 razy w roku szkoleniowych rad pedagogicznych.
Wspieranie doskonalenia w ramach WDN.
Współpraca z Liderem WDN.

Opracowywanie corocznych planów doskonalenia nauczycieli.

Realizacja zasady dzielenia się z innymi nauczycielami wiedzą zdobytą podczas szkoleń dofinansowanych przez szkołę.

Organizowanie zajęć otwartych i koleżeńskich w szczególności dla nauczycieli stażystów.
Wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli
.
Zapewnienie nauczycielom pełnej informacji na temat wymagań związanych z uzyskiwaniem kolejnych stopni awansu zawodowego.

Stwarzanie sytuacji sprzyjających spełnieniu wymagań na określony stopień awansu zawodowego (wspieranie innowacji, dostęp do informacji, przydział zadań).

Zapewnienie nauczycielom pomocy poprzez przydział opiekuna stażu.

Upowszechnienie osiągnięć nauczycieli poprzez udostępnienie możliwości publikacji na stronie internetowej szkoły


 
OBSZAR VI: BAZA SZKOŁY
 
*        Szkoła w bezpieczny i funkcjonalny sposób wykorzystuje budynek i jego otoczenie.
*        Sale lekcyjne i pracownie są odpowiednio wyposażone w sprzęt i środki dydaktyczne.
*        Zapewniony jest dostęp i możliwość pełnego korzystania przez nauczycieli i uczniów z posiadanej bazy.
 
HARMONOGRAM DZIAŁAŃ
 
ZADANIA
DZIAŁANIA
Przestrzeń jest zagospodarowana w sposób optymalny dla potrzeb uczniów i nauczycieli.
Rozpoznanie potrzeb uczniów i nauczycieli.

Dokonywanie na bieżąco drobnych napraw i uszkodzeń.

Adaptacja pomieszczeń po kotłowni na magazyn szkolny.

Utworzenie Sali doświadczania świata.

Dokonanie remontu boiska szkolnego, wymiana nawierzchni, bieżni i skoczni w dal.

Dokończenie remontu podwórka szkolnego.

Zamontowanie ławeczek na podwórku i innych urządzeń rekreacyjnych dla uczniów.

Utworzenie salki fitness.

Sukcesywna wymiana zużytego lub zniszczonego sprzętu i wyposażenia, w tym mebli, komputerów, telewizorów, sprzętu RTV

Podjęcie działań zmierzających do wyremontowania toalet uczniowskich.
Sale lekcyjne i pracownie są odpowiednio wyposażone w środki dydaktyczne.
Doposażenie sal lekcyjnych i pracowni w sprzęt i pomoce dydaktyczne zgodnie z potrzebami nauczycieli.

Pozyskiwanie bezpłatnych podręczników, zakup książek, filmów i innych pomocy na potrzeby biblioteki szkolnej.

Pozyskiwanie środków zewnętrznych, unijnych na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia sal lekcyjnych.
Zapewniony jest dostęp i możliwość pełnego korzystania uczniów i nauczycieli z posiadanej bazy
Analiza planu lekcji i arkusza organizacyjnego pod względem liczebności klas i pełnego wykorzystania bazy szkoły, efektywności wykorzystania posiadanego sprzętu i pomocy dydaktycznych.

Zaktywizowanie nauczycieli do pełniejszego wykorzystywania nowoczesnych środków dydaktycznych w tym programów komputerowych, pracowni internetowej, tablicy interaktywnej.


 
OBSZAR VII: INTEGRACJA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM
 
*    Szkoła współpracuje ze środowiskiem lokalnym.
*    Szkoła współpracuje ze szkołami z Niemiec.
*    Szkoła jest inicjatorem i organizatorem Śląskiej Biesiady Szkół Specjalnych „Bajtel – Gala”.
*    Działalność szkoły jest pozytywnie odbierana i oceniana przez otoczenie i organ prowadzący szkołę.
*    Szkoła stwarza warunki do ścisłej współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
*    Rodzice są partnerami we wszystkich działaniach podejmowanych przez szkołę i współtwórcami prawa szkolnego.
*    Rada Rodziców zapewnia współpracę rodziców z dyrektorem szkoły i nauczycielami, wspiera finansowo podejmowane przez nich działania.
*    Szkoła współpracuje ze  wszystkimi instytucjami i organizacjami mogącymi ją wesprzeć, pozyskuje środki zewnętrzne na realizację jej zadań.
 
HARMONOGRAM DZIAŁAŃ
 
ZADANIA
DZIAŁANIA
Uaktywnienie rodziców w działaniach na rzecz szkoły
Rozpoznawanie możliwości uzyskania pomocy ze strony rodziców w realizacji zadań statutowych szkoly.

Stworzenie dobrego systemu przepływu informacji, opracowanie terminarza imprez i uroczystości szkolnych, w których powinni uczestniczyć rodzice.

Organizowanie warsztatowych zebrań RR poświęconych rozpoznawaniu wzajemnych potrzeb.

Współpraca  z RR w dziedzinie tworzenia prawa szkolnego.
Realizacja idei „Otwartej szkoły”.
Prezentacja rodzicom dorobku szkoły.

Udział uczniów w konkursach, imprezach pozaszkolnych na terenie miasta, powiatu, regiony.

Publikacje w prasie lokalnej i branżowej, na stronie internetowej szkoły  informacji o działalności szkoły,  aktualnych wydarzeniach, sukcesach uczniów i nauczycieli.
Stworzenie warunków sprzyjających kontaktom z rodzicami.
Organizacja comiesięcznych spotkań z nauczycielami i dyrekcją szkoły.

Ustalenie i publikacja form i terminów spotkań.
Stworzenie systemu przepływu informacji.
Opracowanie terminarza imprez i uroczystości szkolnych, w których powinni uczestniczyć rodzice.

Eksponowanie na terenie szkoły i publikacja na stronie internetowej szkoły informacji adresowanych do rodziców.
Stymulowanie aktywności rodziców.
Angażowanie rodziców do działań na rzecz klasy i szkoły.

Organizowanie imprez adresowanych do rodziców.

Dyplomy i wyróżnienia dla rodziców szczególnie zaangażowanych w życie szkoły.
Współpraca z gminami
Dostosowania godzin odjazdu gimbusów, wnioskowanie do kolejnych gmin o organizację dowozu uczniów do szkoły.
 
   

OBSZAR VIII: EWALUACJA PROGRAMU ROZWOJU
 
*    W szkole działa system diagnozowania poziomu pracy szkoły sprzężony z ewaluacją.
*    Szkoła prowadzi ewaluację wewnętrzną zgodnie z przepisami prawa oświatowego.
*    W oparciu o wyniki ewaluacji wewnętrznej opracowywany i realizowany jest program rozwoju szkoły.
*    W wyniku prowadzonych diagnoz edukacyjnych i wychowawczych tworzone realizowane są programy naprawcze.
 
HARMONOGRAM DZIAŁAŃ
 
ZADANIA
DZIAŁANIA
Gromadzenie informacji o realizacji zadań.
Diagnozowanie wybranych obszarów pracy szkoły, zgodnie z corocznymi planami nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły.

Bieżące przeglądy i kontrole.

Opracowywanie i realizacja wniosków do dalszej pracy wynikających ze sprawozdania z pełnionego nadzoru  pedagogicznego dyrektora szkoły.

Informacje zespołu koordynującego o stanie realizacji wybranych na dany rok szkolny zadań.

Dokumentowanie pracy dydaktycznej i wychowawczej (plany pracy, sprawozdania, arkusze obserwacji, inna dokumentacja wychowawcy, opiekunów pracowni, pedagoga, psychologa,  nauczycieli opiekunów organizacji uczniowskich i innych przydzielonych czynności dodatkowych).

Ewaluacja IPET, dokumentowanie pracy z uczniem.
Ocena efektywności działań.
Analiza osiągnięć edukacyjnych uczniów, wyników klasyfikacji śródrocznej i końcowo rocznej.

Zestawienie udziału uczniów w konkursach, zawodach, przedstawienie imprez, uroczystości szkolnych i wydarzeń w kalendarium szkolnym, publikacja na stronie internetowej szkoły.

Analiza wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych OKE.

Przedstawienie wyników kontroli instytucji zewnętrznych upoważnionych do kontrolowania szkoły.
Prezentacja wyników i wniosków.
Coroczna informacja o realizacji planu pracy szkoły spotkaniu z RR.

Analiza realizacji zadań i ich efektów na końcoworocznych  posiedzeniach RP.

Logowanie do dziennika

Blue Flower

Copyright © 2013. OPENMINT Rights Reserved.


Facebook youtube