^Powrót na górę
 • 1 WITAMY
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
 • 2 WITAMY
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
 • 3 WITAMY
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
 • 4 WITAMY.
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
 • 5 WITAMY
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
baner

Olimpiady Specjalne

Polityka ochrony danych w ZSS

Program Profilaktyki

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

 

 

 ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH

W RACIBORZU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ROK SZKOLNY 2015/2016

 

 

 

 

 

 PODSTAWA PRAWNA

 

Założenia programu są zgodne ze Statutem Szkoły, Programem Wychowawczym Szkoły, Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania, Szkolnym Zestawem Programów Nauczania. z dnia 24 kwietnia 1997r. ze zmianami
· Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z dnia 9 listo Program wychowawczy opracowany został zgodnie z:

programP95r.

·        Konstytucją Rzeczypospolitej.

·        Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572) z późniejszymi zmianami.

·        Konwencją o Prawach Dziecka

·        Prawem ustawodawczym Rzeczypospolitej

 

 

 I. WPROWADZENIE

Profilaktyka jest chronieniem człowieka w rozwoju przed zagrożeniami i reagowaniem na nie. Jej celem jest ochrona człowieka przed wszelkimi zakłóceniami rozwoju.

PROFILAKTYKA

Eliminacja, redukcja                 -                           Wzmacnianie czynników

  czynników ryzyka                                                                   chroniących 

Czynniki ryzyka to cechy, sytuacje, warunki sprzyjające powstawaniu zachowań ryzykownych.

 1. Najpoważniejsze zachowania ryzykowne to:

·         Palenie tytoniu

·         Używanie alkoholu

·         Używanie innych środków psychoaktywnych (narkotyki, dopalacze)

·         Wczesna aktywność seksualna

·         Brak poszanowania autorytetów

·         Zachowania agresywne i przestępcze

·         Absencja szkolna

Czynniki chroniące to cechy, sytuacje, warunki zwiększające odporność na działanie czynników ryzyka.

2.      Najważniejsze czynniki chroniące to:

·         Silna więź emocjonalna z rodzicami, opiekunami

·         Zainteresowanie nauką szkolną

 • Poszanowanie prawa, norm, wartości i autorytetów społecznych
 • Przynależność do pozytywnej grupy rówieśniczej
 • Regularne praktyki religijne

Rozpoznanie oddziaływania czynników ryzyka i czynników chroniących w danym środowisku pozwala na określanie stopnia zagrożenia dzieci i młodzieży, a co za tym idzie wyodrębnienie grup
o specyficznym poziomie ryzyka. 

1.     Grupa niskiego ryzyka – osoby, które nie podjęły jeszcze zachowań ryzykownych.

2.     Grupa podwyższonego ryzyka – osoby, które podjęły przynajmniej jedno zachowanie ryzykowne         (eksperymentatorzy).

3.     Grupa wysokiego ryzyka – osoby, u których zachowania ryzykowne się powtarzają, są utrwalone i które odczuwają negatywne konsekwencje tych zachowań.

  W zależności od adresata, do którego skierowane są działania profilaktyczne, rozróżnia się w literaturze trzy poziomy profilaktyki :

1.     Profilaktyka uniwersalna, działania kierowane do wszystkich, bez względu na stopień ryzyka

2.     Profilaktyka selektywna, skierowana do jednostek lub grup osób, które są w stopniu wyższym niż przeciętny narażeni na rozwój problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych, polega na ograniczaniu podejmowania zachowań ryzykownych i zachęcaniu do wycofania się z nich.

 3.     Profilaktyka wskazująca jest interwencją w sytuacji pojawienia się uzależnienia, leczeniem , które ma ograniczyć negatywne skutki uzależnienia i umożliwić powrót do normalnego życia.

 W szkole prowadzona jest profilaktyka uniwersalna i selektywna.

II.REALIZATORZY DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH 

1.     DYREKTOR i WICEDYREKTOR SZKOŁY

·         Inicjuje, monitoruje i wspomaga pracę nauczycieli, pedagoga szkolnego, psychologa
 w zakresie profilaktyki;

·         Dba o doskonalenie nauczycieli w zakresie działań profilaktycznych;

·         Wyznacza odpowiedzialne osoby/grupy osób za realizację działań profilaktycznych;

·         Współpracuje z instytucjami lokalnymi wspomagającymi działania szkoły;

2.     RADA PEDAGOGICZNA

·         Określa zadania w zakresie profilaktyki;

·         Określa zapotrzebowanie na realizację programów profilaktycznych;

·         Opiniuje i zatwierdza Szkolne Programy Profilaktyki;

·         Dokonuje analizy działalności profilaktycznej.

3.     NAUCZYCIEL / WYCHOWAWCA

·         Doskonali swoje umiejętności i podnosi kwalifikacje w zakresie działań profilaktycznych;

·         Jest wzorem konstruktywnych zachowań;

·         Rozpoznaje trudności ucznia;

·         Diagnozuje oczekiwania ucznia w zakresie profilaktyki;

·         Realizuje plan działań profilaktycznych;

·         Integruje zespół klasowy;

·         Dba o poczucie bezpieczeństwa i akceptację ucznia w klasie;

·         Wspiera rodziców w działaniach wychowawczych;

·         Współpracuje z innymi nauczycielami, pedagogiem szkolnym w realizacji zadań profilaktycznych;

4.     PEDAGOG SZKOLNY

·         Doskonali swoje umiejętności i podnosi kwalifikacje w zakresie działań profilaktycznych;

·         Rozpoznaje indywidualne potrzeby uczniów oraz analizuje przyczyny niepowodzeń szkolnych;

·         Odpowiednio do rozpoznanych potrzeb określa formy i sposoby udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

·         Podejmuje działania profilaktyczno-wychowawcze wynikające z Programu Wychowawczego Szkoły i Szkolnego Programu Profilaktyki w stosunku do uczniów z udziałem rodziców i nauczycieli;

·         Wspiera nauczycieli i rodziców w działaniach opiekuńczo-wychowawczych;

·         Współpracuje z instytucjami lokalnymi wspomagającymi działania profilaktyczne szkoły. 

5.   PSYCHOLOG SZKOLNY

·                   Doskonali swoje umiejętności i podnosi kwalifikacje w zakresie działań             profilaktycznych;

·                   Rozpoznaje indywidualne potrzeby uczniów

·                   Udziela wsparcia psychologicznego

·                   Wspiera nauczycieli i rodziców w działalności profilaktycznej

 

6.     PIELĘGNIARKA SZKOLNA

·         Dba o propagowanie zdrowego trybu życia;

·         Współpracuje z Radą Pedagogiczną w zakresie działań profilaktycznych;

·         Współpracuje z rodzicami w zakresie profilaktyki;

·         Obejmuje opieką uczniów z problemami zdrowotnymi;

7.     RODZICE

·         Aktywnie współpracują ze szkołą;

·         Korzystają z pomocy i wsparcia Rady Pedagogicznej i szkolnej służby zdrowia
w zakresie profilaktyki;

·         Opiniują i zatwierdzają Szkolny Program Profilaktyki.  

Szkoła współpracuje w zakresie działań profilaktycznych z:

·         Powiatową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną;

·         Policją;

·         Miejskim i Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej;

·         Sądem Rejonowym;

·         Starostwem powiatowym;

·         Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym;

·         Centrum Profilaktyki Miejskiej „Drogowskaz”;

·         Gminną Komisją RPA;

·         Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie;

·         Towarzystwem Pomocy Dzieci Upośledzonych;

·         Miejskimi organizacjami pozarządowymi (Persona, Tęcza, Strefa);

·         Pedagogami szkolnymi;

·         Zespół Interdyscyplinarny;


 III. CELE, ZADANIA  I METODY PRACY SZKOLNEJ PROFILAKTYKI

  1.     CELE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI:

Cel główny:

Eliminacja i redukcja czynników ryzyka oraz jednoczesne wzmacnianie czynników chroniących dzieci
 i młodzież tak aby mogli wzrastać bezpiecznie w zdrowiu, zgodnie z uniwersalnymi wartościami
 i osiągnąć możliwie najwyższy rozwój.

Cele szczegółowe:

·         Kształtowanie osobowości ucznia w taki sposób, aby prawidłowo funkcjonował
w środowisku szkolnym;

·         Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w szkole i poza nią;

·         Rozwijanie najważniejszych umiejętności interpersonalnych;

·         Rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych;

·         Kreowanie pozytywnej samooceny ucznia;

·         Podnoszenie wartości rodziny, miłości, przyjaźni;

·         Rozwijanie wrażliwości i empatii ucznia;

·         Podnoszenie autorytetu nauczyciela i rodzica w oczach ucznia;

·         Promowanie zdrowia i rozwijanie umiejętności prowadzenia zdrowego trybu życia;

·         Przeciwdziałanie przemocy i agresji;

·         Przeciwdziałanie problemom natury psychicznej;

·         Zapobieganie ubóstwu społecznemu;

·         Edukacja uczniów w zakresie uzależnień od środków psychoaktywnych, w tym dopalaczy;

·         Wypracowanie właściwych form współpracy szkoły z rodzicami;

·         Utrzymanie i podwyższanie frekwencji uczniów na zajęciach szkolnych;

·         Kształtowanie nawyków higienicznych i właściwego odżywiania;

·         Poznanie pozytywnych alternatywnych form spędzania czasu wolnego;

·         Promowanie zdrowego stylu życia;

·         Edukacja prozdrowotna uczniów związana z okresem dojrzewania;

 

2.     ZADANIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI:

·         Diagnoza środowiska szkolnego;

·         Zapoznanie uczniów z normami obowiązującymi w szkole;

·         Integracja środowiska klasowego i szkolnego;

·         Motywowanie uczniów do nauki;

·         Podnoszenie autorytetu nauczyciela w oczach uczniów;

·         Zmniejszanie zbyt dużego poziomu stresu;

·         Podnoszenie samooceny ucznia;

·         Rozwijanie wrażliwości i empatii;

·         Uświadamianie roli sprawnie funkcjonującej rodziny;

·         Promowanie zdrowego trybu życia;

·         Przeciwdziałanie przemocy i agresji;

·         Przeciwdziałanie używaniu środków uzależniających w tym dopalaczy;

·         Zwiększenie frekwencji uczniów na zajęciach szkolnych;

·         Przeciwdziałanie wczesnej inicjacji seksualnej;

·         Opieka nad uczniami w trudnej sytuacji materialnej;

·         Współpraca szkoły z rodzicami;

·         Współpraca szkoły z instytucjami zajmującymi się profilaktyką;

·         Poszerzanie wiedzy nauczycieli w ramach profilaktyki;

 

3.     METODY, SPOSOBY, FORMY PRACY:

·         Wykłady

·         Prelekcje

·         Pogadanki

·         Zajęcia terapeutyczne

·         Rozmowy indywidualne

·         Spektakle

·         Warsztaty  i szkolenia

·         Konkursy

·         Projekcje filmów

·         Zajęcia pozalekcyjne

·         Ankietowanie

·         Imprezy integracyjne, wycieczki szkolne, ogniska itp.

IV.  DIAGNOZA ŚRODOWISKA SZKOLNEGO

 

Charakterystyka środowiska wychowawczego.

 

·         Zespół Szkół Specjalnych, w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa Specjalna nr 10, Gimnazjum Specjalne, Szkoła Przysposabiająca do Pracy, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 7.

·          Szkoła gromadzi uczniów z całego powiatu raciborskiego i z poza.

·          Do szkoły uczęszczają dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim.

·         Rodzice uczniów należą do różnych klas społecznych.

 

Diagnozę w szkole przeprowadzono w oparciu o:

           

 • analizę dokumentacji pedagoga;
 • analizę dzienników lekcyjnych (tematy lekcji wychowawczych, współpraca z rodzicami, frekwencja, oceny z zachowania);
 • obserwację zachowania uczniów w sytuacjach typowo szkolnych i pozalekcyjnych;
 • rozmowy indywidualne z uczniami, nauczycielami i rodzicami;
 • konsultacje z dyrektorem szkoły;
 • zajęcia profilaktyczne i socjoterapeutyczne w klasach;
 • ankiety dla uczniów
 • kontakty z kuratorami sądowymi;
 • wnioski z prac RP

 

 

 Obszary zagrożeń występujące w naszej szkole.

 

·         pojawia się problem przemocy i agresji (częściej występuje agresja słowna, przemoc psychiczna – wyzwiska, wyśmiewanie, zaczepianie; rzadziej występuje przemoc fizyczna), problem stanowi również cyberprzemoc,

·         problem stanowi małe zainteresowanie części rodziców sytuacją szkolną swoich dzieci,

·         bez względu na wiek uczniów spotykamy się z nieśmiałością , lub nadmierną pewnością siebie co mocno zaburza relacje rówieśnicze,

·         problemem jest też brak umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, eliminowaniem przykrych napięć, zdrowym rozładowaniem stresu,

·         część uczniów przejawia niski poziom kultury osobistej,

·         uczniowie maja problemy z nawiązywaniem właściwych relacji rówieśniczych i z właściwą komunikacją,

·         uczniowie  zagrożeni są ryzykiem eksperymentowania i uzależnienia od substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, nikotyna, dopalacze), pojawia się też problem uzależnienia od komputera i internetu,

·         problem stanowi też zbyt wczesne podejmowanie inicjacji seksualnej a co za tym idzie ryzyko niechcianej ciąży i chorób przenoszonych drogą płciową,

·         wiele uczniów wzrasta w rodzinach dysfunkcyjnych – około 15 % oraz duży odsetek uczniów
z nadzorem kuratora sądowego – około 10%.

·         Sporadycznie pojawia się problem samookaleczeń wśród młodzieży szkolnej,

·         26% uczniów wychowuje się w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych,

 

Obszary chroniące w naszej szkole to:

 

·         Poprawa frekwencji,

·         Zmniejszenie ilości uczniów palących papierosy,

·         Poprawa ocen zachowania,

·         Zwiększenie ilości zajęć pozalekcyjnych,

·         Aktywna działalność klubu sportowego,

·         Dbanie o więzi z rodzinami, opiekunami uczniów,

·         Aktywne prace zespołu wychowawczego – współpraca nauczycieli, konsekwencja,

·         Imprezy szkolne integrujące społeczność szkolną,

·         Wspólne świętowanie ważnych wydarzeń w klasach, na forum szkoły, z udziałem rodziców,

·         Organizacja wycieczek, zielonych szkół,

·         Aktywne prace SU,

 

 V. PRZEWIDYWANE EFEKTY PODJĘTYCH DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH

 

·         Zmniejsza się wskaźnik występowania agresji i przemocy, coraz więcej uczniów radzi sobie ze stresem oraz innymi sytuacjami trudnymi, potrafi zachowywać się w sposób aprobowany społecznie, bez użycia siły;

·         W szkole prowadzone są wartościowe programy profilaktyczne dla uczniów, rodziców i nauczycieli;

·         Nauczyciele wzbogacają posiadaną wiedzę z zakresu profilaktyki oraz umiejętności postępowania
w konkretnych  przypadkach i stosowania różnorodnych form pomocy.

·         Następuje poprawa w zakresie relacji: uczeń –  nauczyciel – rodzic;

·         Uczniowie i ich rodzice korzystają ze wsparcia instytucji profesjonalnych;

·         Uczniowie chętnie i aktywnie uczestniczą w promowaniu zdrowego stylu życia (promowanie abstynencji od tytoniu, alkoholu, narkotyków, dopalaczy);

·         Biblioteka szkolna i biblioteczka pedagoga wzbogacą się w literaturę profilaktyczną;

·         Stopniowo poprawia się samorządność i aktywność uczniów – wspólnie z nauczycielami organizują wycieczki, imprezy szkolne, wspólne ogniska, itp.;

·         Rodzice uczestniczą w oferowanych im programach, spotkaniach . Stosują zasady profilaktyki domowej. Przekonują się, iż profilaktyka i współdziałanie rodziców, uczniów i szkoły jest drogą do zapobiegania kryzysu i patologii rodziny;

·         Uczniowie są wyposażeni w wiedzę o środkach uzależniających: nikotynie, alkoholu, dopalaczach, narkotykach, potrafią asertywnie zachować się w sytuacjach namowy, wiedzą gdzie mogą szukać fachowej pomocy.

·         Uczniowie poznają alternatywne sposoby radzenia sobie ze złością, metody odpowiedniego reagowania na zachowania agresywne innych;

·         Dzięki atmosferze panującej w szkole uczniowie czują się bezpieczniej, a  nowi uczniowie szybko adaptują się;

·         Właściwe postawy nauczycieli i wychowawców wpływają na odpowiednią postawę uczniów, ich dążenie do bycia lepszymi, wolnymi od przemocy, agresji, nałogów;

·         Coraz więcej uczniów uprawia różne dyscypliny sportowe, idą za tym sukcesy w rozgrywkach
i

      zawodach;

 

·         Coraz więcej uczniów poszerza swoje zainteresowania, pasje, bierze udział w zajęciach pozalekcyjnych, w kółkach zainteresowań;

·         Uczniowie w klasach i w szkole są zintegrowani ze sobą;

 

 VI. EWALUACJA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

Ewaluacja działań w ramach Szkolnego Programu Profilaktyki odbywać się będzie w trakcie posiedzeń Rady Pedagogicznej raz w roku na spotkaniach podsumowujących pracę za rok szkolny.

Wynikające z oceny wnioski przekazywane będą do wiadomości uczniów i rodziców.

Ocenie poddawane są następujące elementy:

·         Realizacja obowiązku szkolnego

·         Oceny uczniów z zachowania

·         Realizacja autorskich i ministerialnych programów profilaktycznych;

·         Realizacja problematyki profilaktycznej zawartej w planach pracy wychowawców klas;

 • Występowanie czynników, rodzajów i przyczyn zachowań ryzykownych;
 • Występowanie czynników chroniących;
 • Funkcjonowanie pomocy pedagogicznej, psychologicznej;
 • Udział nauczycieli w formach szkolenia i doskonalenia zawodowego w zakresie profilaktyki;
 • Formy współpracy z rodzicami.
 • Dokumentacja potwierdzająca realizację Szkolnego Programu Profilaktyki

Informacje niezbędne do ewaluacji będą uzyskiwane poprzez:

 • Bezpośrednią rozmowę z uczniami i rodzicami;
 • Prowadzenie wnikliwej obserwacji uczniów;
 • Analizę dokumentacji pedagoga szkolnego;
 • Analizę dokumentacji szkolnej (dzienniki lekcyjne, plany pracy, protokoły, sprawozdania, notatki, opinie);
 • Ankietowanie uczniów, rodziców i nauczycieli;
 • Analizę wyników przeprowadzonych ankiet;
 • Wymianę spostrzeżeń i uwag podczas posiedzeń Zespołu Wychowawczego.


LP

ZADANIA

TREŚCI

FORMY

ODPOWIEDZIALNI

1.

Kształtowanie u uczniów postaw

etyczno – moralnych takich jak:

miłość, dobro, prawda

- propagowanie wartości,

a negowanie antywartości,

-motywowanie do rozwijania pozytywnych postaw,

- odwoływanie się do autorytetów moralnych,

- pogadanki, dyskusje, prelekcje, spotkania

 z ciekawymi ludźmi, apele,

- przykład nauczycieli, liderów szkolnych

- zajęcia czytelnicze w bibliotece

- socjoterapia

- wychowawcy

- nauczyciele przedmiotów

- opiekunowie gazetki   

   szkolnej

- opiekunowie SU

- wszyscy pracownicy szkoły

 

2.

Kształtowanie postaw szacunku wobec symboli narodowych

i religijnych

- wyrażanie szacunku wobec sztandaru, hymnu, godła, flagi,

krzyża,

- zapoznanie z wielokulturowością religijną, akceptacja i szacunek wobec innych kultur , religii i symboli,

- ludzie, których podziwiam,

- pamięć o ważnych rocznicach,

 

- apele z okazji świąt narodowych,

- apele z okazji świąt kościelnych,

- pogadanki w klasach,

- lekcje tematyczne,

 

- SU

- nauczyciele przedmiotów

- pedagog szkolny

- wychowawcy

- nauczyciel bibliotekarz

 

 

 

3.

Kształtowanie postaw akceptacji wobec odmienności drugiego człowieka, współczucia wobec ludzi chorych, dotkniętych klęską itp.

- inni ludzie – podobieństwa

 i różnice;

- kształtowanie postaw akceptujących różne aspekty niepełnosprawności,

- przełamywanie stereotypów,

- solidarność ludzka wobec

   współczesnych zagrożeń;

 

- wprowadzenie akcji „Pola nadziei”, współpraca z hospicjum,

-organizacja meatingu lekkoatletycznego dla szkół specjalnych woj. Śląskie

- zbiórki darów na cele charytatywne,

- zajęcia tematyczne,

- bieżąca pomoc między uczniowska,

- socjoterapia

- wychowawcy, nauczyciele,

- pedagog, psycholog

- SU

- nauczyciele wychowania fizycznego

4.

Przygotowanie uczniów do pełnienia

w życiu różnych ról społecznych poprzez kształtowanie umiejętności oceny własnego zachowania, uczciwości, rzetelności  

 i sumienności

- sztuka kulturalnego zachowania

- normy w świecie dziecka

- preorientacja zawodowa

 

- pogadanki, warsztaty, prezentacje, oraz wycieczki dydaktyczne

- spotkania z doradcą zawodowym

- prezentacja osiągnięć uczniów,

- konkursy,

- apele

- wychowawcy

- nauczyciele przedmiotów

- pedagog szkolny

- psycholog szkolny

5.

Kształtowanie pozytywnych relacji interpersonalnych

 z uwzględnieniem postaw takich jak: koleżeństwo, przyjaźń, życzliwość poszanowanie poglądów

 i godności własnej oraz drugiego człowieka.

 

- wdrażanie do pojęcia prawa dziecka, prawa człowieka

- normy w świecie dziecka

- stosowanie kar i nagród zgodnie z obowiązującymi zapisami w statucie szkoły,

- kształcenie umiejętności wyrażania myśli, poglądów, opinii, - kształtowanie umiejętności wczuwania się w przeżycia innych osób,

- poznanie swoich mocnych

 i słabych stron,

 

- zaznajomienie uczniów

 z Konwencją Praw Dziecka,

Powszechną deklaracją Praw Człowieka, instytucjami działającymi na rzecz dzieci

( Rzecznik Praw Dziecka)

- dyskusje i pogadanki w klasach,

-organizacja przedstawień dla najmłodszych,

- wychodzenie z przedstawieniami do innych instytucji np. DPS – u

- współdziałanie SU
z nauczycielami i uczniami k (bale, dyskoteki, Dzień Sportu itp.)

- uczniowie klas pierwszych i nowoprzyjęci: zwiedzanie szkoły i jej pomieszczeń, zapoznanie z pracownikami szkoły,

- przeprowadzenie lekcji bibliotecznej,

- akcja „Cała Polska Czyta Dzieciom”,

- zajęcia integracyjne,

 

- wychowawcy

- nauczyciele przedmiotów

- pedagog szkolny

- psycholog szkolny

-policja

- nauczyciel bibliotekarz

- zaproszeni goście

6.

Rozwój samorządności uczniów poprzez aktywną działalność w organizacjach szkolnych

 i środowiskowych.

- udział uczniów życiu szkoły oraz  środowiska,

- współpraca z organizacjami społecznymi

- uczestnictwo w demokratycznych formach sprawowania władzy Samorządu Uczniowskiego;

- podejmowanie innych inicjatyw charytatywnych np.:

zbiórka zakrętek – ( pomoc dzieciom niepełnosprawnym), zbiórki dla państw dotkniętych wojną,

- wybory do Samorządu Uczniowskiego

- kreatywna   działalność Samorządu Uczniowskiego

- działalność Szkolnego Koła PCK

- opiekunowie SU

-  opiekunowie koła PCK

- wychowawcy, pedagog i psycholog

7.

Wdrażanie uczniów do prowadzenia aktywnego

 i zdrowego trybu życia.

 

 

 

- ostrzeganie przed zgubnymi skutkami nałogów

-współpraca z lokalnymi organizacjami i instytucjami promującymi  sport i zdrowie

- organizowanie wycieczek szkolnych

- zachęcanie do udziału

 w zajęciach sportowych pozalekcyjnych

- organizowanie spotkań, prelekcji

 z lekarzem, pielęgniarką, pracownikami poradni, dzielnicowym

- organizowanie i udział

w zawodach sportowych

- wycieczki

- zawody sportowe

- zajęcia pozalekcyjne, koła zainteresowań,

- konkursy

- gazetki

- wystawy

- spektakle teatralne, kino

- udział w Ogólnopolskich Programach Profilaktycznych: „Zachowaj trzeźwy umysł”, „Europejski Kodeks Walki z Rakiem”, „Trzymaj Formę”

 

- wychowawcy

- nauczyciele przedmiotów

- pedagog szkolny

- opiekunowie gazetki szkolnej

- bibliotekarz

- nauczyciele WF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

Rozwijanie zamiłowań

i zainteresowań oraz kształtowanie wrażliwości estetycznej i kulturalnej

 

- kształtowanie wśród uczniów różnych zainteresowań

- ukierunkowanie zainteresowań uczniów

- rozpoznawanie potrzeb i predyspozycji uczniów

- udział w różnych formach zajęć pozalekcyjnych,

- aktywny udział w zajęciach lekcyjnych

- udział w konkursach, olimpiadach,

- preorientacja zawodowa,

- wychowawcy,

- nauczyciele,

- pedagog, psycholog,

9.

Wychowanie prozdrowotne

- kształtowanie odpowiednich nawyków i przyzwyczajeń, higiena okresu dojrzewania, edukacja seksualna,

- zasady prawidłowego żywienia,

- aktywność ruchowa, praca

 i wypoczynek oraz czas wolny,

- prawidłowa postawa ciała

 i czynniki ją warunkujące,

-  podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy i postępowania w razie wypadku,

- kształtowanie sprawności

 i wytrzymałości fizycznej, nawyków uprawiania sportu,

 i turystyki

 

- pogadanki,

- wizyta w gabinecie ginekologicznym , prelekcja położnej,

- pokaz udzielania pierwszej pomocy,

- udział w Ogólnopolskich Programach Profilaktycznych: np„Trzymaj formę”,

- opieka nad niemowlęciem

 

-wychowawcy,

- pedagog szkolny,

- pielęgniarki

- nauczyciele w-f

 

 

 

 

 

 

 

10.

Podtrzymywanie i rozwój współpracy z rodzicami jako integralnym partnerem

w wychowywaniu ucznia

- systematyczne informowanie rodziców o postępach w nauce

i zachowaniu uczniów,

- pozyskiwanie rodziców do pracy na rzecz szkoły,

- angażowanie rodziców do współudziału w tworzeniu aktów normalizujących życie szkoły,

- udział rodziców w lekcjach otwartych,

-informowanie o możliwościach korzystania z pomocy

specjalistycznej poza szkołą dla rodziców i członków rodziny,

- pedagogizacja rodziców,

-organizacja cyklicznych imprez klasowych typu: Dzień Matki.

- wywiadówki, konsultacje

- imprezy klasowe, szkolne

- lekcje otwarte

- tablice informacyjne, ulotki

- rozmowy z pedagogiem szkolnym

- zamieszczanie informacji na szkolnej stronie internetowej

-  wychowawcy

- dyrektor szkoły

- pedagog szkolny

- Rada Rodziców

 

11.

Kształtowanie poczucia

przynależności  regionalnej,    tożsamości narodowej przy                jednoczesnym otwarciu na wartości kultury Europy.

 

- rozwijanie i umacnianie tradycji

i tożsamości narodowej ( mój dom, rodzina, sąsiedztwo, ojczyzna; moja miejscowość, region, moja „mała ojczyzna”)

- poznanie historii, ciekawych ludzi i problemów związanych z naszym regionem,

- tworzenie postawy otwartości na kulturę innych krajów Europejskich,

 

- organizacja Śląskiej Biesiady Szkół Specjalnych,

- wyjście do muzeum,

- spotkania z ciekawymi ludźmi,

- udział w akademiach z okazji uroczystości państwowych, regionalnych, kulturowych,

- tematyczne gazetki ścienne

- udział w imprezach poza szkolnych,

 

- nauczyciele historii, plastyki, muzyki, języka polskiego, edukacji wczesnoszkolnej

- opiekunowie gazetki szkolnej

- organizatorzy konkursów

 

12.

Kształtowanie potrzeby dbania o środowisko naturalne i świadomości jego zagrożeń.

- działalność szkolnego koła ekologicznego,

- udział w ogólnopolskich

i środowiskowych akcjach ekologicznych

- propagowanie ekologicznego stylu życia

- uświadamianie zagrożeń ekologicznych i budzenie szacunku do przyrody

- pogadanki, wystawy

- sprzątanie świata

- recykling, zbiórka surowców wtórnych

- pielęgnacja roślin doniczkowych, ogródka szkolnego,

 

- nauczyciele przyrody, biologii

- pedagog szkolny

- wychowawcy

 

13.

Wdrażanie uczniów do dbania o wspólne bezpieczeństwo.

Wdrażanie do zachowań chroniących przed działaniem grup zorganizowanych.

- zapoznanie uczniów z zasadami poruszania się po budynku na wypadek zagrożenia, poznanie drogi ewakuacyjnej i sygnału alarmowego,

- alarm próbny,

- nauka bezpiecznej i kulturalnej zabawy podczas przerwy międzylekcyjnej i w czasie wolnym od zajęć (bezpieczne ferie zimowe, bezpieczne wakacje)

-upowszechnianie zagadnień związanych z wiedzą pożarniczą, spotkanie z przedstawicielami straży pożarnej

- spotkanie z przedstawicielami policji

- upowszechnianie zagadnień związanych z bezpieczeństwem

- upowszechnianie wiedzy dotyczącej ataków terrorystycznych

- apele,

- prezentacje multimedialne,

- pogadanki,

- gazetki,

- konkursy.

- wychowawca

- koordynator ds. bezpieczeństwa

- pielęgniarka

- dzielnicowy

- przedstawiciel straży pożarnej

 

 

 

 

14.

Wyrabianie nawyków przestrzegania zasad bezpieczeństwa na drodze.

- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym

- rozwijanie wyobraźni

 i zwracanie uwagi na miejsca szczególnie niebezpieczne na drogach naszej miejscowości

- przestrzeganie ustalonych reguł i przepisów

- nabywanie umiejętności kulturalnego i bezpiecznego zachowania się w środkach masowej komunikacji

- poznawanie przepisów ruchu drogowego

- uświadamianie uczniom niebezpieczeństwa w czasie zabaw zimowych, letnich

 i w zabawach wodnych.

 

Bezpieczeństwo młodego rowerzysty – zdobywanie karty rowerowej:

- poznawanie zasad bezpiecznego poruszania się rowerem

- zdobywanie umiejętności prawidłowego zachowania się w ruchu drogowym

- uświadomienie skutków brawury i nieprzestrzegania przepisów

- uświadomienie potrzeby noszenia przez rowerzystę kasku

 

- ćwiczenia praktyczne  bezpiecznego zachowania podczas drogi szkoła-dom-

 rozpoznawanie znaków drogowych i sygnalizacji świetlnej,

- treści związane z bezpieczeństwem podczas zajęć lekcyjnych,

- pogadanki na lekcjach wychowawczych,

- zajęcia przygotowujące do zdobycia karty rowerowej,

 

 

 

 

-spotkanie z policjantem nt. „Bezpieczna droga do szkoły”.

 

 

 

 

- wychowawcy klas,

- policja

- nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

Podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy i postępowania w trakcie nagłych wypadków oraz zachowań w czasie zagrożenia

- zapoznanie się z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy

-  zdobywanie umiejętności

w nagłych wypadkach

- nabywanie umiejętności powiadamiania odpowiednich służb ratowania medycznego

 i drogowego

 

- ćwiczenia

- wykład

- pogadanka

- warsztaty

- kurs udzielania pierwszej pomocy dla nauczycieli

 

wychowawcy, pielęgniarka, nauczyciele  w-f, nauczyciel biologii,

- nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

16.

Program Nauki Zachowania - PNZ

- prowadzenie działań wychowawczych wg PNZ - u

- rozmowy z wybranymi uczniami,

- kontrolne zebrania zespołu nauczycieli,

- spotkania z rodzicami,

- sprawdzanie postępów uczniów,

- motywowanie uczniów do poprawy,

- nagradzanie uczniów,

- pedagog szkolny,

- wychowawcy,

- nauczyciele

 

 

 

 

 

Logowanie do dziennika

Blue Flower

Copyright © 2013. OPENMINT Rights Reserved.


Facebook youtube