^Powrót na górę
 • 1 WITAMY
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
 • 2 WITAMY
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
 • 3 WITAMY
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
 • 4 WITAMY.
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
 • 5 WITAMY
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
baner

Olimpiady Specjalne

Polityka ochrony danych w ZSS

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 03/17

Dyrektora

Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu

 

 

Regulamin korzystania przez uczniów

Zespołu Szkół Specjalnych w  Raciborzu 

z posiłków wydawanych w stołówce szkolnej

 

 

Podstawa prawna: art. 106 ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. Prawo oświatowe  (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 59)       

1.   W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła organizuje stołówkę szkolną.

2.   Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej określa zasady odpłatności oraz warunki korzystania przez uczniów szkoły z posiłków wydawanych w stołówce szkolnej.

§ 1

 

1.    Z posiłków w stołówce szkolnej w danym roku szkolnym, na podstawie Karty zgłoszenia ucznia na obiady,   korzystają:

1)  uczniowie szkoły wnoszący opłaty indywidualne,

2)  uczniowie szkoły, których dożywianie finansują Ośrodki Pomocy Społecznej na podstawie decyzji, oraz uczniowie szkoły, których dożywianie jest finansowane ze środków pozyskanych od sponsorów.

 

§ 2

 

1.   Odpłatność za posiłek dla ucznia ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym na podstawie kosztu surowców zużytych do przygotowania posiłku (tzw. koszt ,,wsadu do kotła”).

2.   Cenę jednego posiłku dla ucznia określa ZAŁĄCZNIK NR 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 3

1.   Wpłaty na obiady dokonywane są w kasie szkoły za pośrednictwem kierownika Świetlicy lub przelewem na konto bankowe szkoły w terminie do 20 dnia każdego miesiąca,  w którym następuje korzystanie z posiłków.

2.   W przypadku nie dokonania wpłaty w terminie naliczane będą ustawowe odsetki za każdy dzień zwłoki.

 

§ 4

 1.   Naliczenia należności za obiady dokonuje kierownik Świetlicy na podstawie  prowadzonej imiennej listy obecności uczniów.

2.   Za niewykorzystane w danym miesiącu posiłki przysługuje odpis w następnym miesiącu rozliczeniowym, jeżeli nie jest to możliwe to w kolejnym miesiącu.  W przypadku braku możliwości odliczenia odpisu, dokonuje się zwrotu gotówki lub  przelewu na konto rodziców ucznia.

3.   Warunkiem dokonania odpisu, o którym mowa w ust. 1, jest zgłoszenie   nieobecności z jednodniowym wyprzedzeniem u Kierownika Świetlicy, lub telefonicznie pod nr 32 415 49 91,  nieobecności odnotowywane są przez Kierownika Świetlicy.

4.   Wysokość odpisu jest równa kwocie opłaty za posiłki niewykorzystane w zgłoszonym okresie.

 

§ 5

1.        Posiłki wydawane są na długich przerwach, tj. w godz.: 11:45 – 12:00 i 12:45- 13:00.

2.        Korzystając ze stołówki należy:

- przestrzegać zasad kulturalnego zachowania się

- dbać o ład i porządek

- po spożytym posiłku odnieść naczynia i sztućce na wyznaczone miejsce

- wykonywać polecenia wychowawców

3.   Jadłospis na cały tydzień wywieszony jest na gazetce przed stołówką i w stołówce szkolnej.

 

Regulamin wchodzi w życie z  dniem  1 stycznia 2017r.

Logowanie do dziennika

Blue Flower

Copyright © 2013. OPENMINT Rights Reserved.


Facebook youtube