^Powrót na górę
 • 1 WITAMY
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
 • 2 WITAMY
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
 • 3 WITAMY
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
 • 4 WITAMY.
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
 • 5 WITAMY
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
baner

Olimpiady Specjalne

Polityka ochrony danych w ZSS

Regulamin projektu Erasmus +

 

 

 

 

Regulamin udziału w projekcie Erasmus +

 

 

 

§ 1

 

Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i warunki udziału w realizacji projektu pt. „Creating pathways for inclusion”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach sektora Edukacja szkolna, Akcja 2. Partnerstwa strategiczne – KA229 Projekty Współpracy Szkół.

 

§ 2

 

Informacje o projekcie :

 

1. Projekt realizowany jest w okresie od 2020-09-01 do 2022-08-31.

 

2. Projekt finansowany jest przez Unię Europejską i realizowany w ramach programu partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej – Projekty Współpracy Szkół.

 

3. Poza Zespołem Szkół Specjalnym w Raciborzu (koordynator projektu)
w projekcie biorą udział trzy szkoły specjalne z dwóch krajów Europy:

 

Ø  CPEE Pla de la Mesquita – Xativa, Hiszpania

 

Ø  COOR Podravsko Sunce – Koprivnica, Chorwacja

 

Ø  CEE DOCTOR RAMON SURIÑACH – Ripoll, Hiszpania

 

4. Projekt skierowany jest do uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu.

 

5. W realizacji zadań projektu może wziąć udział dowolna liczba uczniów ZSS.

 

6. Udział w projekcie jest dobrowolny.

 

7. Projekt realizowany jest w ramach zajęć szkolnych.

 

8. Głównym celem projektu jest podnoszenie kompetencji nauczycieli poprzez wymianę doświadczeń oraz promowanie w społeczeństwie kompetencji i praw osób z niepełnosprawnościami.

 

9. Bezpośrednimi uczestnikami projektu, biorącymi udział w mobilnościach, mogą być uczniowie  Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu w wieku 16-24 lat.

 

10. Rodzice/prawni opiekunowie ucznia wyrażają pisemną zgodę na udział dziecka w projekcie i przetwarzanie danych osobowych w związku
z działaniami dotyczącymi projektu.

 

11. W ramach projektu przewiduje się krótkoterminowe wyjazdy do trzech szkół partnerskich znajdujących się  w Hiszpanii i Chorwacji.

 

12. Wyjazdy są opłacane z grantu otrzymanego przez szkołę. Grant pokrywa koszty zakupu biletów lotniczych, ubezpieczenia, wyżywienia i noclegu. Wydatki własne pokrywają uczestnicy wyjazdu.

 

13. W ramach projektu zrealizowane zostaną dwa zagraniczne programy szkoleniowe dla pracowników oraz jedna krótkoterminowa wymiana grup uczniów – wyjazd do CPEE Pla de la Mesquita – Xativa w Hiszpanii, w której udział weźmie 6 uczniów wyłonionych w procesie rekrutacji.

 

 

 

§ 3

 

 Zadania bezpośrednich uczestników projektu

 

1. Zapoznanie się z zasadami współpracy w ramach realizacji projektu.

 

2. Nawiązanie relacji z uczniami szkół partnerskich poprzez kontakt zdalny.

 

3. Zgodne zespołowe podejmowanie działań objętych projektem.

 

4. Realizacja zadań projektowych z pomocą nauczycieli.

 

5. Promowanie działań projektowych wśród społeczności szkolnej i lokalnej.

 

6. Przygotowanie zadań projektu, udział w przygotowaniu produktów końcowych, ich publicznej prezentacji oraz rozpowszechnianie rezultatów po zakończeniu projektu.

 

2.Uczniowie mogą korzystać z pomieszczeń szkoły do celów związanych
z realizacją zadań projektowych w godzinach jej pracy i wyłącznie pod opieką nauczycieli.

 

 

 

§4

 

Rezygnacja uczestnika z udziału w projekcie

 

1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie jeśli wyrazi taką chęć w formie pisemnej, a w przypadku uczniów niepełnoletnich, gdy rezygnacja zostanie podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego.

 

2. W przypadku zakwalifikowania się ucznia na wyjazd do szkoły partnerskiej i rezygnacji z tego wyjazdu, rodzic/opiekun prawny ucznia zobowiązuje się do poniesienia kosztów wynikających z tej rezygnacji (zmiana nazwiska na bilecie

 

lotniczym, odwołanie rezerwacji itp.).

 

 

 

 

 

                                                                                            § 5


 

Kryteria kwalifikacji uczniów do mobilności (międzynarodowych krótkoterminowych wyjazdów do szkół partnerskich):

 

1. Zaangażowanie w działania projektowe.

 

2. Szeroko pojęte osobiste predyspozycje, jakie będą przydatne podczas zajęć w trakcie pobytu za granicą, np. komunikatywność, otwartość.

 

3. Brak przejawów zachowań nieakceptowalnych społecznie.

 

4. Samodzielność w zakresie samoobsługi.

 

5. Brak przeciwwskazań zdrowotnych.

 

6. Wyboru uczniów, którzy wezmą udział w mobilności, dokonuje zespół nauczycieli realizujący projekt Erasmus+ w Zespole Szkół specjalnych, na podstawie procesu rekrutacji.

 

 

 

§6

 

Zasady uczestnictwa w mobilnościach

 

1. Uczeń może wziąć udział w wyjeździe wyłącznie za pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych (w tym również zgodą na udzielenie pomocy medycznej) - Załącznik nr 2 do Regulaminu.

 

2. Uczeń w terminie określonym przez koordynatora zobowiązany jest dostarczyć komplet dokumentów (zgoda rodziców, karta informacyjna danych osobowych) oraz pisemne potwierdzenie zapoznania się z regulaminem wymiany. Ponadto wymagane jest posiadanie karty EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego).

 

3. Przed wyjazdem organizowane jest spotkanie z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów wyjeżdżających, które ma na celu przekazanie niezbędnych informacji związanych z podróżą i pobytem za granicą. Informacje takie zostaną również przesłane rodzicom/opiekunom drogą elektroniczną.

 

4. Uczeń zakwalifikowany do wyjazdu musi posiadać paszport lub dowód osobisty.

 

5. Rodzice/ prawni opiekunowie o ustalonej godzinie dostarczają uczniów na miejsce zbiórki wyznaczone przez organizatora, a po zakończonym wyjeździe ich odbierają.

 

6. Uczestnicy wyjazdu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania poleceń koordynatora projektu i opiekunów.

 

9. Uczestnicy wyjazdu dostosowują się do ustalonego programu i rozkładu czasowego dnia.

 

10. Każdy uczestnik wyjazdu zobowiązany jest zachowywać się kulturalnie, dbać o dobre imię szkoły i kraju oraz nie naruszać godności partnerów reprezentujących inną kulturę, religię czy przekonania.

 

11. Każdy uczestnik zobowiązany jest dbać o swój bagaż oraz o mienie
i wyposażenie miejsca, w którym przebywa.

 

12. Nauczyciele nie ponoszą odpowiedzialności za zagubienie przez uczestników pieniędzy oraz zagubienie lub zniszczenie przedmiotów wartościowych zabranych na wyjazd.

 

13.Wszelkie kwestie sporne, które nie zostały ujęte w regulaminie, będą rozstrzygane przez koordynatora projektu.

 

 

 

Logowanie do dziennika

Blue Flower

Copyright © 2013. OPENMINT Rights Reserved.


Facebook youtube