^Powrót na górę
 • 1 WITAMY
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
 • 2 WITAMY
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
 • 3 WITAMY
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
 • 4 WITAMY.
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
 • 5 WITAMY
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
baner

Olimpiady Specjalne

Polityka ochrony danych w ZSS

Regulamin rekrutacji do projektu

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

„AS – SZKOLNA AKADEMIA SUKCESU”

§ 1 Postanowienia ogólne

Regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „As – Szkolna Akademia Sukcesu” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Priorytet XI, Działanie 11.1, Poddziałanie - 11.1.4 „Poprawa efektywności kształcenia ogólnego”.

Projekt realizowany jest w okresie od 2 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2019r. Udział w projekcie jest bezpłatny, koszty jego organizacji pokrywane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

§ 2 Słowniczek pojęć

1.  Użyte w niniejszym Regulaminie skróty oznaczają:

EFS – Europejski Fundusz Społeczny;

RPOWŚ – Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego;

BO – Beneficjent Ostateczny, uczestnik zajęć dodatkowych (dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki, fizyki i chemii, doradztwa zawodowego), warsztatów zawodowych (krawiectwa, ogrodnictwa, cukiernictwa), kół zainteresowań (rozwijających kompetencje techniczne i informatyczne) i zajęć specjalistycznych (socjoterapii, integracji sensorycznej, terapii Snoezelen, terapii ręki, wczesnej nauki czytania, logorytmiki, infoterapii, PECS, dogoterapii, choreoterapii, terapii relaksacyjnej, logopedii, treningu umiejętności społecznych, biofeedbacku, treningu zastępowania agresji, edukacji przez ruch, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych) realizowanych w ramach Projektu współfinansowanego z EFS.

2.  Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

projekcie – należy rozumieć przez to projekt realizowany przez Szkołę Podstawową nr 10 z oddziałami dawnego Gimnazjum Specjalnego i Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu – „AS – Szkolna Akademia Sukcesu”- poprawa efektywności kształcenia ogólnego;

szkole – należy rozumieć Szkołę Podstawową nr 10 z oddziałami dawnego Gimnazjum Specjalnego i Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu  prowadzoną przez Powiat raciborski,

uczniu – należy rozumieć uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 10 z oddziałami dawnego Gimnazjum Specjalnego i Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Raciborzu

wicedyrektorze – należy rozumieć wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 z oddziałami dawnego Gimnazjum Specjalnego i Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Raciborzu, do której uczęszcza uczeń,

regulaminie – należy rozumieć regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „AS – Szkolna Akademia Sukcesu”.

 

§ 3.Założenia projektu

 

1.      Celem głównym projektu jest zwiększenie efektywności kształcenia i wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej nr 10 z oddziałami dawnego Gimnazjum Specjalnego i Szkoły Przysposabiającej do Pracy poprzez udział w zajęciach obowiązkowych lub dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych.

2.      Realizacja Projektu obejmuje kształtowanie u uczniów kompetencji kluczowych, tworzenie w szkołach warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu, indywidualizację pracy i wsparcie ucznia niepełnosprawnego, w tym młodszego oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli.

3.      W ramach projektu prowadzone są następujące zadania:

·         Akademia Kompetencji Kluczowych:
- utworzenie pracowni matematycznej; doposażenie pracowni biol/fiz/chem oraz przyrodniczej

- projekty edukacyjne:

     matematyczny – 2 grupy, 12h każda

     interdyscyplinarny – 2 grupy, 10h każda

- zajęcia dodatkowe:

     dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki – 3 grupy, 12h każda

     dydaktyczno-wyrównawcze z fizyki i chemii – 2 grupy, 12h każda, 1 grupa 24h

doradztwo zawodowe – 4 grupy, 10h każda

- warsztaty zawodowe:

     krawiectwo – 4grupy, 16h każda

     ogrodnictwo – 4 grupy, 16h każda

cukiernictwo – 16h

- koła zainteresowań:

Mały Konstruktor – 4 grupy, 15h każda

Z komputerem za Pan Brat - 2 grupy, 28h każda

·         Akademia Indywidualnego Wsparcia:
- socjoterapia – 4 grupy, 20h każda

- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – 4 grupy, 15h każda

- Integracja Sensoryczna SI – 7 uczniów, 15h każdy

- terapia Snoezelen – 5 grup, 15h każda

- terapia ręki – 5grup, 15h każda

                        3 grupy, 30h każda

- wczesna nauka czytania – 2 grupy – 15h każda

                                                    1 grupa, 30h

- logorytmika – 1 grupa, 10h

                         1 grupa, 15h

- infoterapia – 4 uczniów, 60h każdy

- PECS – 1 grupa, 60h

                 1 grupa, 30h

- dogoterapia – 4 grupy, 15h każda

- choreoterapia – 32h

- terapia relaksacyjna – 2 grupy, 15h każda

- logopedia – 2 grupy, 15h każda

                      2 grupy, 30h każda

- Trening Umiejętności Społecznych – 2 grupy, 10h każda

                                                                1grupa, 20h

- biofeedback – 6 uczniów, 15h każdy

- Trening Zastępowania Agresji – 26h

- Edukacja Przez Ruch – 4 grupy, 10h każda

·         Akademia Kompetencji Zawodowych Nauczycieli:

- Studia podyplomowe:

     Terapia ręki – 2 osoby

- warsztaty i kursy:

     Wybrane elementy systemu Edukacja przez Ruch – 2 osoby

     Matematyczne aspekty systemu Edukacja przez Ruch – 2 osoby

Nauka czytania i pisania technikami systemu Edukacja przez Ruch -2 osoby

Metoda Origami-baje w systemie Edukacja przez Ruch – 1 osoba

     Warsztat animatorów sztuki origami I° - 1 osoba

     Logorytmika – metoda wspomagająca motorykę, słuch i mowę dziecka – 1 osoba

     Logorytmika – warsztaty doskonalące – 1 osoba

     Warsztat pracy logopedy – 1 osoba

     Terapia logopedyczna dziecka z niepełnosprawnością intelektualną i zespołem Downa – 1 osoba

     Wspomaganie rozwoju mowy u osób z autyzmem – 1 osoba

     Funkcje motoryczne narządów mowy w terapii i profilaktyce logopedycznej – 1 osoba

     Trening Zastępowania Agresji – 1 osoba

     Choreoterapia i taniec terapeutyczny – 2 osoby

     Techniki terapii tańcem i ruchem w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – 2 osoby

Rehabilitacja wzroku słabowidzących – 2 osoby

     Wady wzroku, optodysleksja, zaburzenia akomodacji i percepcji wzrokowej w praktyce – 2 osoby

     Szkolenie PECS poziom I -2 osoby

     Szkolenie PECS poziom II – 2 osoby

     Nauczanie dziewięciu krytycznych umiejętności porozumiewania się – 2 osoby

     Wprowadzanie PECS w ciągu dnia – 2osoby

     Terapia Snoezelen – 1 osoba

     Terapia neurobiologiczna – 2 osoby

      Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania – 1 osoba

     Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – 2 osoby

     Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji – 2 osoby

     Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych – 2 osoby

     Ćwiczenia ogólnorozwojowe wspierające naukę czytania u dzieci z zaburzeniami rozwoju – 2 osoby

     Stymulacja procesów myślowych – 2 osoby

Test SONR – 1 osoba

     Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się ACC – 2 osoby

     Guguhopia – od zabawy do mówienia – 2 osoby

Metody Integracji Sensorycznej we wspomaganiu rozwoju mowy dziecka – 2 osoby

     Kinezjologia Edukacyjna – metoda Denisona kurs I i II° - 2 osoby

     Terapia sensoryczna i korekta dysfunkcji ustno-twarzowych – 2 osoby

     EEG-Biofeedback II° - 2 osoby

     Trening Umiejętności Społecznych – 2 osoby

4.      Odbiorcą projektu jest grupa min.140 uczniów Szkoły Podstawowej nr 10 z oddziałami dawnego Gimnazjum Specjalnego oraz Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu oraz min. 21 nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu.

5.      Jeden uczeń może brać udział w różnych formach wsparcia. Nauczyciele mogą uczestniczyć w kilku szkoleniach.

6.      Uczestnikiem wyjazdu edukacyjnego może być osoba, która jest uczestnikiem zajęć realizowanych w ramach projektu. W miarę posiadania wolnych miejsc na wyjazdy będą kwalifikowane osoby z list rezerwowych.

 

§ 4 Kryteria naboru

1.      Projekt zakłada równość płci w dostępie do oferowanych form zajęć.

2.      Do udziału w zajęciach pozalekcyjnych mogą zgłaszać się uczniowie spełniający wymóg formalny: są uczniami Szkoły Podstawowej nr 10 z oddziałami dawnego Gimnazjum Specjalnego lub Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu.

3.      Uczestnik wyraża dobrowolną chęć uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych.

4.      Uczestnik dostarcza do biura projektu lub wychowawcy klasy pełną dokumentację rekrutacyjną tzn.: deklarację udziału w projekcie wraz z informacją o zapoznaniu się z regulaminem rekrutacji (zał. nr 1), oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zał. nr 2), oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna o uczestnictwie dziecka w projekcie (zał. nr 2a) oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku (załącznik nr 3).

5.      Warunkiem uczestniczenia w szkoleniach dla nauczycieli realizowanych w projekcie jest zatrudnienie w charakterze nauczyciela w Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu.

 

§ 5 Procedury naboru

 

1.      Dla celów rekrutacji powołuje się jedną komisję rekrutacyjną do wszystkich zajęć. W skład komisji wchodzą: koordynator projektu, asystent koordynatora, pedagog lub psycholog szkolny.

2.      Komisja Rekrutacyjna sporządzi protokół oraz listę osób zakwalifikowanych do udziału w poszczególnych zajęciach, a także listę uczniów rezerwowych.

3.      Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są wyłącznie poprzez złożenie dokumentacji rekrutacyjnej ucznia od 08.01.2018r. do 19.01.2018r dla pierwszego naboru, od 10.09.2018r. do 27.09.2018r. dla drugiego naboru oraz od 09.09.2018r. do 16.09.2019r. dla trzeciego naboru.

4.      Dokumentacja rekrutacyjna do Projektu jest dostępna w biurze projektu, u wychowawcy klasy oraz na stronie internetowej szkoły.

5.      Dokumentację rekrutacyjną do Projektu należy złożyć w Biurze projektu lub u wychowawcy klasy.

6.      Rodzice/prawni opiekunowie będą przekazywać dokumentację rekrutacyjną bezpośrednio lub za pośrednictwem uczniów.

7.      Nabór na zajęcia kończy się po przyjęciu odpowiedniej liczby kwalifikujących się uczniów.

8.      Uczniowie, którzy nie zakwalifikują się na zajęcia z powodu braku miejsc zostaną umieszczeni na liście rezerwowej.

9.      Rekrutacja jest zgodna z harmonogramem realizacji projektu zawartym we wniosku o dofinansowanie projektu.

10.  W przypadku dużej ilości zgłoszeń do udziału w poszczególnych zajęciach dopuszcza się zwiększenie liczby uczestników w danej grupie o ile nie będzie to skutkowało zwiększeniem budżetu projektu.

11.  Miejsce na listach uzależnione jest od ilości spełnionych kryteriów, decyzję taką podejmie komisja rekrutacyjna.

12.  Nabór na szkolenia nauczycieli odbędzie się w terminie od 08.01.2018r. – 19,01.2018r.

13.  Listy uczniów zakwalifikowanych na zajęcia oraz nauczycieli zakwalifikowanych na szkolenia zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń w szkole i na stronie internetowej szkoły oraz będą dostępne w Biurze Projektu przed terminem rozpoczęcia zajęć.

14.  Kryteria rekrutacji:

Na zajęcia wyrównawcze z matematyki, fizyki i chemii kwalifikują się  uczniowie:
- kl. 4-8SP oraz 2-3G z niepełnosprawnością int. w st. lekkim

- osiągający najniższe wyniki z danego przedmiotu

Na zajęcia doradztwa zawodowego kwalifikują się uczniowie:
- kl. 3G z niepełnosprawnością int. w st. lekkim (gr. I i II)

- SP i G z niepełnosprawnością int. w st. umiark. i znacznym (gr.III i IV)

Na warsztaty zawodowe: krawiectwa, ogrodnictwa i cukiernictwa kwalifikują się uczniowie:

- pragnący rozwinąć posiadane predyspozycje do wykonywania danych czynności

Na zajęcia rozwijające kompetencje techniczne kwalifikują się uczniowie:

- wykazujący chęć uczestnictwa w zajęciach

- chcący rozwijać umiejętności techniczne

Na zajęcia informatyczne kwalifikują się uczniowie:

- wykazujący chęć uczestnictwa w zajęciach

- chcący rozwijać kompetencje informatyczne

Na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kwalifikują się uczniowie:
- wymagający wsparcia na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia i IPET

- kl. 1-3SP z orzeczonym spektrum autyzmu (gr.II, III, IV)

Na zajęcia Integracji Sensorycznej, Biofeedback, logopedii, dogoterapii kwalifikują się uczniowie:
- wymagający wsparcia na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia i IPET

- w pierwszej kolejności nieobjęci wsparciem w ramach zajęć rewalidacji

Na zajęcia terapii ręki kwalifikują się uczniowie:

- wymagający wsparcia na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia i IPET

- ze sprzężeniami (gr. V i VIII)

Na zajęcia infoterapii kwalifikują się uczniowie:

- objęci nauczaniem indywidualnym

Na zajęcia PECS kwalifikują się uczniowie:

- niemówiący

Na zajęcia Treningu Umiejętności Społecznych kwalifikują się uczniowie:

- od kl.4SP wzwyż

- z orzeczonym spektrum autyzmu

Na zajęcia Treningu Zastępowania Agresji kwalifikują się uczniowie:

- zagrożeni niedostosowaniem społecznym

- objęci nadzorem kuratora

- ze wskazaniami w orzeczeniu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

- nie objęci zajęciami socjoterapeutycznymi

Na zajęcia Edukacji przez Ruch kwalifikują się uczniowie:

- kl. 1-3SP

- wykazujący chęć uczestnictwa w zajęciach

Na zajęcia terapii snoezelen, logorytmiki, choreoterapii wczesnej nauki czytania i terapii relaksacyjnej kwalifikują się uczniowie:

- wymagający wsparcia na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia i IPET

- wykazujący chęć uczestnictwa w zajęciach

Na szkolenia dla nauczycieli kwalifikują się nauczyciele:

- zainteresowani podnoszeniem kwalifikacji

- zainteresowani doskonaleniem zawodowym w zakresie zdiagnozowanych potrzeb

- zarekomendowani przez dyrekcję szkoły

 

§ 6 Reklamacje/skargi dotyczące rekrutacji

 

1.      Wszelkie reklamacje i/lub skargi dotyczące rekrutacji powinny być składane w formie pisemnej w terminie do trzech dni od daty ogłoszenia listy uczestników danych zajęć.

2.      Reklamacje i/lub skargi powinny zawierać imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna ucznia, adres, dane ucznia, którego dotyczy skarga, jak również opis podstaw reklamacji i/lub skargi.

3.      Reklamacja i/lub skarga rozpatrzona będzie przez Koordynatora projektu w terminie trzech dni od dnia ich dostarczenia.

4.      O wyniku postępowania reklamacyjnego zainteresowany uczestnik zajęć zostanie poinformowany telefonicznie lub pisemnie.

§ 7 Obowiązki uczestnika projektu

1.Uczniowie zakwalifikowani do udziału w zajęciach zobowiązani są do:

·    wypełnienia dokumentów związanych z realizacją projektu,

·    przestrzegania regulaminu rekrutacji i uczestnictwa

·    regularnego uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych- udział w minimum 80% godzin zajęć,

·    uczestnictwa w monitoringu i ewaluacji projektu, w szczególności do wypełniania ankiet, testów wiedzy i umiejętności przeprowadzanych przez nauczycieli w ramach zajęć

·    przestrzegania punktualności,

·    poszanowania pomocy dydaktycznych, materiałów oraz używanie ich zgodnie z przeznaczeniem,

 

2.      Nieobecności i rezygnacja z uczestnictwa w projekcie.

·  Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

·  Usprawiedliwione będą nieobecności udokumentowane pisemnym zwolnieniem rodzica/opiekuna prawnego.

·  W szczególnych sytuacjach uniemożliwiających uczestnictwo w zajęciach (np. choroba, zmiana miejsca zamieszkania, ukończenie nauki na danym etapie edukacyjnym, inny ważny powód), uczniowie zakwalifikowani do udziału w Projekcie mają prawo do rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie, po złożeniu pisemnego oświadczenia o rezygnacji z podaniem przyczyn, podpisanego również przez rodzica/opiekuna prawnego.

·    uczniowie nieobecni na zajęciach (z powodu choroby lub wyjazdu na turnus rehabilitacyjny) mają możliwość nadrobienia zaległości poprzez uczestnictwo w indywidualnych, dodatkowych zajęciach z nauczycielem prowadzącym zajęcia projektowe. Obecności i tematyka zajęć odnotowane zostaną w dzienniku projektowym.

 

§ 8 Postanowienia końcowe

 

1.      Złożone dokumenty będą na bieżąco weryfikowane, potencjalni uczestnicy będą niezwłocznie informowani o ewentualnej konieczności poprawienia lub uzupełnienia złożonych dokumentów na etapie oceny formalnej.

2.      W sprawach nieuregulowanych niniejszym „Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie” mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne stosowane przepisy prawa polskiego.

3.      Realizatorzy projektu zastrzegają sobie prawo do zmian w niniejszym „Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie” lub wprowadzania dodatkowych postanowień.

4.      W kwestiach nieregulowanych w „Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie” prawo do podjęcia ostatecznej decyzji posiada Koordynator projektu.

5.      Regulamin wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2018 roku                                                                      

Dyrektor Szkoły                                                                                           Koordynator Projektu

 Ewa Konopnicka                                                                                         Sabina Kaczorowska

Logowanie do dziennika

Blue Flower

Copyright © 2013. OPENMINT Rights Reserved.


Facebook youtube