^Powrót na górę
 • 1 WITAMY
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
 • 2 WITAMY
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
 • 3 WITAMY
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
 • 4 WITAMY.
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
 • 5 WITAMY
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
baner

Olimpiady Specjalne

Polityka ochrony danych w ZSS

Statut Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy

 

 

 

 

Statut

 

Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy

 

 

 

 

wchodzącej w skład

Zespołu Szkół Specjalnych

w Raciborzu

 

 

 

Racibórz, 1 grudnia 2017r.

I  POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 

1.    Nazwa Szkoły: Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

2.    Typ szkoły: trzyletnia szkoła specjalna przysposabiająca do pracy

3.    Siedziba Szkoły mieści się w Raciborzu przy ul. Królewskiej 19.

4.    Organem prowadzącym jest Powiat Raciborski z siedzibą w Raciborzu przy Placu Okrzei 4.

5.    Organem nadzoru pedagogicznego jest Śląski Kurator Oświaty.

 

§ 2

 

1.    Nazwa używana jest w pełnym brzmieniu: Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy,  używany jest skrót w brzmieniu: SPdP.

2.    Na stemplu używana jest nazwa: Zespół Szkół Specjalnych, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy, ul. Królewska 19, 47-400 Racibórz.

3.    Na pieczęci używana jest nazwa: „Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Raciborzu”.

4.    Na tablicach urzędowych, na świadectwie oraz na pieczęciach, którymi opatruje się świadectwa i legitymacje szkolne pomija się określenie „specjalna”.

5.    Do stemplowania świadectw stosuje się stempel „Dyrektor Szkoły”.

 

§ 3

 

6.    Ilekroć w statucie jest mowa o :

1)   Dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu,

2)   SPdP – należy przez to rozumieć Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Raciborzu,

3)    Rodzicach – należy przez to rozumieć również prawnych opiekunów oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem,

4)   UPO- należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.).

 

§ 4

 

1.    Szkoła jest przeznaczona wyłącznie dla uczniów z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

2.    Kształcenie w szkole trwa trzy lata.

3.    Kształcenie młodzieży niepełnosprawnej jest prowadzone nie dłużej niż do ukończenia przez ucznia 24 roku życia.

 

II  Cele i zadania szkoły

 

Cele SPdP

§5

 

1. SPdP realizuje cele zawarte w Statucie ZSS.

2. Oprócz wyżej wymienionych celów działania SPdP ukierunkowane są na:

1) kształtowanie prawidłowej postawy uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi wobec pracy w aspekcie motywacji i kompetencji,

2) przygotowanie do wykonywania indywidualnie i zespołowo różnorodnych prac mających na celu zaspokojenie potrzeb własnych i otoczenia,

3) przygotowanie uczniów do podjęcia roli pracownika i do wykonywania prostych czynności w warunkach pracy,

4) kształtowanie umiejętności związanych z poszukiwaniem pracy, w tym korzystania z różnych źródeł informacji,

5) utrwalanie umiejętności i wiadomości zdobytych przez uczniów na wcześniejszych etapach edukacyjnych,

6) przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w różnych formach życia społecznego na równi z innymi członkami danej zbiorowości, pełnienie różnych ról społecznych oraz przygotowanie do załatwiania różnych spraw osobistych w różnych instytucjach i urzędach,

7) osiągnięcie maksymalnej zaradności i niezależności życiowej na miarę indywidualnych możliwości uczniów,

8) kształtowanie poczucia odpowiedzialności za samodzielnie dokonywane wybory i   podejmowane decyzje,

9) kształtowanie umiejętności samodzielnego organizowania wypoczynku i czasu wolnego,

10) rozwijanie kreatywności uczniów oraz uzdolnień i zainteresowań,

11) doskonalenie sprawności i wydolności fizycznej oraz działania prozdrowotne.

 

Zadania SPdP

§ 6

1.  Zadania SPdP jako szkoły publicznej:

1) tworzenie warunków zapewniających uczniowi komfort psychiczny i poczucie bezpieczeństwa emocjonalnego oraz warunków i sytuacji sprzyjających i doskonalących jego umiejętności samoobsługowe oraz zaradność życiową,

2)tworzenie warunków umożliwiających uczniom dokonywania właściwego wyboru kierunków przyszłej pracy lub form aktywności zawodowej poprzez:

a) przeprowadzenie wstępnej oceny indywidualnych zdolności i preferencji oraz posiadanych już nawyków i umiejętności praktycznych, które powinny być uwzględnione w konstruowaniu Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego,

b) przygotowanie bazy umożliwiającej uczniom: zapoznanie się z różnymi czynnościami pracy i formami aktywności zawodowej, a także dokonanie samooceny własnych umiejętności i możliwości (po praktycznym poznaniu wybranych czynności pracy).

3)organizowanie na terenie ZSS pracowni, umożliwiających realizację przysposobienia do pracy,

4) zapewnienie uczniom udziału w różnorodnych zajęciach rewalidacyjnych wspierających ich rozwój, zgodnie ze wskazaniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz wielospecjalistycznej ocenie rozwoju,

5) podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności komunikowania się uczniów (w tym, jeśli to konieczne, wspomagających sposobów porozumiewania się), a także umiejętności czytania i pisania (w miarę możliwości ucznia) oraz umiejętności matematycznych, przydatnych w dorosłym życiu,

6) kształtowanie pozytywnego wizerunku ucznia w środowisku społecznym, jako potencjalnego pracownika, klienta i użytkownika,

7) umożliwianie uczniom udziału w aktualnych wydarzeniach społecznych i kulturalnych oraz zapewnienie możliwości korzystania z różnorodnych form spędzania czasu wolnego (turystyka, krajoznawstwo, rekreacja, imprezy sportowe, kulturalne i inne), rozwijanie zainteresowań i kreatywności ucznia,

8) stwarzanie warunków do poznawania przyrody, wychowanie do życia w harmonii z przyrodą, kształtowanie postawy proekologicznej,

9) tworzenie warunków do rozwijania kondycji fizycznej i troski o własne zdrowie, jako warunku niezbędnego do wykonywania pracy,

10) przybliżanie tradycji i obyczajów lokalnych, narodowych, rozbudzanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej, regionu, kraju,

11) zapoznawanie uczniów z prawami człowieka i faktem, że niepełnosprawność intelektualna nie może być przyczyną żadnej dyskryminacji. Uczenie rozumienia swoich praw i umiejętności ich egzekwowania,

 12) zapoznanie uczniów z organizacją życia społecznego i podstawowymi zasadami funkcjonowania państwa,

13) nawiązywanie kontaktu z lokalnymi ośrodkami wsparcia oraz instytucjami promującymi aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych,

14) nawiązywanie kontaktu z instytucjami i organizacjami pozarządowymi, działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie.

 

§ 7

 

1.    Szczegółowe cele i zadania kształcenia ogólnego określa:

1)        podstawa programowa dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym,

2)        program przysposobienia do pracy opracowany dla danego oddziału, który opisuje wszystkie działania szkoły przygotowujące ucznia, zgodnie z jego możliwościami, do podejmowania pracy, w szczególności w następujących dziedzinach:

a) wytwarzanie przedmiotów dekoracyjnych i pamiątkarskich,

b) gospodarstwo domowe,

d) prace ogrodnicze,

e) elementy bukieciarstwa,

f) elementy tkactwa, elementy szycia ręcznego, maszynowego,

g) sporządzanie i wydawanie posiłków,

h) ceramika.

3)Program Wychowawczo-Profilaktyczny SPdP.

2. SPdP realizuje swoje cele i zadania:

1) w czasie zajęć edukacyjnych ujętych w planie i programie nauczania;

2) na zajęciach pozalekcyjnych organizowanych w miarę potrzeb, możliwości lokalowych, kadrowych i finansowych szkoły w oparciu o programy przygotowane przez nauczycieli prowadzących te zajęcia, zatwierdzonych przez Dyrektora,

3) na uroczystościach szkolnych organizowanych według przyjętego harmonogramu w planie pracy szkoły w danym roku szkolnym,

4) na uroczystościach klasowych według planu pracy wychowawcy klasy,

5)na zajęciach i uroczystościach organizowanych przez placówki oświatowo-wychowawcze i kulturalne oraz organizacje społeczne i władze miasta i województwa,

6) na wycieczkach szkolnych,

7) na konkursach, zawodach i turniejach szkolnych i międzyszkolnych,

8) w pracach organizacji uczniowskich działających w szkole.

 

III  Organy szkoły

§ 8

 

Kompetencje organów Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy zawarte są w zapisach Statutu Zespołu Szkół Specjalnych.

 

 

 

 

IV Organizacja pracy szkoły

§9

 

1.    Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez Dyrektora, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, zatwierdzony przez organ prowadzący.

2.    Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły Dyrektor, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć, określający organizację zajęć edukacyjnych.

§10

 

1.    Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział klasowy. Liczba uczniów w oddziale SPdP wynosi:

1)w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie więcej niż 8,

2) w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi- nie więcej niż 4.

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w innym wymiarze, nie dłuższym jednak niż 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

3. SPdP realizuje przysposobienie do pracy w pracowniach .

4. Zajęcia edukacyjne w ramach przysposobienia do pracy są prowadzone na terenie ZSS oraz mogą być prowadzone na terenie innych jednostek organizacyjnych na podstawie umowy zawartej między szkołą a daną jednostką.

5. Zajęcia edukacyjne w ramach przysposobienia do pracy mogą być organizowane w zespołach międzyoddziałowych.

§11

 

1. SPdP zapewnia kontynuację procesu edukacyjno - terapeutycznego po ukończeniu szkoły podstawowej oraz klas dotychczasowego gimnazjum.

2.  Proces edukacji w SPdP przebiega całościowo i realizowany jest na zasadzie łączenia funkcji dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i profilaktycznej. W procesie uwzględniane są metody i formy pracy dostosowane do indywidualnych możliwości uczniów oraz zasady nauczania wykorzystujące współczesną wiedzę z dziedziny nauk społeczno - pedagogicznych.

§12

 

1.Kształcenie uczniów w szkole jest dostosowane do ich potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych i obejmuje:

1)  kształcenie ogólne umożliwiające utrwalanie i poszerzanie zakresu posiadanej wiedzy i nabywania nowych umiejętności,

2) przysposobienie do pracy rozumiane jako: kształtowanie właściwych postaw wobec pracy, przyswajanie podstawowej wiedzy o pracy i poznawanie typowych sytuacji związanych z pracą, uczenie wykonywania różnych prac (porządkowych i pomocniczych) oraz przygotowanie do podjęcia aktywności zawodowej lub „parazawodowej" w warunkach pracy chronionej, warsztatach terapii zajęciowej lub we własnym gospodarstwie domowym.

 

 

V   Współdziałanie rodziców i nauczycieli oraz współpraca

z innymi instytucjami

§ 13

 

Współdziałanie rodziców i nauczycieli oraz współpracę z innymi instytucjami regulują zapisy zawarte w Statucie ZSS.

 

VI   Pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni

§ 14

 

Zadania pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych regulują zapisy zawarte w Statucie ZSS.

 

VII   Prawa i obowiązki uczniów

§ 15

 

Prawa i obowiązki uczniów regulują zapisy zawarte w Statucie ZSS.

 

VIII   Nagrody i kary oraz zasady ich stosowania

§ 16

 

 Nagrody i kary oraz zasady ich stosowania regulują zapisy zawarte w Statucie ZSS.

 

IX   Tryb składania skarg i wniosków w przypadku łamania praw ucznia przez ucznia lub pracownika

§ 17

 

Tryb składania skarg i wniosków w przypadku łamania praw ucznia przez ucznia lub pracownika regulują zapisy zawarte w Statucie ZSS.

 

X   Szczegółowe warunki i sposób oceniania

 

Ocenianie

§ 18

 

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do

wymagań określonych w postawie programowej kształcenia ogólnego lub wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania, z uwzględnieniem ustaleń zawartych w IPET, opracowanym dla niego na podstawie odrębnych przepisów i ustaleniu opisowych śródrocznych lub rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i opisowej śródrocznej lub rocznej oceny zachowania.

2. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli, wychowawcę oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych. 3. Nauczyciel jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia na podstawie orzeczene o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną.

 

 

4. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć

5. Nauczyciele systematycznie dokonują zapisu bieżących ocen osiągnięć uczniów w dzienniku lekcyjnym, posługując się skalą opisowo – punktową, uwzględniającą następujące kryteria:

6 punktów:

- uczeń posiada wiedzę, umiejętność i korzysta z niej samodzielnie, adekwatnie do sytuacji, - uczeń czynność wykonuje samodzielnie.

5 punktów:

- uczeń posiadł wiedzę, umiejętność, ale wymaga ona doskonalenia i motywowania ucznia, aż do uzyskania samodzielności, - uczeń czynność wykonuje samodzielnie.

4 - 3 punkty

- uczeń posiada wiedzę, umiejętność i korzysta z niej przy wsparciu bądź podpowiedzi nauczyciela,

- uczeń czynność wykonuje przy wsparciu i ze sporadyczną, bądź stałą podpowiedzią nauczyciela,

- uczeń posiadł wiedzę, umiejętność w stopniu minimalnym; wymaga ona doskonalenia, aż do korzystania z niej przy wsparciu i podpowiedzi nauczyciela.

2 punkty

- uczeń czasami podejmuje próbę wykonania zadania ze stałą podpowiedzią.

1 punkt

- uczeń nie posiadł wiedzy, umiejętności - uczeń nie podejmuje próby wykonania zadania.

6. Klasyfikowanie uczniów przeprowadza się dwa razy w roku szkolnym.

7. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się jeden raz w ciągu roku szkolnego na koniec pierwszego półrocza.

8. Klasyfikowanie roczne ucznia przeprowadza się na koniec roku szkolnego.

9. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania uwzględniające indywidualne cechy rozwoju emocjonalnego i społecznego, są ocenami opisowymi.

10. Ucznia promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami.

11. O ukończeniu szkoły przez ucznia postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej Rada Pedagogiczna uwzględniając ustalenia zawarte w IPET.

 

Przepisy końcowe

§19

 

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację dotyczącą przebiegu nauczania i wychowania zgodnie z odrębnymi przepisami.

§20

 

Sprawy nieregulowane niniejszym Statutem rozstrzygają zapisy zawarte w Statucie Zespołu Szkół Specjalnych.

§21

 

1.    Zmiany postanowień statutu następują w drodze pisemnej uchwały Rady Pedagogicznej ZSS.

2.    Traci moc statut SPdP z dnia 1 września 2005 roku.

3.    Statut został przyjęty uchwałą RP nr 386/2017z dnia 23 listopada 2017roku.

4.    Statut wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2017 r.

Logowanie do dziennika

Blue Flower

Copyright © 2013. OPENMINT Rights Reserved.


Facebook youtube