^Powrót na górę
 • 1 WITAMY
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
 • 2 WITAMY
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
 • 3 WITAMY
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
 • 4 WITAMY.
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
 • 5 WITAMY
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
baner

Olimpiady Specjalne

Polityka ochrony danych w ZSS

Program profilaktyczno-wychowawczy Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej nr1

 

 

 

 

 

 

 

Program

 

Wychowawczo Profilaktyczny

 

Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej Nr 1

 

w Zespole Szkół w Raciborzu

 

Rok szkolny 2020/21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wstęp

 

 

 

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny realizowany w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do pracy opiera się na hierarchii wartości przyjętej przez radę pedagogiczną, radę rodziców i samorząd uczniowski, wynikających z przyjętej w szkole koncepcji pracy. Treści szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego są spójne ze statutem szkoły i wewnątrzszkolnym systemem oceniania. Istotą działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły jest współpraca całej społeczności szkolnej oparta na złożeniu, że wychowanie jest zadaniem realizowanym w rodzinie i w szkole, która w swojej działalności musi uwzględniać zarówno wolę rodziców, jak i priorytety edukacyjne państwa. Rolą szkoły, oprócz jej funkcji dydaktycznej, jest dbałość o wszechstronny rozwój każdego z uczniów oraz wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny. Wychowanie rozumiane jest jako wspieranie uczniów w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej. Proces wychowania jest wzmacniany i uzupełniany poprzez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.

 

 

 

Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły tworzy spójną całość ze szkolnym zestawem programów nauczania i uwzględnia wymagania opisane w podstawie programowej.

 

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny określa sposób realizacji celów kształcenia oraz zadań wychowawczych zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, uwzględniając kierunki i formy oddziaływań wychowawczych, których uzupełnieniem są działania profilaktyczne skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli.

 

 

 

Program wychowawczo-profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy potrzeb i problemów występujących w środowisku szkolnym, z uwzględnieniem diagnozy do programu na rok szkolny 2019/20 z uwagi na okres nauki zdalnej od marca do czerwca 2020r. oraz:

 

 

 

·         wyników ewaluacji wewnętrznej,

 

·         wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora,

 

·         ewaluacji wcześniejszego programu wychowawczego i programu profilaktyki realizowanych w roku szkolnym 2018/19,

 

·         wniosków i analiz (np. wnioski z pracy zespołów zadaniowych, zespołów przedmiotowych, zespołów wychowawczych itp.),

 

·         innych dokumentów i spostrzeżeń ważnych dla szkoły (np. koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły opracowana przez dyrektora, uwagi, spostrzeżenia, wnioski nauczycieli, uczniów, rodziców).

 

Szkoła jest podstawową jednostką uprawnioną do realizacji zadań dotyczących kształcenia, wychowywania i opieki. Wychowanie dziecka to proces bardzo długi. Chcąc osiągnąć zamierzone cele, świadomie, celowo, organizujemy proces polegający na kształtowaniu osobowości poprzez zadania, kierując się określonymi zasadami i regułami. Chcemy mądrze towarzyszyć uczniowi na drodze jego rozwoju i stwarzać mu wartościowe środowisko wychowawcze. Nauczyciel kieruje się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, kształtuje postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności uczniów.
Przyjmując założenie, że proces wychowawczy nie odbywa się tylko w szkole, lecz ma miejsce wszędzie i ma na niego wpływ każdy, kto zetknie się z dzieckiem, stworzyliśmy program wychowawczo profilaktyczny szkoły,  który akceptowany jest przez nauczycieli, rodziców
i uczniów. Program jest  realizowany we współpracy ze wszystkimi organami szkoły.

 

Wychowanie jest procesem, w którym wychowanek ma dojść do pełni osobowego rozwoju poprzez, ukształtowanie prawego charakteru, budowanie poczucia odpowiedzialności za własny rozwój i dobro wspólne, uznanie i przestrzeganie norm społecznych, budowanie postawy życzliwości i miłości do ludzi, uświadamianie i stawianie sobie celów życiowych.

 

Wychowanie jest wiec stałym procesem doskonalenia się wychowanka, który poprzez swoje wybory i działania rozwija się i usprawnia swoje ludzkie zdolności do bycia w pełni człowiekiem.

 

 

 

1.      Uwarunkowania formalno – prawne programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły.

 

          Program wychowawczo – profilaktyczny szkoły został opracowany zgodnie z:

 

·         Konstytucją Rzeczypospolitej.

 

·         Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami,

 

·         Statutem Szkoły, Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania,Szkolnym Zestawem Programów Nauczania

 

·         Konwencją o Prawach Dziecka

 

·         Powszechną Deklaracją Praw Człowieka

 

·         Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych

 

·         Ustawami i rozporządzeniami MEN (zwłaszcza Ustawa z dnia 14 grudnia 2016roku Prawo Oświatowe oraz Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej)

 

·         Rozporządzeniem MEN zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informatycznej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii ( z dnia 22.01.2018r)

 

·         Kartą Nauczyciela

 

·         Programami narodowymi i krajowymi w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia

 

·         Prawem ustawodawczym Rzeczypospolitej

 

·         Ogólnie przyjętym systemem wartości

 

Szkoła jest podstawową jednostką uprawnioną do realizacji zadań dotyczących kształcenia, wychowywania i opieki. Wychowanie dziecka to proces bardzo długi. Chcąc osiągnąć zamierzone cele, świadomie, celowo, organizujemy proces polegający na kształtowaniu osobowości poprzez zadania, kierując się określonymi zasadami i regułami. Chcemy mądrze towarzyszyć uczniowi na drodze jego rozwoju i stwarzać mu wartościowe środowisko wychowawcze. Nauczyciel kieruje się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, kształtuje postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności uczniów.
Przyjmując założenie, że proces wychowawczy nie odbywa się tylko w szkole, lecz ma miejsce wszędzie i ma na niego wpływ każdy, kto zetknie się z dzieckiem, stworzyliśmy program wychowawczo profilaktyczny szkoły,  który akceptowany jest przez nauczycieli, rodziców i uczniów. Program jest  realizowany we współpracy ze wszystkimi organami szkoły.

 

Wychowanie jest procesem, w którym wychowanek ma dojść do pełni osobowego rozwoju poprzez, ukształtowanie prawego charakteru, budowanie poczucia odpowiedzialności za własny rozwój i dobro wspólne, uznanie i przestrzeganie norm społecznych, budowanie postawy życzliwości i miłości do ludzi, uświadamianie i stawianie sobie celów życiowych.

 

Wychowanie jest wiec stałym procesem doskonalenia się wychowanka, który poprzez swoje wybory i działania rozwija się i usprawnia swoje ludzkie zdolności do bycia w pełni człowiekiem.

 

2.      Oczekiwania rodziców.

 

W oparciu o diagnozę wskazujemy następujące cele wychowawcze stawiane przez rodziców w procesie wychowawczym

 

Zdaniem rodziców kluczowe cele wychowawcze to:

 

·         przyjmowanie odpowiedzialności za swoje postępowanie;

 

·         nauczenie dziecka ,że największą wartością w życiu jest prawda, miłość, szczerość i zdrowie

 

·          uczestniczenie w życiu społecznym ;

 

·          umiejętność twórczego rozwiązywania problemów;

 

·          działanie i funkcjonowanie na bazie obowiązujących norm;

 

·          rozwiązywanie konfliktów w sposób negocjacyjny 

 

·          dbanie o swoje zdrowie

 

Rodzice pragną aby szkoła pomogła w wyposażeniu dziecka w:

 

·         umiejętności pozwalające na samodzielne zdobywanie wiedzy potrzebnej w życiu

 

·         umiejętności pozwalające na możliwie samodzielne życie;

 

·         przyjmowanie odpowiedzialności za swoją dalszą naukę 

 

Oczekiwania rodziców w stosunku do szkoły i szkolnych specjalistów w zakresie wspomagania rozwoju dziecka.

 

Z przeprowadzonej ankiety wynika ,że rodzice oczekują od szkoły:

 

·         zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa;

 

·         pomoc w wyborze dalszej drogi kształcenia( zawód, szkoła)

 

·         rozwijania zainteresowań poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych np. artystycznych

 

·         organizację atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu,

 

·         zorganizowania czasu wolnego od nauki oraz dobre relacje w linii nauczyciel- uczeń, nauczyciel- rodzic,

 

·         organizowania spotkań ze specjalistami w formie szkoleń i warsztatów.

 

 

 

3.      Potencjał i możliwości rozwojowe uczniów.

 

Ocena potencjału i możliwości rozwojowych uczniów

 

            Poziom rozwoju uczniów szkoły branżowej w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, społecznej i duchowej jest bardzo zróżnicowany. Rozpiętość wiekowa waha się w granicy 15 - 18 lat. Pochodzą z różnych środowisk, często mają trudną sytuację domową.

 

 

 

 

 

Sfera fizyczna:

 

Ogólna sprawność fizyczna uczniów kształtuje się od poniżej przeciętnej do bardzo wysokiej. Uczniowie posiadają wiedzę dotyczącą zdrowego stylu życia.

 

Sfera intelektualna:

 

Są to uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Realizują programy nauczania dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych.

 

Sfera emocjonalna:

 

Uczniowie radzą sobie z emocjami. Mają motywację do nauki, do pokonywania trudności. Wszystkie zadania starają się, na miarę swoich możliwości, wykonać dobrze. Inni mają mało wiary we własne siły, dlatego napotkawszy jakąś trudność przy rozwiązywaniu zadań, szybko się zniechęcają, denerwują. Słabo kontrolują emocje, poddają się zmiennym nastrojom. Bywają impulsywni, czasami płaczliwi. Czasami nie potrafią krytycznie ocenić swojego zachowania. W sferze emocjonalno – społecznej zaznaczają się często chęć zwrócenia na siebie uwagi oraz reakcje infantylne.

 

Sfera społeczna:

 

Uczniowie szkoły branżowej w większości nie mają problemu z nawiązaniem kontaktu zarówno z rówieśnikami jak i z dorosłymi. W sytuacjach nowych i nieznanych bywają niezaradni. Potrafią pracować samodzielnie, ale również potrafią współdziałać i współpracować w zespole. W większości chętni do pomocy. Niektórzy aktywnie pracują na rzecz klasy, szkoły, biorąc udział w zawodach sportowych, pełniąc funkcję przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego szkoły, klasy, występując na apelach.

 

Uczniowie, wypełniając ankietę i zaznaczając cechy właściwe sobie, wybrali: koleżeński, pracowity, obowiązkowy, wyrozumiały, sprawiedliwy, uczynny, dowcipny, towarzyski, ale też kłótliwy.

 

Sfera duchowa – wartości:

 

Według uczniów najważniejszymi wartościami są: miłość, zaufanie, szczerość, dobro, sprawiedliwość, wygląd, pieniądze, prawda, wiara, tolerancja. O wartościach najczęściej z nikim nie rozmawiają. Jeżeli już, to z przyjacielem bądź rodzicami. Miłość jest dla nich wspaniałym uczuciem kochających się ludzi, jest czymś wyjątkowym. U swoich rodziców cenią poświęcenie, zaufanie, miłość, dobroć, rozmowę, szczerość, wierność, że kupują ubrania. Uczniowie uważają, że człowiek wartościowy to ten, który: szanuje ludzi, jest dobry, poświęca się dla innych, dba o zdrowie, jest pracowity, sumiennie wypełnia swoje obowiązki, ale też ma władzę i jest ładny.

 

Jakie są wizje rozwojowe i plany życiowe (w zakresie edukacji, rozwoju zawodowego, osiągnięć życiowych)?

 

Uczniowie szkoły zawodowej chcą być ludźmi:

 

- dobrymi,

 

- fajnymi,

 

- kochającymi,

 

- szanującymi innych,

 

- lubianymi przez innych,

 

- uczciwymi,

 

- uprzejmymi,

 

- uczynnymi,

 

- sprawiedliwymi.

 

W większości stawiają sobie cele, do których osiągnięcia w życiu będą dążyć, są to:

 

- wykształcenie,

 

- rodzina,

 

- praca,

 

- zawód,

 

- pieniądze.

 

Na pytanie: co lubisz w szkole i chciałbyś aby się w niej nie zmieniało, uczniowie odpowiedzieli:

 

 - lubię nauczycieli, chcę żeby ich nie zmieniano,

 

- gotować, tańczyć i śpiewać i żeby na przerwach od czasu do czasu tańczyć i śpiewać ze wszystkimi.

 

 

 

4.      Źródła zewnętrznego wsparcia wychowawczego i profilaktycznego oraz uwarunkowania lokalnej społeczności.

 

 

 

Szkoła ma wielu naturalnych partnerów instytucjonalnych i współpracuje w zakresie działań profilaktycznych i wychowawczych z:

 

          Powiatową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną;

 

          Policją;

 

          Miejskim i Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej;

 

          Sądem Rejonowym;

 

          Starostwem powiatowym;

 

          Powiatowym Inspektorem Sanitarnym i Epidemiologicznym;

 

          Centrum Profilaktyki Miejskiej „Drogowskaz”;

 

          Gminną Komisją RPA;

 

          Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie;

 

          Stowarzyszenie „Sięgaj wyżej”;

 

          Miejskimi organizacjami pozarządowymi (Persona, Tęcza, Strefa);

 

          Pedagogami szkolnymi;

 

Ośrodkami doskonalenia nauczycieli

 

Biblioteką publiczną

 

          Zespołem Interdyscyplinarny;

 

 

 

Instytucje/organizacje wspierające dzieci i młodzież na poziomie społeczności lokalnej:

 

 

 

Dom dla Dzieci. Świetlica Caritas diecezji opolskiej – popołudniowa opieka nad dziećmi, pomoc w nauce, dożywianie

 

Stowarzyszenie  „Sięgaj wyżej” – min. indywidualne wsparcie finansowe uczniów, organizacja imprez (Dzień Dziecka, wycieczki), organizacja półkolonii podczas wakacji

 

Mieszkańcy dzielnicy Płonia – coroczna darowizna płodów rolnych dla szkolnej stołówki

 

Szkoły ogólnodostępne:

 

DLO - bal integracyjny,

 

II LO – Mikołajki,

 

CKUiZ nr 1 (Mechanik) – przedstawienia teatralne,

 

PWSZ – „Sport ku radości”

 

Nadleśnictwo Rudy Raciborskie – spotkania z leśnikami w szkole – prelekcje dotyczące życia dzikich zwierząt, - Wycieczki do lasów

 

Komenda Powiatowa Policji – pogadanki w szkole dotyczące bezpieczeństwa w różnych sytuacjach,

 

MiPBP – lekcje w bibliotece,

 

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia – koncerty

 

Muzeum w Raciborzu – lekcje muzealne

 

Raciborska Izba Gospodarcza – koncert charytatywny „Gwiazdka serc”

 

Raciborskie Centrum Kultury – udostępnienie sali na Bajtel Gala, darmowe wejścia do kina

 

 

 

5.      Bilans zasobów szkolnych.

 

 

 

Kadra nauczycielska jest odpowiednio przygotowania merytorycznie do podejmowania szeroko rozumianych działań wychowawczych i profilaktycznych. Zarówno przygotowanie podstawowe na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, jak również specjalistyczne kwalifikacje służące podejmowaniu odpowiednich działań wychowawczych czy profilaktycznych stoją na wysokim poziomie i w znaczący sposób przyczyniają się osiąganiu bardzo dobrych wyników edukacyjno wychowawczych, terapeutycznych. Ze wzglądu na specyfikę pracy wszyscy nauczyciele ukończyli studia w zakresie oligofrenopedagogiki, dodatkowo uzupełniali kwalifikacje o wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, logopedię, terapie (pedagogiczną, zajęciową), doradztwo zawodowe, edukacje seksualną, fizjoterapię, rehabilitację ruchową, socjoterapię.

 

Szkoła oprócz sal lekcyjnych posiada również salę doświadczania świata, salę gimnastyki korekcyjnej, salę „wyciszenia”, salę stymulacji sensorycznej, pracownie komputerowe, bibliotekę z kącikiem komputerowym, gabinet pedagoga i psychologa, gabinet logopedy, gabinet zajęć terapeutycznych, boisko wielofunkcyjne, salę gimnastyczną, salę zabaw, plac zabaw,

 

Odpowiednio wyposażone sale lekcyjne uatrakcyjniają zajęcia. Do zasobów technicznych w posiadaniu szkoły zaliczamy tablice multimedialne i informatyczne, projektory, komputery stacjonarne w salach, nowoczesne komputery w pracowni komputerowej, odpowiednio doposażone pracownie specjalistyczne: pracownia drewna (piły mechaniczne, wiertarki stacjonarne, wyrzynarki…), pracownia ceramiczna (piece do wypalania gliny), maszyny do szycia w pracowni szycia, pracownia żywienia (lodówki, kuchenki, zmywarki…), urządzenie EEG Biofeedback, Sprzęt terapeutyczny Tomatis, odpowiednio wyposażoną salkę fitness Atlas, orbitrek, rowerki stacjonarne, wioślarz, nowoczesne programy logopedyczne, nowoczesny sprzęt nagłaśniający.

 

Na korytarzach szkolnych znajdują się atrakcyjne dla dzieci i młodzieży sprzęty: cybergaj, piłkarzyki, klocki.

 

Do szkolnych zasobów organizacyjnych zaliczyć możemy koło ekologiczne, teatr „Echo” nauczania indywidualnego.

 

 

 

6.      Sylwetka absolwenta szkoły

 

 

 

Działania wychowawcze i profilaktyczne prowadzone są z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Uczniowie naszej szkoły kształcą się w zawodzie kucharz.

 

 

 

Absolwent szkoły branżowej powinien być przygotowany do życia w warunkach zmieniającego się świata, do wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. Powinien posiadać umiejętności:

 

- sprawnego komunikowania się w języku polskim,

 

- podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów,

 

- pracy w zespole,

 

- aktywnego udziału w życiu społecznym, kulturalnym środowiska lokalnego oraz kraju,

 

- posługiwania się TIK,

 

 

 

Absolwent naszej szkoły, który ma funkcjonować jako dorosły, dojrzały człowiek i obywatel kraju powinien być przygotowany do funkcjonowania w społeczeństwie demokratycznym, znać i szanować historię, tradycję, mieć poczucie godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób, powinien kierować się wartościami, przestrzegać zasad moralnych, cechować się kulturą osobistą, być odpowiedzialny i obowiązkowy.

 

 

 

7.      Dotychczasowe działania szkoły

 

 

 

Diagnoza jakości funkcjonowania uczniów. Charakterystyka środowiska wychowawczego.

 

·    Zespół Szkół Specjalnych, w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa Specjalna

 

    nr 10, Szkoła Przysposabiająca do Pracy, Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna.

 

·    Szkoła gromadzi uczniów z całego powiatu raciborskiego i z poza.

 

·     Do szkoły uczęszczają dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim. W szkole organizowane jest również nauczanie indywidualne.

 

·    Rodzice uczniów należą do różnych środowisk społecznych.

 

·    Część uczniów wychowuje się poza swoimi rodzinami, są to piecza zastępcza i placówki opiekuńczo wychowawcze.

 

 

 

Diagnoza wychowawcza zachowania i postaw uczniów.

 

·    Spadek średniej frekwencji w szkole

 

·   Znaczne zmniejszenie ilości uczniów wagarujących.

 

·   Uczniowie dbają o swoje zdrowie, w większości nie używają substancji psychoaktywnych,

 

·   Uczniowie uprawiają  sport,

 

·   Niski odsetek uczniów z nadzorem kuratora sądowego,           

 

·   Sporadycznie występują trudne pod względem wychowawczym przypadki wśród uczniów

 

 

 

 

 

Działania  pro wychowawcze szkoły:

 

·      różnorodna tematyka lekcji wychowawczych

 

·      bogata oferta zajęć pozalekcyjnych

 

·      preorientacja zawodowa,

 

·      zajęcia z psychologiem, pedagogiem dla grupy uczniów potrzebujących szczególnej pomocy w procesie wychowawczym m.in. socjoterapia,

 

·      zajęcia rewalidacyjne,

 

·      udział w zajęciach sportowych,

 

·      ciekawe propozycje spędzania przerw,

 

 

 

 W naszej szkole jest organizowanych wiele imprez sportowych, kulturalnych, akademii, apeli i akcji, w których aktywny udział biorą uczniowie.

 

 

 

 

 

Czynniki ryzyka w środowisku szkolnym i rodzinnym to:

 

·         Chaotyczne środowisko rodzinne

 

·         Niepowodzenia szkolne

 

·         Podatność na wpływy

 

·         Niska samoocena

 

·         Dysfunkcjonalni koledzy

 

·         Używanie środków psychoaktywnych (narkotyki, dopalacze)

 

·         Wczesna aktywność seksualna

 

·         Brak poszanowania autorytetów

 

·         Zachowania agresywne i przestępcze

 

·         Absencja szkolna

 

·         Słabe więzi szkoły z uczniami

 

 

 

Czynniki chroniące to cechy, sytuacje, warunki zwiększające odporność na działanie czynników ryzyka.

 

Najważniejsze czynniki chroniące w środowisku szkolnym i rodzinnym to:

 

·         Silna więź emocjonalna z rodzicami, opiekunami

 

·         Zainteresowanie nauką szkolną

 

 • Poszanowanie prawa, norm, wartości i autorytetów społecznych
 • Przynależność do pozytywnej grupy rówieśniczej
 • Regularne praktyki religijne
 • Zaangażowanie rodziców w życie dzieci
 • Jasne zasady zachowań
 • Pozytywny obraz siebie
 • Nagradzanie zachowań prospołecznych
 • Przekonanie o szkodliwości środków psychoaktywnych
 • Życie zgodne z wartościami uniwersalnymi
 • Umiejętności pro społeczne
 • Udział w zajęciach pozalekcyjnych
 • Pozytywna aktywność społeczna
 • Współpraca nauczycieli i rodziców
 • Zero tolerancji ze strony szkoły dla zachowań dysfunkcyjnych
 • Współdziałanie z lokalna społecznością

 

 

 

Rozpoznanie oddziaływania czynników ryzyka i czynników chroniących w danym środowisku pozwala na określanie stopnia zagrożenia dzieci i młodzieży, a co za tym idzie wyodrębnienie grup o specyficznym poziomie ryzyka. 

 

 

 

 

 

8.      Identyfikacja sukcesów i porażek wychowawczych i profilaktycznych szkoły.

 

 

 

W naszej szkole jest organizowanych wiele imprez sportowych, kulturalnych, akademii, apeli i akcji:

 

·         uczniowie obchodzą wszystkie święta i ważne dni,

 

·         jest organizowana Śląska Biesiada Szkół Specjalnych,

 

·         organizacja meatingu lekkoatletycznego,

 

·         uczniowie biorą udział w akcjach ekologicznych (sprzątanie świata, pomoc zwierzętom
w schronisku, dokarmianie ptaków), PCK, w spotkaniach z policją,

 

·         uczniowie biorą udział w turniejach i rozgrywkach sportowych w szkole oraz
 w    olimpiadach specjalnych na terenie województwa i kraju,

 

·         uczniowie reprezentują szkołę w występach na imprezach kulturalnych organizowanych      przez inne szkoły, towarzystwa,

 

·         Szkoła uczestniczy w programach ogólnopolskich: Szkoła w Ruchu, Znajdź Właściwe Rozwiązanie, Zachowaj Trzeźwy Umysł, Trzymaj Formę,  ARS czyli jak dbać o miłość, Góra grosza, Dzień Bezpiecznego Internetu, Smak życia czyli debata o dopalaczach,

 

·         Szkoła realizuje autorskie programy profilaktyczne finansowane przez PARPA

 

·         Szkoła realizuje programy współfinansowane przez Unię Europejską.

 

·         Szkoła wspiera rodziców uczniów w procesie wychowawczym poprzez indywidualne spotkania z wychowawcą, pedagogiem i psychologiem oraz zapraszając na uroczystości klasowe i szkolne,

 

·         Szkoła wspiera rodziny uczniów borykających się z bezrobociem i złą sytuacja materialną,

 

·         W szkole działa świetlica szkolna,

 

·         Szkoła współpracuje ze Stowarzyszeniem „Sięgaj Wyżej” oraz z innymi instytucjami pozaszkolnymi wspierającymi pracę szkoły i funkcjonowanie rodziny.

 

Uczniowie wiedzą jakich zachowań się od nich oczekuje w szkole. Uczniowie zostali o nich poinformowani przez wychowawcę klasy na pierwszych lekcjach wychowawczych, ale również podczas rozmów, pogadanek z różnymi nauczycielami, psychologiem, pedagogiem i podczas apeli. Uczniowie zostali zapoznani ze Statutem Szkoły, z programem wychowawczo - profilaktycznym, wspólnie opracowują regulamin klasy, „Naszymi zasadami”. Nauczyciele na bieżąco przypominają obowiązujące zasady, stosują gry i zabawy na integrację grupy. Współpracują z rodzicami, podejmują wspólne działania. Ważny też jest własny przykład nauczycieli.

 

 

 

Uczniowie nie zawsze przestrzegają norm społecznych w szkole. Najczęściej nie respektowane są normy dotyczące kultury słowa i szacunku dla innych osób. Najczęstszymi formami reagowania nauczycieli na łamanie norm są rozmowy z uczniami, współpraca z wychowawcą, pedagogiem, rozmowy z rodzicami, stosowanie systemu kar i nagród, doprowadzenie do naprawienia wyrządzonej szkody.

 

 

 

Szkoła podejmuje działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń i wzmocnienie właściwych zachowań. Wszyscy wychowawcy uznają, że podejmowane działania wychowawcze i profilaktyczne są skuteczne.

 

Uczniowie potrafią się odpowiednio zachować podczas uroczystości szkolnych i wycieczek. W tych sytuacjach uczniowie stosują się do norm. Nieco gorzej zachowują się w sytuacjach takich jak: dyscyplina na lekcji, prawidłowa komunikacja na zajęciach, bezpieczne zachowanie podczas przerw i dbania o mienie szkoły.

 

 

 

Analiza środowiska szkolnego.

 

W roku szkolnym 2019/20:

 

- uczniowie długo przebywali w domach w związku z COVID – 19,

 

- spadek ilości uczniów sprawiających poważne problemy wychowawcze,

 

- podtrzymano zakaz używania telefonów przez uczniów – zapobieganie fonoholizmowi.

 

- nadal obowiązują „Nasze zasady” – kodeks prawidłowych zachowań uczniów.

 

- uczniowie wymagający organizacji zajęć rozwijania kompetencji emocjonalno – społecznych są objęci zajęciami,

 

- z uwagi na nauczanie zdalne nie zrealizowano szeregu zaplanowanych programów profilaktyki uniwersalnej,

 

- nauczyciele reagują na przejawy agresji i wulgarnych zachowań, dbają o bezpieczeństwo uczniów

 

- spadek frekwencji

 

- uczniowie zgłaszają problemy wychowawcy, pedagogowi, psychologowi oraz dyrekcji szkoły, pomiędzy pracownikami szkoły jest skuteczna komunikacja i właściwy przepływ informacji.

 

 

 

Analiza frekwencji:

 

Szkoła podstawowa: 80,57%

 

Szkoła Przysposabiająca do Pracy: 71,70%

 

Szkoła Branżowa: 91,18%

 

 

 

Analiza przyczyn spadku frekwencji wskazała, iż główną przyczyną jest absencja spowodowana stanem zdrowia poszczególnych uczniów. Należy wdrożyć działania naprawcze.

 

 

 

9.      Strategia wychowawczo – profilaktyczna szkoły

 

 

 

Rola wychowawców ogranicza się do towarzyszenia wychowankowi i stwarzania takich warunków, które ten rozwój umożliwiają. Zatem tworzenie porządku i ładu w otoczeniu wychowanka: fizycznego, emocjonalnego, moralnego, społecznego i duchowego ukierunkowanego na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości jest głównym zadaniem wychowawców.

 

 

 

Działalność wychowawcza i profilaktyczna w szkole polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie możliwie pełnej dojrzałości w sferze:

 

1.      Fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych,

 

2.      Psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, ukształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi, kształtowanie środowiska sprzyjającemu rozwojowi zdrowia, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności.

 

3.      Społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz ćwiczeniu umiejętności wypełniania ról społecznych.

 

4.      Duchowej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego  systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucie sensu istnienia.

 

 

 

10.  Cele wychowawcze i profilaktyczne

 

 

 

Program opisuje w sposób kompleksowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym, jest realizowany przez wszystkich nauczycieli w ramach zajęć edukacyjnych i pozalekcyjnych.

 

 

 

Celem głównym programu jest zapewnienie i ukierunkowanie wszechstronnego rozwoju osobowości uczniów zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi
w oparciu o wartości moralne, estetyczne, jako przygotowanie do życia
w otaczającym go świecie i do pełnienia ról w dorosłym życiu.

 

 

 

Pragniemy ukształtować w naszych uczniach poczucia takich wartości jak: dbałość o zdrowie, poszanowanie człowieka, uświadomienie jego wyjątkowej roli na ziemi, szacunek dla środowiska naturalnego, w którym żyje, poszanowanie tradycji i kultury narodowej, miłości ojczyzny, ale również tolerancji i otwartości na kulturę innych krajów, przestrzegania prawa, szacunku do pracy i nauki. Szacunku do drugiego człowieka, wrażliwości na ludzką krzywdę, chęci niesienia pomocy bliźnim, wrażliwości względem drugiego człowieka, humanizmu.

 

Znaczny wpływ na osiągnięcie celów programu ma stworzenie odpowiedniego klimatu
w szkole. Klimatu, w którym będą się urzeczywistniać postawy wobec ucznia ukierunkowane na samoakceptację, poczucie własnej wartości, ponoszenie odpowiedzialności za własne zdrowie, rozwój i czyny, w tym przede wszystkim szacunek dla osoby, jej odrębności, tolerancja dla odmienności, koncentracja na mocnych stronach.

 

 

 

Działalność wychowawczo profilaktyczna szkoły obejmuje w szczególności:

 

 1. Współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia oraz budowanie spójnego systemu wartości.
 2. Kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie należy do jednych z najważniejszych wartości w życiu.
 3. Wzmacnianie wśród uczniów więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną
 4. Kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli a także rodziców i opiekunów oraz wzmacnianie więzi z rówieśnikami.
 5. Doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie budowania podmiotowych relacji z uczniami oraz ich rodzicami lub opiekunami oraz warsztatowej pracy z grupą uczniów.
 6. Wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli oraz rodziców lub opiekunów.
 7. Wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych.

 

8.      Kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym,

 

 

 

Działalność edukacyjna obejmuje w szczególności:

 

1)      poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, a także suplementów diet i leków w celach innych niż medyczne oraz postępowania w tego typu przypadkach,

 

2)      rozwijanie i wzmacnianie umiejętności społecznych uczniów,

 

3)      kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji,

 

4)      kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów i wychowanków w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu,

 

 

 

Działalność informacyjna obejmuje w szczególności:

 

1)      dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodzicom lub opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych i innych zagrożeń cywilizacyjnych,

 

2)      udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów w przypadku używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,

 

3)      przekazanie informacji uczniom i wychowankom, ich rodzicom lub opiekunom oraz nauczycielom i wychowawcom na temat konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii,

 

4)      informowanie uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów o obowiązujących procedurach postępowania nauczycieli i wychowawców oraz o metodach współpracy szkół i placówek z Policją w sytuacjach zagrożenia.

 

 

 

Działalność profilaktyczna obejmuje:

 

1)      wspieranie wszystkich uczniów i wychowanków w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie zachowań ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,

 

2)      wspieranie uczniów i wychowanków, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na ryzyko zachowań ryzykownych,

 

3)      wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano wczesne objawy używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych lub występowania innych zachowań ryzykownych, które nie zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby wymagające leczenia.

 

 

 

Działania te obejmują w szczególności:

 

1)      realizowanie wśród uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego dostosowanych do potrzeb indywidualnych i grupowych oraz realizowanych celów profilaktycznych, rekomendowanych w ramach systemu rekomendacji, o którym mowa w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii,

 

2)      przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako alternatywnej pozytywnej formy działalności zaspakajającej ważne potrzeby, w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności i satysfakcji życiowej,

 

3)      kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych przez uczniów, a także norm przeciwnych podejmowaniu innych zachowań ryzykownych,

 

4)      doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów i wychowanków zachowań ryzykownych,

 

5)      włączanie, w razie potrzeby, w indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny działań z zakresu przeciwdziałania używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych.

 

 

 

Ogólne cele programu wychowawczo profilaktycznego szkoły

 

·         Wspieranie indywidualnej drogi rozwojowej

 

·         Przygotowanie do aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w społeczeństwie

 

·         Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych

 

·         Kształtowanie więzi z krajem ojczystym oraz poszanowanie dla dziedzictwa narodowego

 

·         Rozwijanie poczucia jedności człowieka z otaczającym go światem

 

 

 

Cele realizowane są w oparciu o wartości:

 

·         praca, rzetelność i uczciwość

 

·         miłość, dobro i prawda

 

·         systematyczność, punktualność

 

·         koleżeństwo, przyjaźń, życzliwość względem nauczycieli i kolegów

 

·         kultura bycia na co dzień

 

·         szacunek wobec siebie i innych,

 

·          tolerancja, odwaga,

 

·          poszanowanie poglądów

 

i godności drugiego człowieka

 

 

 

Cele na rok szkolny 2020/21 (realizacja w miarę możliwości psychofizycznych uczniów):

 

 

 

1.      Obserwacja potrzeb emocjonalnych, psycho – fizycznych, opiekuńczych uczniów z uwagi na długi okres przebywania w domach (nauka zdalna i wakacje).

 

2.      Dbanie o zdrowie i higienę uczniów poprzez wdrażanie zaleceń sanitarno – epidemiologicznych w związku z korona wirusem.

 

3.      Integracja uczniów nowych i pomoc w zaaklimatyzowaniu się w środowisku szkolnym.

 

4.      Rozumienie potrzeby i akceptacja przez uczniów zdrowego stylu życia, wolnego od uzależnień.

 

5.      Propagowanie bezpieczeństwa w Internecie i rozsądnego korzystania z multimediów.

 

6.      Przyswojenie przez ucznia wartości uniwersalnych, wychowanie nakierowane na wartości.

 

7.      Wykształcenie u uczniów postaw prospołecznych i patriotycznych.

 

8.      Poprawa frekwencji.

 

9.      Ustawiczne dbanie o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży.

 

10.  Reagowanie na wszelkie przejawy łamania regulaminu uczniowskiego, szczególnie dbanie o kulturę słowa uczniów.

 

11.  Kontynuowanie dotychczasowych działań zawartych w programie wychowawczo – profilaktycznym gdyż zostały ocenione jako skuteczne.

 

12.  Wspieranie uczniów w rozwiązywaniu problemów.

 

13.  Rozpoznawanie przez uczniów własnych emocji w celu nauczenia się panowania nad nimi i wyrażana ich w akceptowany społecznie sposób.

 

14.  Rozumienie i respektowanie obowiązujących norm przez uczniów.

 

 

 

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na ok szkolny 2020/21 dot. wychowania i profilaktyki:

 

 1. Zapewnienie wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.
 2. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
 3. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych

 

 

 

 

 

11.  Zadania, treści, formy i osoby odpowiedzialne.

 

Załącznik – TABELA

 

 

 

Plany wychowawczo – profilaktyczne klas.

 

Wszyscy wychowawcy opracowali plany wychowawczo – profilaktyczne dla swoich klas na dany rok szkolny. Plany te zawierają cele, zadania, treści, formy, osoby odpowiedzialne oraz terminy realizacji danego zadania. Ponadto wychowawcy w formie opisowej zawarli najważniejsze informacje o swojej klasie. Plany wychowawczo profilaktyczne klas znajdują się w dokumentach klasy u wychowawcy.

 

 

 

12.    Ewaluacja programu.

 

 

 

Ewaluacja programu będzie prowadzona w każdym roku szkolnym. Ewaluacja polegać będzie na gromadzeniu informacji na temat prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji, usprawniania i podnoszenia skuteczności programu wychowawczo – profilaktycznego.

 

Ewaluacja przeprowadzana będzie poprzez:

 

- obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian,

 

- analizę dokumentacji,

 

- przeprowadzenie ankiet, kwestionariuszy w wybranym obszarze wśród uczniów, rodziców, nauczycieli,

 

- wymianę spostrzeżeń na wybrany temat w grupach samokształceniowych,

 

- sprawozdania półroczne i roczne wychowawców klas,

 

- ewaluację wewnętrzną szkoły w danym obszarze,

 

 

 

Z przeprowadzonej ewaluacji zostanie sporządzony raport, z którym zostanie zapoznana Rada pedagogiczna i Rada rodziców.

 

 

 

Program wychowawczo – profilaktyczny szkoły został uchwalony przez Radę rodziców w porozumieniu z Radą pedagogiczną w dniu 09.09.2020r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik programu – tabele

 

Realizacja programu profilaktyczno – wychowawczego może ulec zmianie w związku z sytuacją epidemiczna COVID - 19 w kraju.

 

 

 

LP

ZADANIA

TREŚCI

FORMY

ODPOWIEDZIALNI

1.

Rozwijanie zachowań uczniów sprzyjających samodzielności i odpowiedzialności

- rozwijanie motywacji do pracy nad sobą

- kształtowanie umiejętności samooceny

- udział w pracach samorządu klasowego, szkolnego oraz innych organizacjach uczniowskich

- udział w pracach społeczno-użytecznych

- aktywne włączanie się uczniów w organizowanie imprez i uroczystości klasowych/szkolnych

- wychowawcy

2.

Stworzenie warunków do zwiększenia frekwencji uczniów na zajęciach szkolnych

- uświadamianie wagi edukacji w życiu człowieka

- uświadamianie i podkreślanie związku między frekwencją a zdobytymi umiejętnościami

- zajęcia motywujące uczniów do nauki

- odpowiednio dobrana tematyka lekcji wychowawczych

- tematyczne spotkania z rodzicami lub indywidualne

- nagradzanie klas i uczniów z najwyższą frekwencją

 

Wychowawcy, nauczyciele, pedagog

3.

Wdrożenie uczniów do dbania o wspólne bezpieczeństwo.

Dbanie o cyber bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo w czasie wolnym od zajęć (bezpieczne ferie zimowe, bezpieczne wakacje)

Bezpieczeństwo podczas wykonywania pracy

spotkanie z przedstawicielami straży pożarnej, spotkanie z przedstawicielami policji

- upowszechnianie zagadnień związanych z bezpieczeństwem

- promocja bezpieczeństwa w Internecie

- wdrażanie do ograniczenia multimediów

apele,

- prezentacje multimedialne,

- pogadanki,

- gazetki,

- konkursy,

- zajęcia,

- dzień bezpiecznego Internetu

wychowawca

- koordynator ds. bezpieczeństwa

- pielęgniarka

- KPP

- przedstawiciel straży pożarnej

- pedagog

4.

Rozwijanie w uczniach wrażliwości moralnej, ukazywanie „dobra” jako wartości nadrzędnej

- wrażliwość na cierpienie innych

- umiejętne ocenianie własnego zachowania jako zgodnego lub nie z normami etycznymi

- lekcje wychowawcze

- lekcje z pedagogiem szkolnym, psychologiem

-wychowawcy, pedagog, psycholog, wszyscy nauczyciele,

5.

Wykształcenie postaw akceptacji wobec odmienności drugiego człowieka, współczucia wobec ludzi chorych, dotkniętych klęską itp.

- inni ludzie – podobieństwa

 i różnice;

- kształtowanie postaw akceptujących różne aspekty niepełnosprawności,

- przełamywanie stereotypów,

- solidarność ludzka wobec

   współczesnych zagrożeń;

 

- wprowadzenie akcji „Pola nadziei”, współpraca z hospicjum,

-organizacja meatingu lekkoatletycznego dla szkół specjalnych woj. Śląskie

- zbiórki darów na cele charytatywne,

- zajęcia tematyczne,

- bieżąca pomoc między uczniowska,

- socjoterapia

- wychowawcy, nauczyciele,

- pedagog, psycholog

- SU

- nauczyciele wychowania fizycznego

6.

Wyposażenie uczniów w postawę prowadzenia zdrowego stylu życia.

 

Szczególne dbanie o higienę w związku z COVID – 19

- kształtowanie odpowiedzialności za zdrowie, zdrowie jako jedna z najważniejszych wartości w życiu człowieka

- kształtowanie odpowiednich nawyków i przyzwyczajeń, higiena okresu dojrzewania, edukacja seksualna,

- profilaktyka przedwczesnej inicjacji seksualnej,

- profilaktyka chorób przenoszonych droga płciową,

- zasady prawidłowego żywienia, profilaktyka otyłości,

- aktywność ruchowa, praca

 i wypoczynek oraz czas wolny,

- prawidłowa postawa ciała

 i czynniki ją warunkujące,

-  podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy i postępowania w razie wypadku,

- kształtowanie sprawności

 i wytrzymałości fizycznej, nawyków uprawiania sportu,

 i turystyki

- cyberbezpieczeństwo

- profilaktyka nadmiernego korzystania z multimediów,

- profilaktyka zdrowia psychicznego,

 

- pogadanki, zajęcia tematyczne z zakresu higieny wypoczynku, zasad odżywiania się,

- udział w lekcjach dotyczących zdrowego stylu życia

- apele, konkursy o tematyce profilaktycznej

- wizyta w gabinecie ginekologicznym , prelekcja położnej,

- pokaz udzielania pierwszej pomocy,

- udział w Ogólnopolskich Programach Profilaktycznych: np. „Trzymaj formę”, „Zachowaj trzeźwy umysł”, „Znajdź właściwe rozwiązanie”,

„ARS czyli jak dbać o miłość”, „Podstępne WZW”, „Znamię?, znam je!”, „Debata o dopalaczach”

w pracach koła ekologicznego i koła PCK

- opieka nad niemowlęciem

 

-wychowawcy,

- pedagog szkolny,

- pielęgniarka

- nauczyciele w-f

 

 

 

 

 

 

 

7.

Wyposażenie w znajomość podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy i postępowania w trakcie nagłych wypadków oraz zachowań w czasie zagrożenia

- zapoznanie się z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy

-  zdobywanie umiejętności

w nagłych wypadkach

- nabywanie umiejętności powiadamiania odpowiednich służb ratowania medycznego

 i drogowego

 

- ćwiczenia

- wykład

- pogadanka

- warsztaty

- kurs udzielania pierwszej pomocy dla nauczycieli

 

wychowawcy, pielęgniarka, nauczyciele  w-f, nauczyciel biologii,

- nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

8.

Wykształcenie postaw sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu rodziny, szkoły, regionu, państwa

- ukazywanie wysiłków rodziców w funkcjonowanie rodziny

- uczniowie mają wpływ na życie szkolne

- wiedza o walorach historycznych, kulturowych, przyrodniczych miasta

- kształtowanie poglądów i postaw wobec bieżących problemów społecznych

- lekcje tematyczne

- pogadanki

- wycieczki

- ogniska

- uroczyste obchody świąt narodowych

- kodeks szkolny „Nasze zasady”

Wychowawcy, nauczyciele historii, biologii

9.

Stworzenie warunków do nauki radzenia sobie w sytuacjach trudnych i przeciwstawiania się patologiom społecznym

- wyposażenie w treści związane z emocjami, zachowaniem asertywnym, ze sposobami zdrowego rozładowania napięć i poradzenia sobie z problemami

- lekcje tematyczne z wychowawcą, pedagogiem, psychologiem ukazujące destrukcyjny wpływ środków na życie człowieka i społeczeństwa

- ćwiczenia umiejętności dokonywania wyboru

- nauka umiejętności odmawiania

 

Wychowawca, pedagog, psycholog, zaproszone osoby z zewnątrz

10.

Przygotowanie uczniów do pełnienia

w życiu różnych ról społecznych poprzez kształtowanie umiejętności oceny własnego zachowania, uczciwości, rzetelności  

 i sumienności

- sztuka kulturalnego zachowania

- normy i prawo w świecie

- preorientacja zawodowa

 

- pogadanki, warsztaty, prezentacje, oraz wycieczki dydaktyczne

- spotkania z doradcą zawodowym

- prezentacja osiągnięć uczniów,

- konkursy,

- apele

- pedagog szkolny,

- wychowawcy,

- nauczyciele

- doradca zawodowy

11.

Wykształcenie potrzeby dbania o środowisko naturalne i świadomości jego zagrożeń.

- działalność szkolnego koła ekologicznego,

- udział w ogólnopolskich

i środowiskowych akcjach ekologicznych

- propagowanie ekologicznego stylu życia

- uświadamianie zagrożeń ekologicznych i budzenie szacunku do przyrody

- pogadanki, wystawy

- sprzątanie świata

- recykling, zbiórka surowców wtórnych

- pielęgnacja roślin doniczkowych, ogródka szkolnego,

- eko konkursy m.in. w bibliotece miejskiej

 

Nauczyciele i wychowawcy

12.

Monitorowanie sytuacji bytowej i rodzinnej ucznia.

Szczególna obserwacja potrzeb emocjonalnych i psychofizycznych oraz otoczenie opieką ucznia z uwagi na długi okres nieobecności w szkole (COVID 19)

- współpraca z rodzicami ucznia,

- współpraca z OPS, PCPR, kuratorami, asystentami rodzin,

- współpraca z rodzinami zastępczymi, placówkami opiekuńczo – wychowawczymi,

- obserwacja i monitorowanie sytuacji rodzinnej dziecka,

- Dożywianie uczniów.

- Zbiórka odzieży, przyborów, kosmetyków dla uczniów z najuboższych środowisk.

- Współpraca z: OPS,

Kuratorami sądowymi,

Instytucjami pomocowymi,

- Prowadzenie ewidencji rodzin pomocy potrzebujących.

- Kierowanie rodzin uczniów z trudną sytuacją materialną i bytową do odpowiednich placówek pomocowych.

- Pomoc w stypendiach szkolnych

- wychowawcy

- pedagog szkolny

- kierownik świetlicy

- koło PCK

 

 

 

 

 

 

 

 

Program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły Specjalnej Przysposabiajacej do Pracy

Program Wychowawczo – Profilaktyczny Szkoły Przysposabiającej do Pracy

 

w Zespole Szkół Specjalnych
w Raciborzu

 

 

Rok szkolny 2020/21

 

 

Wstęp

 

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny realizowany w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do pracy opiera się na hierarchii wartości przyjętej przez radę pedagogiczną, radę rodziców i samorząd uczniowski, wynikających z przyjętej w szkole koncepcji pracy. Treści szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego są spójne ze statutem szkoły i wewnątrzszkolnym systemem oceniania. Istotą działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły jest współpraca całej społeczności szkolnej oparta na złożeniu, że wychowanie jest zadaniem realizowanym w rodzinie i w szkole, która w swojej działalności musi uwzględniać zarówno wolę rodziców, jak i priorytety edukacyjne państwa. Rolą szkoły, oprócz jej funkcji dydaktycznej, jest dbałość o wszechstronny rozwój każdego z uczniów oraz wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny. Wychowanie rozumiane jest jako wspieranie uczniów w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej. Proces wychowania jest wzmacniany i uzupełniany poprzez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.

 

 

 

Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły tworzy spójną całość ze szkolnym zestawem programów nauczania i uwzględnia wymagania opisane w podstawie programowej.

 

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny określa sposób realizacji celów kształcenia oraz zadań wychowawczych zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, uwzględniając kierunki i formy oddziaływań wychowawczych, których uzupełnieniem są działania profilaktyczne skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli.

 

 

 

Program wychowawczo-profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy potrzeb i problemów występujących w środowisku szkolnym, z uwzględnieniem diagnozy do programu na rok szkolny 2019/20 z uwagi na okres nauki zdalnej od marca do czerwca 2020r.:

 

 

 

·         wyników ewaluacji wewnętrznej,

 

·         wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora,

 

·         ewaluacji wcześniejszego programu wychowawczego i programu profilaktyki realizowanych w roku szkolnym 2018/19,

 

·         wniosków i analiz (np. wnioski z pracy zespołów zadaniowych, zespołów przedmiotowych, zespołów wychowawczych itp.),

 

·         innych dokumentów i spostrzeżeń ważnych dla szkoły (np. koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły opracowana przez dyrektora, uwagi, spostrzeżenia, wnioski nauczycieli, uczniów, rodziców).

 

Szkoła jest podstawową jednostką uprawnioną do realizacji zadań dotyczących kształcenia, wychowywania i opieki. Wychowanie dziecka to proces bardzo długi. Chcąc osiągnąć zamierzone cele, świadomie, celowo, organizujemy proces polegający na kształtowaniu osobowości poprzez zadania, kierując się określonymi zasadami i regułami. Chcemy mądrze towarzyszyć uczniowi na drodze jego rozwoju i stwarzać mu wartościowe środowisko wychowawcze. Nauczyciel kieruje się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, kształtuje postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności uczniów.
Przyjmując założenie, że proces wychowawczy nie odbywa się tylko w szkole, lecz ma miejsce wszędzie i ma na niego wpływ każdy, kto zetknie się z dzieckiem, stworzyliśmy program wychowawczo profilaktyczny szkoły,  który akceptowany jest przez nauczycieli, rodziców i uczniów. Program jest  realizowany we współpracy ze wszystkimi organami szkoły.

 

Wychowanie jest procesem, w którym wychowanek ma dojść do pełni osobowego rozwoju poprzez, ukształtowanie prawego charakteru, budowanie poczucia odpowiedzialności za własny rozwój i dobro wspólne, uznanie i przestrzeganie norm społecznych, budowanie postawy życzliwości i miłości do ludzi, uświadamianie i stawianie sobie celów życiowych.

 

Wychowanie jest wiec stałym procesem doskonalenia się wychowanka, który poprzez swoje wybory i działania rozwija się i usprawnia swoje ludzkie zdolności do bycia w pełni człowiekiem.

 

 

 

1.      Uwarunkowania formalno – prawne programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły.

 

Program wychowawczo – profilaktyczny szkoły został opracowany zgodnie z:

 

·         Konstytucją Rzeczypospolitej.

 

·         Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami,

 

·         Statutem Szkoły, Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania,Szkolnym Zestawem Programów Nauczania

 

·         Konwencją o Prawach Dziecka

 

·         Powszechną Deklaracją Praw Człowieka

 

·         Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych

 

·         Ustawami i rozporządzeniami MEN (zwłaszcza Ustawa z dnia 14 grudnia 2016roku Prawo Oświatowe oraz Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej)

 

·         Rozporządzeniem MEN zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informatycznej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii ( z dnia 22.01.2018r)

 

·         Kartą Nauczyciela

 

·         Programami narodowymi i krajowymi w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia

 

·         Prawem ustawodawczym Rzeczypospolitej

 

·         Ogólnie przyjętym systemem wartości

 

 

 

2.      Oczekiwania rodziców.

 

W oparciu o diagnozę wskazujemy następujące cele wychowawcze stawiane przez rodziców w procesie wychowawczym

 

Zdaniem rodziców kluczowe cele wychowawcze to:

 

·         przyjmowanie odpowiedzialności za swoje postępowanie;

 

·         nauczenie dziecka ,że największą wartością w życiu jest prawda, miłość, szczerość i zdrowie

 

·          uczestniczenie w życiu społecznym ;

 

·          umiejętność twórczego rozwiązywania problemów;

 

·           działanie i funkcjonowanie na bazie obowiązujących norm;

 

·          rozwiązywanie konfliktów w sposób negocjacyjny 

 

·          dbanie o swoje zdrowie

 

Oczekiwania  i zamierzenia rodziców związane z przyszłością ich dziecka.

 

Rodzice pragną aby szkoła pomogła w wyposażeniu dziecka w:

 

·          umiejętności pozwalające na samodzielne zdobywanie wiedzy potrzebnej w życiu

 

·          umiejętności pozwalające na możliwie samodzielne życie;

 

·         przyjmowanie odpowiedzialności za swoją dalszą naukę 

 

Oczekiwania rodziców w stosunku do szkoły i szkolnych specjalistów w zakresie wspomagania rozwoju dziecka.

 

Z przeprowadzonej ankiety wynika ,że rodzice oczekują od szkoły:

 

·         zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa;

 

·         pomoc w wyborze dalszej drogi kształcenia( zawód, szkoła)

 

·         rozwijania zainteresowań poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych np. artystycznych

 

·         organizację atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu,

 

·         zorganizowania czasu wolnego od nauki oraz dobre relacje w linii nauczyciel- uczeń, nauczyciel- rodzic,

 

·         organizowania spotkań ze specjalistami w formie szkoleń i warsztatów.

 

 

 

3.      Potencjał i możliwości rozwojowe uczniów SSPdP

 

Poziom rozwoju uczniów w poszczególnych sferach

 

Sfera           fizyczna

Sfera emocjonalna

Sfera intelektualna

Sfera społeczna

Sfera duchowa

- zaburzona sfera ruchowa- niska sprawność

-niska koordynacja wzrokowo-ruchowa

-zaburzona lateralizacja

-labilność nastrojowa

nieprzewidywalne zachowania

-impulsywność

-zachowania nieadekwatne do wieku rozwojowego i sytuacji

- zapewnione poczucie bezpieczeństwa

niepełnosprawność intelektualna  na różnym poziomie

- niska umiejętność dostosowania się do społeczeństwa

- niska zaradność życiowa

-w większości wymagane wsparcie i nadzór osoby dorosłej

- pozytywne nastawienie do  otaczającego świata, ludzi.

- zadowolenie z życia

 

 

 

Potencjał uczniów SSPdP uzależniony jest przede wszystkim od jego indywidualnych możliwości adekwatnych do stopnia niepełnosprawności intelektualnej i fizycznej. Na potencjał ma wpływ środowisko rodzinne ucznia, a także przewlekłe choroby.

 

W sferze fizycznej uczniowie osiągają znaczące sukcesy w różnych dyscyplinach sportowych.

 

W sferze emocjonalnej występują trudności z wyrażaniem, okazywaniem   i hamowaniem aktualnego samopoczucia.

 

W sferze intelektualnej małymi krokami i na swoim poziomie uczniowie odnoszą sukcesy, uczą się na podstawie Indywidualnych Programów Edukacyjno Terapeutycznych w sferze najbliższego rozwoju.

 

W sferze społecznej często wymagają wsparcia osoby dorosłej, wówczas potrafią się dostosować do społeczeństwa, panujących norm w miejscu w którym się znajdują.

 

W sferze duchowej uczniowie wywołują pozytywne emocje w kontakcie z drugim człowiekiem, sami są pozytywnie nastawieni do świata.

 

 

 

Wizje rozwojowe uczniów

 

Z przeprowadzonej wśród uczniów ankiety wynika, że swoją przyszłość wiążą  z zawodem kucharza, gdyż zajęcia z gotowania są dla nich bardzo atrakcyjne i rozwijające. Uczniowie dążą do osiągnięcia w życiu samodzielności i zaradności życiowej. Z przeprowadzonej wśród uczniów ankiety wynika, że uczniom zależy na tym aby byli lubiani, dobrzy, pracowici, pomocni i sprawiedliwi. W życiu dążą do bycia uczciwym, znalezienia pracy, w mniejszym stopniu do założenia rodziny. Ważne jest również dla nich wykształcenie, dobroć i uczciwość. W zakresie edukacji uczniom zależy na ukończeniu szkoły.

 

 

 

4.      Źródła zewnętrznego wsparcia wychowawczego i profilaktycznego oraz uwarunkowania lokalnej społeczności.

 

 

 

Szkoła ma wielu naturalnych partnerów instytucjonalnych i współpracuje w zakresie działań profilaktycznych i wychowawczych z:

 

          Powiatową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną;

 

          Policją;

 

          Miejskim i Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej;

 

          Sądem Rejonowym;

 

          Starostwem powiatowym;

 

          Powiatowym Inspektorem Sanitarnym i Epidemiologicznym;

 

          Centrum Profilaktyki Miejskiej „Drogowskaz”;

 

          Gminną Komisją RPA;

 

          Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie;

 

          Towarzystwem „Sięgaj Wyżej”;

 

          Miejskimi organizacjami pozarządowymi (Persona, Tęcza, Strefa);

 

          Pedagogami szkolnymi;

 

Ośrodkami doskonalenia nauczycieli

 

Biblioteką publiczną

 

          Zespołem Interdyscyplinarny;

 

 

 

Instytucje/organizacje wspierające dzieci i młodzież na poziomie społeczności lokalnej:

 

 

 

Dom dla Dzieci. Świetlica Caritas diecezji opolskiej – popołudniowa opieka nad dziećmi, pomoc w nauce, dożywianie

 

Tow. „Sięgaj Wyżej” – min. indywidualne wsparcie finansowe uczniów, organizacja imprez (Dzień Dziecka, wycieczki), organizacja półkolonii podczas wakacji

 

Mieszkańcy dzielnicy Płonia – coroczna darowizna płodów rolnych dla szkolnej stołówki

 

Szkoły ogólnodostępne –SP1 – paczki mikołajkowe

 

DLO– zajęcia integracyjne, bal integracyjny,

 

II LO – Mikołajki,

 

CKUiZ nr 1 (Mechanik) – przedstawienia teatralne,

 

PWSZ – „Sport ku radości”

 

Nadleśnictwo Rudy Raciborskie – spotkania z leśnikami w szkole – prelekcje dotyczące życia dzikich zwierząt, wycieczka do lasu,

 

Komenda Powiatowa Policji – pogadanki w szkole dotyczące bezpieczeństwa w różnych sytuacjach, przygotowanie do egzaminu na Kartę Rowerową

 

MiPBP – lekcje w bibliotece,

 

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia – koncerty

 

Muzeum w Raciborzu – lekcje muzealne

 

Raciborska Izba Gospodarcza – koncert charytatywny „Gwiazdka serc”

 

Raciborskie Centrum Kultury – udostępnienie sali na Bajtel Gale, darmowe wejścia do kina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.      Bilans zasobów szkolnych.

 

 

 

Kadra nauczycielska jest odpowiednio przygotowania merytorycznie do podejmowania szeroko rozumianych działań wychowawczych i profilaktycznych. Zarówno przygotowanie podstawowe na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, jak również specjalistyczne kwalifikacje służące podejmowaniu odpowiednich działań wychowawczych czy profilaktycznych stoją na wysokim poziomie i w znaczący sposób przyczyniają się osiąganiu bardzo dobrych wyników edukacyjno wychowawczych, terapeutycznych. Ze wzglądu na specyfikę pracy wszyscy nauczyciele ukończyli studia w zakresie oligofrenopedagogiki, dodatkowo uzupełniali kwalifikacje o wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, logopedię, terapie (pedagogiczną, zajęciową), doradztwo zawodowe, edukacje seksualną, fizjoterapię, rehabilitację ruchową, socjoterapię.

 

Szkoła oprócz sal lekcyjnych posiada również salę doświadczania świata, salę gimnastyki korekcyjnej, salę „wyciszenia”, salę stymulacji sensorycznej, pracownie komputerowe, bibliotekę z kącikiem komputerowym, gabinet pedagoga i psychologa, gabinet logopedy, gabinet zajęć terapeutycznych, boisko wielofunkcyjne, salę gimnastyczną, salę zabaw, plac zabaw,

 

Odpowiednio wyposażone sale lekcyjne uatrakcyjniają zajęcia. Do zasobów technicznych w posiadaniu szkoły zaliczamy tablice multimedialne i informatyczne, projektory, komputery stacjonarne w salach, nowoczesne komputery w pracowni komputerowej, odpowiednio doposażone pracownie specjalistyczne: pracownia drewna (piły mechaniczne, wiertarki stacjonarne, wyrzynarki…), pracownia ceramiczna (piece do wypalania gliny), maszyny do szycia w pracowni szycia, pracownia żywienia (lodówki, kuchenki, zmywarki…), urządzenie EEG Biofeedback, Sprzęt terapeutyczny Tomatis, odpowiednio wyposażoną salkę fitness Atlas, orbitrek, rowerki stacjonarne, wioślarz, nowoczesne programy logopedyczne, nowoczesny sprzęt nagłaśniający.

 

Na korytarzach szkolnych znajdują się atrakcyjne dla dzieci i młodzieży sprzęty: cybergaj, piłkarzyki, klocki.

 

Do szkolnych zasobów organizacyjnych zaliczyć możemy PCK, teatr „Echo” nauczania indywidualnego.

 

 

 

6.      Sylwetka absolwenta Szkoły Przysposabiającej do Pracy.

 

 

 

Działania wychowawcze i profilaktyczne prowadzone w Szkole Przysposabiającej do Pracy prowadzone są wobec uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnością ruchową, z afazją, z autyzmem, z zespołem Aspergera, i z niepełnosprawnością sprzężoną.

 

Uczestnicząc w procesie wychowania i będąc w nim podmiotem działań pedagogiczno – psychologicznych absolwent Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy powinien być dobrze przygotowany do godnego uczestnictwa w życiu mikro i makro społecznym, kulturalnym i ekonomicznym.

 

Absolwent naszej szkoły będzie gotowy, na miarę swoich indywidualnych możliwości, do realizowania wymagań i oczekiwań stawianych mu przez społeczeństwo. Szkoła wyposaży go w wiadomości, umiejętności i sprawności potrzebne mu do realizacji zadań dnia codziennego, do podejmowania różnych ról społecznych w środowisku macierzystym, w miarę możliwości niezależnie i godnie, do aktywnego życia partnerskiego oraz do przestrzegania ogólnie przyjętych norm.

 

 

 

 

 

 

 

7.      WARTOŚCI I ICH REALIZACJA W PROCESIE WYCHOWAWCZYM

 

 

 

Wartości w procesie wychowania

Sytuacje wychowawcze

PRAWDA

· uczniowie szukają w różnorodnych źródłach odpowiedzi na problemy i zagadnienia pojawiające się w procesie dydaktycznym,

 · osoba rozstrzygająca spór każdorazowo dociera do jego źródła,

PIĘKNO

 

 

 

· uczniowie dbają o wystrój sal, korytarzy, o estetykę otoczenia, przynoszą do szkoły obuwie zmienne,

· zwracają uwagę na ubiór, higienę,

 · dostosowują wygląd i ubiór do sytuacji,

 · uczniowie uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych (np.: wystawy, filmy, przedstawienia)

· uczniowie dokonują samooceny własnej pracy,

SAMODZIELNOŚĆ I PRACA NAD SOBĄ

· uczniowie dokonują samooceny własnej pracy,

· dokonują oceny zachowania, · wypełniają obowiązki dyżurnego,

· uczestniczą w wycieczkach i wykonują samodzielnie czynności wyznaczone przez nauczyciela,

· biorą udział w imprezach klasowych i szkolnych,

RZETELNA PRACA

 

 

 

 

 

· wychowawcy i nauczyciele premiują uczniów wykonujących bardzo dobrze obowiązki wg zasad ustalonych przez szkołę,

· pracownicy szkoły poprzez wzorce osobowe wpływają na stosunek uczniów do obowiązków i pracy, CZYSTOŚĆ JĘZ.POLSKIEGO, KULTURA SŁOWA

 · uczniowie czuwają nad poprawnością i czystością języka polskiego podczas lekcji, przerw, wycieczek...,

· uczestniczą w przedstawieniach, lekcjach muzealnych i bibliotecznych,

WRAŻLIWOŚĆ NA KRZYWDĘ INNYCH

· uczniowie uczestniczą w akcjach charytatywnych,

· opiekują się zwierzętami,

PATRIOTYZM I POCZUCIE WSPÓLNOTY LOKALNEJ

 

 

· uczniowie uczestniczą w uroczystościach, rocznicach o charakterze patriotycznym odbywających się na terenie miasta,

· poznają patriotyczne postawy z literatury, historii..,

 · organizują uroczystości związane z tradycjami szkoły

 · uczestniczą w akcji Sprzątanie Świata na terenie miasta,

· biorą udział w obchodach świąt szkolnych ( Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Sportu, Święto Niepodległości, Opłatek Wigilijny, Święto 3 Maja, Dzień Kobiet itd.)

 

 

 

8.      Dotychczasowe działania szkoły

 

 

 

Diagnoza jakości funkcjonowania uczniów. Charakterystyka środowiska wychowawczego.

 

·    Zespół Szkół Specjalnych, w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa Specjalna

 

    nr 10, Szkoła Przysposabiająca do Pracy, Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna.

 

·    Szkoła gromadzi uczniów z całego powiatu raciborskiego i z poza.

 

·     Do szkoły uczęszczają dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim. W szkole organizowane jest również nauczanie indywidualne.

 

·    Rodzice uczniów należą do różnych środowisk społecznych.

 

·    Część uczniów wychowuje się poza swoimi rodzinami, są to piecza zastępcza i placówki opiekuńczo wychowawcze.

 

 

 

Diagnoza wychowawcza zachowania i postaw uczniów.

 

·   Spadek średniej frekwencji w szkole

 

·   Znaczne zmniejszenie ilości uczniów wagarujących.

 

·   Uczniowie dbają o swoje zdrowie, w większości nie używają substancji psychoaktywnych,

 

·   Uczniowie uprawiają sport

 

·   Niski odsetek uczniów z nadzorem kuratora sądowego,           

 

·   Sporadycznie występują trudne pod względem wychowawczym przypadki wśród uczniów

 

 

 

 

 

Działania pro wychowawcze szkoły:

 

·      różnorodna tematyka lekcji wychowawczych

 

·      bogata oferta zajęć pozalekcyjnych

 

·      preorientacja zawodowa,

 

·      zajęcia z psychologiem, pedagogiem dla grupy uczniów potrzebujących szczególnej pomocy w procesie wychowawczym m.in. socjoterapia,

 

·      zajęcia rewalidacyjne,

 

·      udział w zajęciach sportowych,

 

·      ciekawe propozycje spędzania przerw,

 

 W naszej szkole jest organizowanych wiele imprez sportowych, kulturalnych, ekologicznych, akademii, apeli i akcji, w których aktywny udział biorą uczniowie.

 

Czynniki ryzyka w środowisku szkolnym i rodzinnym to:

 

·         Chaotyczne środowisko rodzinne

 

·         Niepowodzenia szkolne

 

·         Podatność na wpływy

 

·         Niska samoocena

 

·         Dysfunkcjonalni koledzy

 

·         Używanie środków psychoaktywnych (narkotyki, dopalacze)

 

·         Wczesna aktywność seksualna

 

·         Brak poszanowania autorytetów

 

·         Zachowania agresywne i przestępcze

 

·         Absencja szkolna

 

·         Słabe więzi szkoły z uczniami

 

Czynniki chroniące to cechy, sytuacje, warunki zwiększające odporność na działanie czynników ryzyka.

 

Najważniejsze czynniki chroniące w środowisku szkolnym i rodzinnym to:

 

·         Silna więź emocjonalna z rodzicami, opiekunami

 

·         Zainteresowanie nauką szkolną

 

 • Poszanowanie prawa, norm, wartości i autorytetów społecznych
 • Przynależność do pozytywnej grupy rówieśniczej
 • Regularne praktyki religijne
 • Zaangażowanie rodziców w życie dzieci
 • Jasne zasady zachowań
 • Pozytywny obraz siebie
 • Nagradzanie zachowań prospołecznych
 • Przekonanie o szkodliwości środków psychoaktywnych
 • Życie zgodne z wartościami uniwersalnymi
 • Umiejętności pro społeczne
 • Udział w zajęciach pozalekcyjnych
 • Pozytywna aktywność społeczna
 • Współpraca nauczycieli i rodziców
 • Zero tolerancji ze strony szkoły dla zachowań dysfunkcyjnych
 • Współdziałanie z lokalna społecznością

 

Rozpoznanie oddziaływania czynników ryzyka i czynników chroniących w danym środowisku pozwala na określanie stopnia zagrożenia dzieci i młodzieży, a co za tym idzie wyodrębnienie grup o specyficznym poziomie ryzyka. 

 

 

 

9.      Identyfikacja sukcesów i porażek wychowawczych i profilaktycznych szkoły.

 

 

 

W naszej szkole jest organizowanych wiele imprez sportowych, kulturalnych, akademii, apeli i akcji:

 

·         uczniowie obchodzą wszystkie święta i ważne dni,

 

·         jest organizowana Śląska Biesiada Szkół Specjalnych,

 

·         organizacja meatingu lekkoatletycznego,

 

·         uczniowie biorą udział w akcjach ekologicznych (sprzątanie świata, pomoc zwierzętom
w schronisku, dokarmianie ptaków), PCK, w spotkaniach z policją,

 

·         uczniowie biorą udział w turniejach i rozgrywkach sportowych w szkole oraz
 w  olimpiadach specjalnych na terenie województwa i kraju,

 

·         uczniowie reprezentują szkołę w występach na imprezach kulturalnych organizowanych  przez inne szkoły, towarzystwa,

 

·         Szkoła uczestniczy w programach ogólnopolskich, m.in.: Szkoła w Ruchu, Zachowaj Trzeźwy Umysł, Trzymaj Formę,  ARS czyli jak dbać o miłość, Góra grosza, Dzień Bezpiecznego Internetu,

 

·         Szkoła realizuje autorskie programy profilaktyczne finansowane przez PARPA

 

·         Szkoła realizuje programy współfinansowane przez Unię Europejską.

 

·         Szkoła wspiera rodziców uczniów w procesie wychowawczym poprzez indywidualne spotkania z wychowawcą, pedagogiem i psychologiem oraz zapraszając na prelekcje specjalistów, uroczystości klasowe i szkolne,

 

·         Szkoła wspiera rodziny uczniów borykających się z bezrobociem i złą sytuacja materialną,

 

·         W szkole działa świetlica szkolna,

 

·         Szkoła współpracuje z Towarzystwem „Sięgaj Wyżej” oraz z innymi instytucjami pozaszkolnymi wspierającymi pracę szkoły i funkcjonowanie rodziny.

 

 

 

Uczniowie wiedzą jakich zachowań się od nich oczekuje w szkole. Uczniowie zostali o nich poinformowani przez wychowawcę klasy na pierwszych lekcjach wychowawczych, ale również podczas rozmów, pogadanek z różnymi nauczycielami, psychologiem, pedagogiem i podczas apeli. Uczniowie zostali zapoznani ze Statutem Szkoły, z programem wychowawczo - profilaktycznym, wspólnie opracowują regulamin klasy, „Naszymi zasadami”. Nauczyciele na bieżąco przypominają obowiązujące zasady, stosują gry i zabawy na integrację grupy. Współpracują z rodzicami, podejmują wspólne działania. Ważny też jest własny przykład nauczycieli.

 

 

 

Uczniowie nie zawsze przestrzegają norm społecznych w szkole. Najczęściej nie respektowane są normy dotyczące kultury słowa i szacunku dla innych osób. Najczęstszymi formami reagowania nauczycieli na łamanie norm są rozmowy z uczniami, współpraca z wychowawcą, pedagogiem, rozmowy z rodzicami, stosowanie systemu kar i nagród, doprowadzenie do naprawienia wyrządzonej szkody.

 

 

 

Szkoła podejmuje działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń i wzmocnienie właściwych zachowań. Wszyscy wychowawcy uznają, że podejmowane działania wychowawcze i profilaktyczne są skuteczne.

 

Uczniowie potrafią się odpowiednio zachować podczas uroczystości szkolnych i wycieczek. W tych sytuacjach uczniowie stosują się do norm. Nieco gorzej zachowują się w sytuacjach takich jak: dyscyplina na lekcji, prawidłowa komunikacja na zajęciach, bezpieczne zachowanie podczas przerw i dbania o mienie szkoły.

 

 

 

Analiza środowiska szkolnego.

 

W roku szkolnym 2019/20:

 

- uczniowie spędzili dużo czasu w domu w związku z COVID – 19,

 

- spadek ilości uczniów sprawiających poważne problemy wychowawcze,

 

- podtrzymano zakaz używania telefonów przez uczniów – zapobieganie fonoholizmowi.

 

 - nadal obowiązują „Nasze zasady” – kodeks prawidłowych zachowań uczniów.

 

- z uwagi na nauczanie zdalne nie zrealizowano szeregu zaplanowanych programów profilaktyki uniwersalnej,

 

- uczniowie wymagający organizacji zajęć rozwijania kompetencji emocjonalno – społecznych są objęci zajęciami, często w formie zajęć rozwijających umiejętności społeczne w ramach rewalidacji oraz w formie PPP

 

- nauczyciele reagują na przejawy agresji i wulgarnych zachowań, dbają o bezpieczeństwo uczniów

 

- spadek frekwencji

 

- uczniowie zgłaszają problemy wychowawcy, pedagogowi, psychologowi oraz dyrekcji szkoły, pomiędzy pracownikami szkoły jest skuteczna komunikacja i właściwy przepływ informacji.

 

 

 

Analiza frekwencji:

 

Szkoła podstawowa: 80,57%

 

Szkoła Przysposabiająca do Pracy: 71,70%

 

Szkoła Branżowa: 91,18%

 

 

 

Analiza przyczyn spadku frekwencji wskazała, iż główną przyczyną jest absencja spowodowana stanem zdrowia poszczególnych uczniów.

 

 

 

10.  Strategia wychowawczo – profilaktyczna szkoły

 

 

 

Rola wychowawców ogranicza się do towarzyszenia wychowankowi i stwarzania takich warunków, które ten rozwój umożliwiają. Zatem tworzenie porządku i ładu w otoczeniu wychowanka: fizycznego, emocjonalnego, moralnego, społecznego i duchowego ukierunkowanego na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości jest głównym zadaniem wychowawców.

 

 

 

Działalność wychowawcza i profilaktyczna w szkole polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie możliwie pełnej dojrzałości w sferze:

 

1.      Fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych,

 

2.      Psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, ukształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi, kształtowanie środowiska sprzyjającemu rozwojowi zdrowia, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności.

 

3.      Społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz ćwiczeniu umiejętności wypełniania ról społecznych.

 

4.      Duchowej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucie sensu istnienia.

 

 

 

11.  Cele wychowawcze i profilaktyczne

 

 

 

Program opisuje w sposób kompleksowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym, jest realizowany przez wszystkich nauczycieli w ramach zajęć edukacyjnych i pozalekcyjnych.

 

 

 

Celem głównym programu jest zapewnienie i ukierunkowanie wszechstronnego rozwoju osobowości uczniów zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w oparciu o wartości moralne, estetyczne, jako przygotowanie do życia
w otaczającym go świecie i do pełnienia ról w dorosłym życiu.

 

 

 

Pragniemy ukształtować w naszych uczniach poczucia takich wartości jak: dbałość o zdrowie, poszanowanie człowieka, uświadomienie jego wyjątkowej roli na ziemi, szacunek dla środowiska naturalnego, w którym żyje, poszanowanie tradycji i kultury narodowej, miłości ojczyzny, ale również tolerancji i otwartości na kulturę innych krajów, przestrzegania prawa, szacunku do pracy i nauki. Szacunku do drugiego człowieka, wrażliwości na ludzką krzywdę, chęci niesienia pomocy bliźnim, wrażliwości względem drugiego człowieka, humanizmu.

 

Znaczny wpływ na osiągnięcie celów programu ma stworzenie odpowiedniego klimatu
w szkole. Klimatu, w którym będą się urzeczywistniać postawy wobec ucznia ukierunkowane na samoakceptację, poczucie własnej wartości, ponoszenie odpowiedzialności za własne zdrowie, rozwój i czyny, w tym przede wszystkim szacunek dla osoby, jej odrębności, tolerancja dla odmienności, koncentracja na mocnych stronach.

 

 

 

Działalność wychowawczo profilaktyczna szkoły obejmuje w szczególności:

 

 

 

 1. Współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia oraz budowanie spójnego systemu wartości.
 2. Kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie należy do jednych z najważniejszych wartości w życiu.
 3. Wzmacnianie wśród uczniów więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną
 4. Kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli a także rodziców i opiekunów oraz wzmacnianie więzi z rówieśnikami.
 5. Doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie budowania podmiotowych relacji z uczniami oraz ich rodzicami lub opiekunami oraz warsztatowej pracy z grupą uczniów.
 6. Wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli oraz rodziców lub opiekunów.
 7. Wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych.

 

8.      Kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym,

 

 

 

Działalność edukacyjna obejmuje w szczególności:

 

1)      poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, a także suplementów diet i leków w celach innych niż medyczne oraz postępowania w tego typu przypadkach,

 

2)      rozwijanie i wzmacnianie umiejętności społecznych uczniów,

 

3)      kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji,

 

4)      kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów i wychowanków w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu,

 

 

 

Działalność informacyjna obejmuje w szczególności:

 

1)      dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodzicom lub opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych i innych zagrożeń cywilizacyjnych,

 

2)      udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów w przypadku używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,

 

3)      przekazanie informacji uczniom i wychowankom, ich rodzicom lub opiekunom oraz nauczycielom i wychowawcom na temat konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii,

 

4)      informowanie uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów o obowiązujących procedurach postępowania nauczycieli i wychowawców oraz o metodach współpracy szkół i placówek z Policją w sytuacjach zagrożenia.

 

 

 

Działalność profilaktyczna obejmuje:

 

1)      wspieranie wszystkich uczniów i wychowanków w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie zachowań ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,

 

2)      wspieranie uczniów i wychowanków, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na ryzyko zachowań ryzykownych,

 

3)      wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano wczesne objawy używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych lub występowania innych zachowań ryzykownych, które nie zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby wymagające leczenia.

 

 

 

Działania te obejmują w szczególności:

 

1)      realizowanie wśród uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego dostosowanych do potrzeb indywidualnych i grupowych oraz realizowanych celów profilaktycznych, rekomendowanych w ramach systemu rekomendacji

 

2)      przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako alternatywnej pozytywnej formy działalności zaspakajającej ważne potrzeby, w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności i satysfakcji życiowej,

 

3)      kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych przez uczniów, a także norm przeciwnych podejmowaniu innych zachowań ryzykownych,

 

4)      doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów i wychowanków zachowań ryzykownych,

 

5)      włączanie, w razie potrzeby, w indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny działań z zakresu przeciwdziałania używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych.

 

6)      Budowanie pozytywnej atmosfery w szkole,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogólne cele programu wychowawczo profilaktycznego szkoły

 

·         Wspieranie indywidualnej drogi rozwojowej

 

·         Przygotowanie do aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w społeczeństwie zgodnie z wartościami uniwersalnymi

 

·         Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych

 

·         Kształtowanie więzi z krajem ojczystym oraz poszanowanie dla dziedzictwa narodowego

 

·         Rozwijanie poczucia jedności człowieka z otaczającym go światem

 

 

 

Cele realizowane są w oparciu o wartości:

 

·         praca, rzetelność i uczciwość

 

·         miłość, dobro i prawda

 

·         systematyczność, punktualność

 

·         koleżeństwo, przyjaźń, życzliwość względem nauczycieli i kolegów

 

·         kultura bycia na co dzień

 

·         szacunek wobec siebie i innych,

 

·          tolerancja, odwaga,

 

·          poszanowanie poglądów i godności drugiego człowieka

 

 

 

Cele na rok szkolny 2020/21 (realizacja w miarę możliwości psychofizycznych uczniów):

 

 

 

1.      Obserwacja potrzeb emocjonalnych, psycho – fizycznych, opiekuńczych uczniów z uwagi na długi okres przebywania w domach (nauka zdalna i wakacje)

 

2.      Dbanie o zdrowie i higienę uczniów poprzez wdrażanie zaleceń sanitarno – epidemiologicznych w związku z korona wirusem.

 

3.      Integracja uczniów nowych i pomoc w zaaklimatyzowaniu się w środowisku szkolnym.

 

4.      Rozumienie potrzeby i akceptacja przez uczniów zdrowego stylu życia, wolnego od uzależnień.

 

5.      Propagowanie bezpieczeństwa w Internecie i rozsądnego korzystania z multimediów.

 

6.      Przyswojenie przez ucznia wartości uniwersalnych, wychowanie nakierowane na wartości.

 

7.      Wykształcenie u uczniów postaw prospołecznych i patriotycznych.

 

8.      Poprawa frekwencji.

 

9.      Ustawiczne dbanie o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży również o cyberbezpieczeństwo.

 

10.  Reagowanie na wszelkie przejawy łamania regulaminu uczniowskiego, szczególnie dbanie o kulturę słowa uczniów.

 

11.  Kontynuowanie dotychczasowych działań zawartych w programie wychowawczo – profilaktycznym gdyż zostały ocenione jako skuteczne.

 

12.  Wspieranie uczniów w rozwiązywaniu problemów.

 

13.  Rozpoznawanie przez uczniów własnych emocji w celu nauczenia się panowania nad nimi i wyrażana ich w akceptowany społecznie sposób.

 

14.  Rozumienie i respektowanie obowiązujących norm przez uczniów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na ok szkolny 2020/21 dot. wychowania i profilaktyki:

 

 

 

 1. Zapewnienie wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.
 2. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
 3. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych

 

 

 

 

 

12.  Zadania, treści, formy i osoby odpowiedzialne.

 

Załącznik – TABELA

 

 

 

Plany wychowawczo – profilaktyczne klas.

 

Wszyscy wychowawcy opracowali plany wychowawczo – profilaktyczne dla swoich klas na dany rok szkolny. Plany te zawierają cele, zadania, treści, formy, osoby odpowiedzialne oraz terminy realizacji danego zadania. Ponadto wychowawcy w formie opisowej zawarli najważniejsze informacje o swojej klasie. Plany wychowawczo profilaktyczne klas znajdują się w dokumentach klasy u wychowawcy.

 

 

 

13.Ewaluacja programu.

 

 

 

Ewaluacja programu będzie prowadzona w każdym roku szkolnym. Ewaluacja polegać będzie na gromadzeniu informacji na temat prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji, usprawniania i podnoszenia skuteczności programu wychowawczo – profilaktycznego.

 

Ewaluacja przeprowadzana będzie poprzez:

 

- obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian,

 

- analizę dokumentacji,

 

- przeprowadzenie ankiet, kwestionariuszy w wybranym obszarze wśród uczniów, rodziców, nauczycieli,

 

- wymianę spostrzeżeń na wybrany temat w grupach samokształceniowych,

 

- sprawozdania półroczne i roczne wychowawców klas,

 

- ewaluację wewnętrzną szkoły w danym obszarze,

 

 

 

Z przeprowadzonej ewaluacji zostanie sporządzony raport, z którym zostanie zapoznana Rada pedagogiczna i Rada rodziców.

 

 

 

Program wychowawczo – profilaktyczny szkoły został uchwalony przez Radę rodziców w porozumieniu z Radą pedagogiczną w dniu 09.09.2020r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik programu – tabele

 

Realizacja programu profilaktyczno – wychowawczego może ulec zmianie w związku z sytuacją epidemiczna COVID - 19 w kraju.

 

 

 

 

 

 

 

LP

ZADANIA

TREŚCI

FORMY

ODPOWIEDZIALNI

1.

Rozwijanie zachowań uczniów sprzyjających samodzielności i odpowiedzialności

- rozwijanie motywacji do pracy nad sobą

- kształtowanie umiejętności samooceny

- udział w pracach samorządu klasowego, szkolnego oraz innych organizacjach uczniowskich

- udział w pracach społeczno-użytecznych

- aktywne włączanie się uczniów w organizowanie imprez i uroczystości klasowych/szkolnych

- wychowawcy

2.

Stworzenie warunków do zwiększenia frekwencji uczniów na zajęciach szkolnych

- uświadamianie wagi edukacji w życiu człowieka

- uświadamianie i podkreślanie związku między frekwencją a zdobytymi umiejętnościami

- zajęcia motywujące uczniów do nauki

- odpowiednio dobrana tematyka lekcji wychowawczych

- tematyczne spotkania z rodzicami lub indywidualne

- nagradzanie klas i uczniów z najwyższą frekwencją

 

Wychowawcy, nauczyciele, pedagog

3.

Wdrożenie uczniów do dbania o wspólne bezpieczeństwo.

Dbanie o cyber bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo w czasie wolnym od zajęć (bezpieczne ferie zimowe, bezpieczne wakacje)

Bezpieczeństwo podczas wykonywania pracy

spotkanie z przedstawicielami straży pożarnej, spotkanie z przedstawicielami policji

- upowszechnianie zagadnień związanych z bezpieczeństwem

- promocja bezpieczeństwa w Internecie

- wdrażanie do ograniczenia multimediów

apele,

- prezentacje multimedialne,

- pogadanki,

- gazetki,

- konkursy,

- zajęcia,

- dzień bezpiecznego Internetu

wychowawca

- koordynator ds. bezpieczeństwa

- pielęgniarka

- KPP

- przedstawiciel straży pożarnej

- pedagog

4.

Rozwijanie w uczniach wrażliwości moralnej, ukazywanie „dobra” jako wartości nadrzędnej

- wrażliwość na cierpienie innych

- umiejętne ocenianie własnego zachowania jako zgodnego lub nie z normami etycznymi

- lekcje wychowawcze

- lekcje z pedagogiem szkolnym, psychologiem

-wychowawcy, pedagog, psycholog, wszyscy nauczyciele,

5.

Wykształcenie postaw akceptacji wobec odmienności drugiego człowieka, współczucia wobec ludzi chorych, dotkniętych klęską itp.

- inni ludzie – podobieństwa

 i różnice;

- kształtowanie postaw akceptujących różne aspekty niepełnosprawności,

- przełamywanie stereotypów,

- solidarność ludzka wobec

   współczesnych zagrożeń;

 

- wprowadzenie akcji „Pola nadziei”, współpraca z hospicjum,

-organizacja meatingu lekkoatletycznego dla szkół specjalnych woj. Śląskie

- zbiórki darów na cele charytatywne,

- zajęcia tematyczne,

- bieżąca pomoc między uczniowska,

- socjoterapia

- wychowawcy, nauczyciele,

- pedagog, psycholog

- SU

- nauczyciele wychowania fizycznego

6.

Wyposażenie uczniów w postawę prowadzenia zdrowego stylu życia

 

 

Szczególnie dbanie o higienę w związku z COVID - 19

- kształtowanie odpowiedzialności za zdrowie, zdrowie jako jedna z najważniejszych wartości w życiu człowieka

- kształtowanie odpowiednich nawyków i przyzwyczajeń, higiena okresu dojrzewania, edukacja seksualna,

- profilaktyka przedwczesnej inicjacji seksualnej,

- profilaktyka chorób przenoszonych droga płciową,

- zasady prawidłowego żywienia, profilaktyka otyłości,

- aktywność ruchowa, praca

 i wypoczynek oraz czas wolny,

- prawidłowa postawa ciała

 i czynniki ją warunkujące,

-  podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy i postępowania w razie wypadku,

- kształtowanie sprawności

 i wytrzymałości fizycznej, nawyków uprawiania sportu,

 i turystyki

- cyberbezpieczeństwo

- profilaktyka nadmiernego korzystania z multimediów,

- profilaktyka zdrowia psychicznego,

 

- pogadanki, zajęcia tematyczne z zakresu higieny wypoczynku, zasad odżywiania się,

- udział w lekcjach dotyczących zdrowego stylu życia

- apele, konkursy o tematyce profilaktycznej

- wizyta w gabinecie ginekologicznym , prelekcja położnej,

- pokaz udzielania pierwszej pomocy,

- udział w Ogólnopolskich Programach Profilaktycznych: np. „Trzymaj formę”, „Zachowaj trzeźwy umysł”, „Znajdź właściwe rozwiązanie”,

„ARS czyli jak dbać o miłość”, „Podstępne WZW”, „Znamię?, znam je!”, w pracach koła ekologicznego i koła PCK

- opieka nad niemowlęciem

 

-wychowawcy,

- pedagog szkolny,

- pielęgniarka

- nauczyciele w-f

 

 

 

 

 

 

 

7.

Wyposażenie w znajomość podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy i postępowania w trakcie nagłych wypadków oraz zachowań w czasie zagrożenia

- zapoznanie się z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy

-  zdobywanie umiejętności

w nagłych wypadkach

- nabywanie umiejętności powiadamiania odpowiednich służb ratowania medycznego

 i drogowego

 

- ćwiczenia

- wykład

- pogadanka

- warsztaty

- kurs udzielania pierwszej pomocy dla nauczycieli

 

wychowawcy, pielęgniarka, nauczyciele  w-f, nauczyciel biologii,

- nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

8.

Wykształcenie postaw sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu rodziny, szkoły, regionu, państwa

- ukazywanie wysiłków rodziców w funkcjonowanie rodziny

- uczniowie mają wpływ na życie szkolne

- wiedza o walorach historycznych, kulturowych, przyrodniczych miasta

- kształtowanie poglądów i postaw wobec bieżących problemów społecznych

- lekcje tematyczne

- pogadanki

- wycieczki

- ogniska

- uroczyste obchody świąt narodowych

- kodeks szkolny „Nasze zasady”

Wychowawcy, nauczyciele historii, biologii

9.

Stworzenie warunków do nauki radzenia sobie w sytuacjach trudnych i przeciwstawiania się patologiom społecznym

- wyposażenie w treści związane z emocjami, zachowaniem asertywnym, ze sposobami zdrowego rozładowania napięć i poradzenia sobie z problemami

- lekcje tematyczne z wychowawcą, pedagogiem, psychologiem ukazujące destrukcyjny wpływ środków na życie człowieka i społeczeństwa

- ćwiczenia umiejętności dokonywania wyboru

- nauka umiejętności odmawiania

 

Wychowawca, pedagog, psycholog, zaproszone osoby z zewnątrz

10.

Przygotowanie uczniów do pełnienia

w życiu różnych ról społecznych poprzez kształtowanie umiejętności oceny własnego zachowania, uczciwości, rzetelności  

 i sumienności

- sztuka kulturalnego zachowania

- normy i prawo w świecie

- preorientacja zawodowa

 

- pogadanki, warsztaty, prezentacje, oraz wycieczki dydaktyczne

- spotkania z doradcą zawodowym

- prezentacja osiągnięć uczniów,

- konkursy,

- apele

- pedagog szkolny,

- wychowawcy,

- nauczyciele

- doradca zawodowy

11.

Wykształcenie potrzeby dbania o środowisko naturalne i świadomości jego zagrożeń.

- działalność szkolnego koła ekologicznego,

- udział w ogólnopolskich

i środowiskowych akcjach ekologicznych

- propagowanie ekologicznego stylu życia

- uświadamianie zagrożeń ekologicznych i budzenie szacunku do przyrody

- pogadanki, wystawy

- sprzątanie świata

- recykling, zbiórka surowców wtórnych

- pielęgnacja roślin doniczkowych, ogródka szkolnego,

- eko konkursy m.in. w bibliotece miejskiej

 

Nauczyciele i wychowawcy

12.

Monitorowanie sytuacji bytowej i rodzinnej ucznia.

 

Szczególna obserwacja potrzeb emocjonalnych i psychofizycznych oraz otoczenie opieką ucznia z uwagi na długi okres nieobecności w szkole (COVID 19)

- współpraca z rodzicami ucznia,

- współpraca z OPS, PCPR, kuratorami, asystentami rodzin,

- współpraca z rodzinami zastępczymi, placówkami opiekuńczo – wychowawczymi,

- obserwacja i monitorowanie sytuacji rodzinnej dzicka,

- Dożywianie uczniów.

- Zbiórka odzieży, przyborów, kosmetyków dla uczniów z najuboższych środowisk.

- Współpraca z: OPS,

Kuratorami sądowymi,

Instytucjami pomocowymi,

- Prowadzenie ewidencji rodzin pomocy potrzebujących.

- Kierowanie rodzin uczniów z trudną sytuacją materialną i bytową do odpowiednich placówek pomocowych.

- Pomoc w stypendiach szkolnych

- wychowawcy

- pedagog szkolny

- kierownik świetlicy

- koło PCK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 10

 

 

Program Wychowawczo Profilaktyczny Szkoły

 

Podstawowej Specjalnej nr 10

 

w Zespole Szkół Specjalnych
w Raciborzu

 

 

 

Rok szkolny 2020/21

 

 

 

 

 

 

 

Wstęp

 

 

 

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny realizowany w Szkole Podstawowej Specjalnej  opiera się na hierarchii wartości przyjętej przez radę pedagogiczną, radę rodziców i samorząd uczniowski, wynikających z przyjętej w szkole koncepcji pracy. Treści szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego są spójne ze statutem szkoły i wewnątrzszkolnym systemem oceniania. Istotą działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły jest współpraca całej społeczności szkolnej oparta na złożeniu, że wychowanie jest zadaniem realizowanym w rodzinie i w szkole, która w swojej działalności musi uwzględniać zarówno wolę rodziców, jak i priorytety edukacyjne państwa. Rolą szkoły, oprócz jej funkcji dydaktycznej, jest dbałość o wszechstronny rozwój każdego z uczniów oraz wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny. Wychowanie rozumiane jest jako wspieranie uczniów w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej. Proces wychowania jest wzmacniany i uzupełniany poprzez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.

 

 

 

Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły tworzy spójną całość ze szkolnym zestawem programów nauczania i uwzględnia wymagania opisane w podstawie programowej.

 

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny określa sposób realizacji celów kształcenia oraz zadań wychowawczych zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, uwzględniając kierunki i formy oddziaływań wychowawczych, których uzupełnieniem są działania profilaktyczne skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli.

 

 

 

Program wychowawczo-profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy potrzeb i problemów występujących w środowisku szkolnym, z uwzględnieniem diagnozy do programu na rok szkolny 2019/20 z uwagi na okres nauki zdalnej od marca do czerwca 2020r.

 

·         wyników ewaluacji wewnętrznej,

 

·         wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora,

 

·         ewaluacji wcześniejszego programu wychowawczego i programu profilaktyki realizowanych w roku szkolnym 2018/19,

 

·         wniosków i analiz (np. wnioski z pracy zespołów zadaniowych, zespołów przedmiotowych, zespołów wychowawczych itp.),

 

·         innych dokumentów i spostrzeżeń ważnych dla szkoły (np. koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły opracowana przez dyrektora, uwagi, spostrzeżenia, wnioski nauczycieli, uczniów, rodziców).

 

 

 

Szkoła jest podstawową jednostką uprawnioną do realizacji zadań dotyczących kształcenia, wychowywania i opieki. Wychowanie dziecka to proces bardzo długi. Chcąc osiągnąć zamierzone cele, świadomie, celowo, organizujemy proces polegający na kształtowaniu osobowości poprzez zadania, kierując się określonymi zasadami i regułami. Chcemy mądrze towarzyszyć uczniowi na drodze jego rozwoju i stwarzać mu wartościowe środowisko wychowawcze. Nauczyciel kieruje się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, kształtuje postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności uczniów.
Przyjmując założenie, że proces wychowawczy nie odbywa się tylko w szkole, lecz ma miejsce wszędzie i ma na niego wpływ każdy, kto zetknie się z dzieckiem, stworzyliśmy program wychowawczo profilaktyczny szkoły,  który akceptowany jest przez nauczycieli, rodziców i uczniów. Program jest  realizowany we współpracy ze wszystkimi organami szkoły.

 

Wychowanie jest procesem, w którym wychowanek ma dojść do pełni osobowego rozwoju poprzez, ukształtowanie prawego charakteru, budowanie poczucia odpowiedzialności za własny rozwój i dobro wspólne, uznanie i przestrzeganie norm społecznych, budowanie postawy życzliwości i miłości do ludzi, uświadamianie i stawianie sobie celów życiowych.

 

Wychowanie jest wiec stałym procesem doskonalenia się wychowanka, który poprzez swoje wybory i działania rozwija się i usprawnia swoje ludzkie zdolności do bycia w pełni człowiekiem.

 

 

 

1.      Uwarunkowania formalno – prawne programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły.

 

          Program wychowawczo – profilaktyczny szkoły został opracowany zgodnie z:

 

·         Konstytucją Rzeczypospolitej.

 

·         Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami,

 

·         Statutem Szkoły, Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania,Szkolnym Zestawem Programów Nauczania

 

·         Konwencją o Prawach Dziecka

 

·         Powszechną Deklaracją Praw Człowieka

 

·         Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych

 

·         Ustawami i rozporządzeniami MEN (zwłaszcza Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe oraz Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej)

 

·         Rozporządzeniem MEN zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informatycznej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii ( z dnia 22.01.2018r)

 

·         Kartą Nauczyciela

 

·         Programami narodowymi i krajowymi w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia

 

·         Prawem ustawodawczym Rzeczypospolitej

 

·         Ogólnie przyjętym systemem wartości

 

 

 

2.      Oczekiwania rodziców.

 

W oparciu o diagnozę wskazujemy następujące cele wychowawcze stawiane przez rodziców w procesie wychowawczym

 

Zdaniem rodziców kluczowe cele wychowawcze to:

 

·         przyjmowanie odpowiedzialności za swoje postępowanie ;

 

·         uczestnictwo w życiu społecznym

 

·         dbanie o swoje zdrowie ;

 

·         szacunek do innych osób;

 

·         współdziałanie w zespole i przyjmowanie odpowiedzialności za własną naukę;

 

·         umiejętności twórczego rozwiązywania problemów

 

·         nauczenie dziecka ,że największą wartością w życiu jest prawda, miłość, szczerość i zdrowie

 

·           działanie i funkcjonowanie na bazie obowiązujących norm;

 

·          rozwiązywanie konfliktów w sposób negocjacyjny 

 

Oczekiwania  i zamierzenia rodziców związane z przyszłością ich dziecka.

 

Rodzice pragną aby szkoła pomogła w wyposażeniu dziecka w:

 

·          umiejętności pozwalające na samodzielne zdobywanie wiedzy potrzebnej w życiu

 

·          umiejętności pozwalające na możliwie samodzielne życie;

 

·         przyjmowanie odpowiedzialności za swoją dalszą naukę 

 

·         rozwijanie zainteresowań

 

Oczekiwania rodziców w stosunku do szkoły i szkolnych specjalistów w zakresie wspomagania rozwoju dziecka.

 

Z przeprowadzonej ankiety wynika ,że rodzice oczekują od szkoły:

 

·         zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa,

 

·         rozwijania zainteresowań poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych ,

 

·         dobre relacje w linii nauczyciel- uczeń, nauczyciel- rodzic,

 

·         systematycznego kontaktu szkoła rodzic,

 

·         organizowania spotkań ze specjalistami w formie szkoleń i warsztatów,

 

·         organizację atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu,

 

 

 

3.      Potencjał i możliwości rozwojowe uczniów

 

Ocena  potencjałów  i  możliwości  rozwojowych  uczniów szkoły podstawowej.

 

 

 

Sfera rozwoju ucznia

Poziom aktualny

Potencjał rozwojowy uczniów

Sfera intelektualna

Dzieci i młodzież ZSS są osobami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim.

Niepełnosprawność intelektualna uczniów jest stanem nieodwracalnym, istnieją jednak możliwości przeciwdziałania pogłębianiu się stopnia niepełnosprawności. Wielu uczniów przy psychologiczno – pedagogicznym  oddziaływaniu zarówno ze strony nauczycieli jak i rodziny ma szanse rozwijać się intelektualnie. Wszelkie oddziaływania w pracy z uczniem dążą do: usprawniania funkcjonowania jego procesów poznawczych – myślenia, uwagi, pamięci, spostrzegania; doskonalenia umiejętności dokonywania analizy i syntezy, identyfikacji i klasyfikacji; rozwoju myślenia przyczynowo-skutkowego, myślenia abstrakcyjnego i arytmetycznego.

Potencjał każdego dziecka niepełnosprawnego intelektualnie jest inny stąd  każde takie dziecko rozwija się i czyni postępy w indywidualnym tempie na miarę własnych możliwości

Sfera emocjonalna

Poziom rozwoju emocjonalnego uczniów jest zróżnicowany i zależy od wieku ucznia, jego doświadczeń, stopnia niepełnosprawności, zaburzeń ( w tym autyzmu czy zespołu Aspergera) a także sytuacji rodzinnej i społecznej, w której się wychowuje. Nie wszystkie dzieci mają odpowiednie  wsparcie najbliższych, nie wszystkie wychowują się w pełnych rodzinach czy domach rodzinnych.

Uczniowie z deficytami w rozwoju emocjonalnym są objęci opieką psychologiczno-pedagogiczną. Ponadto w toku zajęć i czasie spędzonym w szkole są bogaceni w wiedzę o emocjach, uczuciach, zachowaniu. Uczniowie są przygotowywani do emocjonalnego radzenia sobie w konkretnych sytuacjach życiowych. Dzieci uczą się jak radzić sobie ze stresem, agresją, odrzuceniem. Każdy uczeń  ZSS odnosi sukces na miarę swoich możliwości to dowartościowuje dzieci i pozytywnie wpływa na ich rozwój emocjonalny.

W sferze emocjonalnej odnotowujemy spore możliwości wpływu na rozwój emocjonalny uczniów.

Sfera społeczna

Rozwój społeczny uczniów jest różny ze względu na odmienny rozwój psycho – fizyczny, zróżnicowane oddziaływania najbliższego środowiska i rodziny, w tym wzorce i postawy moralne. Część uczniów przestrzega ogólnie obowiązujących norm społecznych, odpowiednio zachowuje się zarówno w szkole, jak i poza nią, potrafi współpracować w grupie, odróżnia zachowania dobre od złych, potrafi pełnić role. Jednakże spora grupa dzieci i młodzieży ma problemy z zachowaniami prospołecznymi, a ich rozwój społeczny potrzebuje wsparcia.

Szkoła jest miejscem, gdzie możliwości wspierania rozwoju społecznego uczniów są bardzo duże. Każdy uczeń, bez względu na poziom nauczania i stopień niepełnosprawności świadomie i nieświadomie uczestniczy we własnym uspołecznianiu. Sfera społeczna rozwoju ucznia zawiera wiele płaszczyzn – w czasie edukacji szkolnej przynajmniej jedna, jak nie wszystkie ulegną rozwojowi. Uczniowie z wiekiem i każdym szczeblem edukacji rozwijają się kulturalnie, nabywają wiedzę o społeczeństwie, uczą się w nim funkcjonować, uczą się wartości i postaw prospołecznych, odpowiedzialności, patriotyzmu, zdobywając wiedzę stają się dojrzalszym członkiem rodziny, szkoły, społeczności lokalnej, państwa.

Osoby niepełnosprawne intelektualnie, osoby z autyzmem i zespołem Aspergera żyją wśród osób pełnosprawnych, są częścią społeczeństwa dlatego szkoła przykłada dużą wagę do wspierania ich rozwoju społecznego.

Sfera fizyczna

Wśród uczniów są osoby o prawidłowym rozwoju fizycznym, niepełnosprawne ruchowo, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, uczniowie poruszający się na wózkach, a nawet osoby nieporuszające się. Ponadto uczniowie mają zdiagnozowane wady wzroku i słuchu, zaburzenia równowagi, różnorodne wady postawy oraz nierzadko nadwagę.

Uczniowie, nawet z ograniczeniami ruchowymi, rozwijają się fizycznie. Lekcje wychowania fizycznego, rehabilitacja, zajęcia korygujące wady postawy, muzykoterapia, inne terapie ruchowe poprawiają kondycję fizyczną dzieci i młodzieży. W każdym uczniu tkwi potencjał rozwoju fizycznego, na miarę swoich możliwości osiąga sukces w postaci przezwyciężania swoich ograniczeń ruchowych. Liczna rzesza uczniów jest olimpijczykami olimpiad specjalnych, gdzie biją swoje rekordy życiowe.

Sfera duchowa

Sfera duchowa uczniów jest najmniej zdiagnozowana, poznana o tyle o ile uczeń pozwoli nam ją odkryć, ile sam swoją duchowość prezentuje słowem lub czynem.

Szkoła kształtuje w pewnym stopniu również sferę duchową uczniów. Ma tu duże znaczenie wyjściowe wychowanie rodzinne oraz osobowość ucznia. Szkoła uwrażliwia, rozwija uczucia wyższe, uczy postaw moralnych, etycznych. Uczniowie uczęszczają na lekcje religii, przygotowują się teoretycznie i duchowo do sakramentu pierwszej komunii świętej i sakramentu bierzmowania. Poprzez udział w rekolekcjach szkolnych i występach jasełkowych ich rozwój duchowy stale się bogaci

 

 

 

Z analizy ankiet przeprowadzonych wśród uczniów Szkoły Podstawowej wynika, że uczniowie planują swój dalszy rozwój. Większość marzy o założeniu własnej rodziny, pragną  wychowywać dzieci. Wielu chce zdobyć kwalifikacje do wykonywania zawodu, chcą w przyszłości mieć pracę, zarabiać pieniądze. Dla licznej grupy badanych ważna jest posiadanie w życiu przyjaźni. Niektórzy badani marzą o sukcesach w sporcie, są osoby planujące podróże.

 

 

 

4.      Źródła zewnętrznego wsparcia wychowawczego i profilaktycznego oraz uwarunkowania lokalnej społeczności.

 

Szkoła ma wielu naturalnych partnerów instytucjonalnych i współpracuje w zakresie działań profilaktycznych i wychowawczych z:

 

          Powiatową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną;

 

          Policją;

 

          Miejskim i Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej;

 

          Sądem Rejonowym;

 

          Starostwem powiatowym;

 

          Powiatowym Inspektorem Sanitarnym i Epidemiologicznym;

 

          Centrum Profilaktyki Miejskiej „Drogowskaz”;

 

          Gminną Komisją RPA;

 

          Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie;

 

          Towarzystwem „Sięgaj Wyżej”;

 

          Miejskimi organizacjami pozarządowymi (Persona, Tęcza, Strefa);

 

          Pedagogami szkolnymi;

 

Ośrodkami doskonalenia nauczycieli

 

Biblioteką publiczną

 

          Zespołem Interdyscyplinarny;

 

 

 

Instytucje/organizacje wspierające dzieci i młodzież na poziomie społeczności lokalnej:

 

Świetlice środowiskowe (Przystań, Strefa, inne) – popołudniowa opieka nad dziećmi, pomoc w nauce, dożywianie

 

Sięgaj Wyżej – min. indywidualne wsparcie finansowe uczniów, organizacja imprez (Dzień Dziecka, wycieczki), organizacja półkolonii podczas wakacji

 

Mieszkańcy dzielnicy Płonia – coroczna darowizna płodów rolnych dla szkolnej stołówki

 

II LO – Mikołajki, DLO – bal

 

CKUiZ nr 1 (Mechanik) – przedstawienia teatralne,

 

PWSZ – „Sport ku radości”

 

Nadleśnictwo Rudy Raciborskie – spotkania z leśnikami w szkole – prelekcje dotyczące życia dzikich zwierząt, wycieczki do lasów

 

Komenda Powiatowa Policji – pogadanki w szkole dotyczące bezpieczeństwa w różnych sytuacjach, przygotowanie do egzaminu na Kartę Rowerową

 

MiPBP – lekcje w bibliotece, Czerwcowy Turniej Przedszkolaków

 

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia – koncerty

 

Muzeum w Raciborzu – lekcje muzealne

 

Raciborska Izba Gospodarcza – koncert charytatywny „Gwiazdka serc”

 

Raciborskie Centrum Kultury – udostępnienie sali na Bajtel Gale, darmowe wejścia do kina

 

 

 

5.      Bilans zasobów szkolnych.

 

 

 

Kadra nauczycielska jest odpowiednio przygotowania merytorycznie do podejmowania szeroko rozumianych działań wychowawczych i profilaktycznych. Zarówno przygotowanie podstawowe na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, jak również specjalistyczne kwalifikacje służące podejmowaniu odpowiednich działań wychowawczych czy profilaktycznych stoją na wysokim poziomie i w znaczący sposób przyczyniają się osiąganiu bardzo dobrych wyników edukacyjno wychowawczych, terapeutycznych. Ze wzglądu na specyfikę pracy wszyscy nauczyciele ukończyli studia w zakresie oligofrenopedagogiki, dodatkowo uzupełniali kwalifikacje o wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, logopedię, terapie (pedagogiczną, zajęciową), doradztwo zawodowe, edukacje seksualną, fizjoterapię, rehabilitację ruchową, socjoterapię.

 

Szkoła oprócz sal lekcyjnych posiada również salę doświadczania świata, salę gimnastyki korekcyjnej, salę „wyciszenia”, salę stymulacji sensorycznej, pracownie komputerowe, bibliotekę z kącikiem komputerowym, gabinet pedagoga i psychologa, gabinet logopedy, gabinet zajęć terapeutycznych, boisko wielofunkcyjne, salę gimnastyczną, salę zabaw, plac zabaw,

 

Odpowiednio wyposażone sale lekcyjne uatrakcyjniają zajęcia. Do zasobów technicznych w posiadaniu szkoły zaliczamy tablice multimedialne i informatyczne, projektory, komputery stacjonarne w salach, nowoczesne komputery w pracowni komputerowej, odpowiednio doposażone pracownie specjalistyczne: pracownia drewna (piły mechaniczne, wiertarki stacjonarne, wyrzynarki…), pracownia ceramiczna (piece do wypalania gliny), maszyny do szycia w pracowni szycia, pracownia żywienia (lodówki, kuchenki, zmywarki…), urządzenie EEG Biofeedback, Sprzęt terapeutyczny Tomatis, odpowiednio wyposażoną salkę fitness Atlas, orbitrek, rowerki stacjonarne, wioślarz, nowoczesne programy logopedyczne, nowoczesny sprzęt nagłaśniający.

 

Na korytarzach szkolnych znajdują się atrakcyjne dla dzieci i młodzieży sprzęty: cymbergaj, piłkarzyki, klocki.

 

Do szkolnych zasobów organizacyjnych zaliczyć możemy PCK, teatr „Echo” nauczania indywidualnego.

 

 

 

6.      Sylwetka absolwenta Szkoły Podstawowej Specjalnej.

 

 

 

Absolwentami naszej szkoły są uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu, często z niepełnosprawnością sprzężoną, ruchową, ze spektrum Autyzmu, czy z problemami w komunikowaniu się.

 

Podejmowane działania wychowawcze mają na celu takie ukształtowanie osobowości ucznia, która umożliwi mu niezależne i pełne funkcjonowanie we współczesnym świecie.  Dążymy, aby uczeń był świadomy swoich możliwości i ograniczeń, był samodzielny w myśleniu i w działaniu.

 

Absolwent szkoły podstawowej:

 

 • dobrze funkcjonuje w swoim naturalnym otoczeniu: domu i w szkole, przestrzega  

 

norm współżycia społecznego

 

 • pozytywnie patrzy na otaczający go świat, siebie i innych ludzi
 • jest wrażliwy na prawdę, dobro i piękno
 • ma poczucie własnej wartości
 • jest zdyscyplinowany i odpowiedzialny, potrafi zadbać o swoje zdrowie i bezpieczeństwo
 • ma określony krąg zainteresowań, którym poświęca swój czas i które rozwija
 • dostrzega przydatność edukacji w życiu codziennym i swojej przyszłości

 

 

 

Absolwent szkoły podstawowej potrafi (w miarę swoich możliwości):

 

 

 

·         Dostosować ubranie do warunków pogodowych.

 

·         Utrzymuje higienę osobistą.

 

·         Potrafi zachować się przy stole w różnych okolicznościach.

 

·         Troszczy się o zdrowie, higienę i bezpieczeństwo własne i innych.

 

·         W społecznym funkcjonowaniu zna adres swojego miejsca zamieszkania i adres szkoły.

 

·         Potrafi pełnić funkcje społeczne na terenie szkoły, klasy.

 

·         Umie współpracować w grupie.

 

·         Wie, kiedy i jak pomóc koledze.

 

·         Prawidłowo zachowuje się w miejscach publicznych.

 

·         Zna podstawy bezpiecznego poruszania się po ulicach.

 

·         Umie zachować się w sytuacjach zagrożenia.

 

·         Jest aktywny na imprezach i uroczystościach szkolnych.

 

·         Szanuje i pielęgnuje tradycje rodziny, szkoły, regionu, narodu i kraju

 

·         Rozumie znaczenie ekologii

 

 

 

7.      Dotychczasowe działania szkoły

 

 

 

Diagnoza jakości funkcjonowania uczniów. Charakterystyka środowiska wychowawczego.

 

·    Zespół Szkół Specjalnych, w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa Specjalna

 

    nr 10, Szkoła Przysposabiająca do Pracy, Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna.

 

·    Szkoła gromadzi uczniów z całego powiatu raciborskiego i z poza.

 

·     Do szkoły uczęszczają dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim. W szkole organizowane jest również nauczanie indywidualne.

 

·    Rodzice uczniów należą do różnych środowisk społecznych.

 

·    Część uczniów wychowuje się poza swoimi rodzinami, są to piecza zastępcza i placówki opiekuńczo wychowawcze.

 

 

 

Diagnoza wychowawcza zachowania i postaw uczniów.

 

·   Spadek średniej frekwencji w szkole.

 

·   Znaczne zmniejszenie ilości uczniów wagarujących.

 

·   Uczniowie dbają o swoje zdrowie, w większości nie używają substancji psychoaktywnych,

 

·   Uczniowie uprawiają sport.

 

·   Niski odsetek uczniów z nadzorem kuratora sądowego,           

 

·   Sporadycznie występują trudne pod względem wychowawczym przypadki wśród uczniów

 

 

 

 

 

Działania  pro wychowawcze szkoły:

 

·      różnorodna tematyka lekcji wychowawczych

 

·      bogata oferta zajęć pozalekcyjnych

 

·      preorientacja zawodowa,

 

·      zajęcia z psychologiem, pedagogiem dla grupy uczniów potrzebujących szczególnej pomocy w procesie wychowawczym m.in. socjoterapia,

 

·      zajęcia rewalidacyjne,

 

·      udział w zajęciach sportowych,

 

·      ciekawe propozycje spędzania przerw,

 

 W naszej szkole jest organizowanych wiele imprez sportowych, kulturalnych, akademii, apeli i akcji, w których aktywny udział biorą uczniowie.

 

 

 

Czynniki ryzyka w środowisku szkolnym i rodzinnym to:

 

·         Chaotyczne środowisko rodzinne

 

·         Niepowodzenia szkolne

 

·         Podatność na wpływy

 

·         Niska samoocena

 

·         Dysfunkcjonalni koledzy

 

·         Używanie środków psychoaktywnych (narkotyki, dopalacze)

 

·         Wczesna aktywność seksualna

 

·         Brak poszanowania autorytetów

 

·         Zachowania agresywne i przestępcze

 

·         Absencja szkolna

 

·         Słabe więzi szkoły z uczniami

 

Czynniki chroniące to cechy, sytuacje, warunki zwiększające odporność na działanie czynników ryzyka.

 

 

 

Najważniejsze czynniki chroniące w środowisku szkolnym i rodzinnym to:

 

·         Silna więź emocjonalna z rodzicami, opiekunami

 

·         Zainteresowanie nauką szkolną

 

 • Poszanowanie prawa, norm, wartości i autorytetów społecznych
 • Przynależność do pozytywnej grupy rówieśniczej
 • Regularne praktyki religijne
 • Zaangażowanie rodziców w życie dzieci
 • Jasne zasady zachowań
 • Pozytywny obraz siebie
 • Nagradzanie zachowań prospołecznych
 • Przekonanie o szkodliwości środków psychoaktywnych
 • Życie zgodne z wartościami uniwersalnymi
 • Umiejętności pro społeczne
 • Udział w zajęciach pozalekcyjnych
 • Pozytywna aktywność społeczna
 • Współpraca nauczycieli i rodziców
 • Zero tolerancji ze strony szkoły dla zachowań dysfunkcyjnych
 • Współdziałanie z lokalna społecznością

 

Rozpoznanie oddziaływania czynników ryzyka i czynników chroniących w danym środowisku pozwala na określanie stopnia zagrożenia dzieci i młodzieży, a co za tym idzie wyodrębnienie grup o specyficznym poziomie ryzyka. 

 

 

 

8.      Identyfikacja sukcesów i porażek wychowawczych i profilaktycznych szkoły.

 

 

 

W naszej szkole jest organizowanych wiele imprez sportowych, kulturalnych, akademii, apeli i akcji:

 

·         uczniowie obchodzą wszystkie święta i ważne dni,

 

·         jest organizowana Śląska Biesiada Szkół Specjalnych,

 

·         organizacja meatingu lekkoatletycznego,

 

·         uczniowie biorą udział w akcjach ekologicznych (sprzątanie świata, pomoc zwierzętom
w schronisku, dokarmianie ptaków), PCK, w spotkaniach z policją,

 

·         uczniowie biorą udział w turniejach i rozgrywkach sportowych w szkole oraz
    w    olimpiadach specjalnych na terenie województwa i kraju,

 

·         uczniowie reprezentują szkołę w występach na imprezach kulturalnych organizowanych      przez inne szkoły, towarzystwa,

 

·         udział grupy tanecznej, teatralnej w różnego rodzaju przeglądach, konkursach, imprezach,

 

·         Szkoła uczestniczy w programach ogólnopolskich: Szkoła w Ruchu, Znajdź Właściwe Rozwiązanie, Zachowaj Trzeźwy Umysł, Trzymaj Formę,  ARS czyli jak dbać o miłość, Góra grosza, Dzień Bezpiecznego Intrnetu, Moje życie mój wybór, Smak życia czyli debata o dopalaczach, Przyjaciele Zippiego,

 

·         Szkoła realizuje autorskie programy profilaktyczne finansowane przez PARPA

 

·         Szkoła realizuje programy współfinansowane przez Unię Europejską – Akademia Sukcesu.

 

·         Szkoła wspiera rodziców uczniów w procesie wychowawczym poprzez indywidualne spotkania z wychowawcą, pedagogiem i psychologiem oraz zapraszając na uroczystości klasowe i szkolne,

 

·         Szkoła wspiera rodziny uczniów z niższych klas społecznych borykających się z bezrobociem i złą sytuacja materialną,

 

·         W szkole działa świetlica szkolna,

 

·         Szkoła współpracuje z TPDU oraz z innymi instytucjami pozaszkolnymi wspierającymi pracę szkoły i funkcjonowanie rodziny.

 

 

 

Uczniowie wiedzą jakich zachowań się od nich oczekuje w szkole. Uczniowie zostali o nich poinformowani przez wychowawcę klasy na pierwszych lekcjach wychowawczych, ale również podczas rozmów, pogadanek z różnymi nauczycielami, psychologiem, pedagogiem i podczas apeli. Uczniowie zostali zapoznani ze Statutem Szkoły, z programem wychowawczym, wspólnie opracowują regulamin klasy, „Naszymi zasadami”. Nauczyciele na bieżąco przypominają obowiązujące zasady, stosują gry i zabawy na integrację grupy. Współpracują z rodzicami, podejmują wspólne działania. Ważny też jest własny przykład nauczycieli.

 

 

 

Uczniowie nie zawsze przestrzegają norm społecznych w szkole. Najczęściej nie respektowane są normy dotyczące kultury słowa i szacunku dla innych osób. Najczęstszymi formami reagowania nauczycieli na łamanie norm są rozmowy z uczniami, współpraca z wychowawcą, pedagogiem, rozmowy z rodzicami, stosowanie systemu kar i nagród, doprowadzenie do naprawienia wyrządzonej szkody.

 

 

 

Szkoła podejmuje działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń i wzmocnienie właściwych zachowań. Wszyscy wychowawcy uznają, że podejmowane działania wychowawcze i profilaktyczne są skuteczne.

 

Uczniowie potrafią się odpowiednio zachować podczas uroczystości szkolnych i wycieczek. W tych sytuacjach uczniowie stosują się do norm. Nieco gorzej zachowują się w sytuacjach takich jak: dyscyplina na lekcji, prawidłowa komunikacja na zajęciach, bezpieczne zachowanie podczas przerw i dbania o mienie szkoły.

 

 

 

Analiza środowiska szkolnego.

 

W roku szkolnym 2019/20:

 

- długi pobyt uczniów w domu w związku z COVID – 19

 

- spadek ilości uczniów sprawiających poważne problemy wychowawcze

 

- podtrzymano zakaz używania telefonów przez uczniów – zapobieganie fonoholizmowi.

 

- nadal obowiązują „Nasze zasady” – kodeks prawidłowych zachowań uczniów.

 

- z uwagi n nauczanie zdalne nie zrealizowano szeregu zaplanowanych programów profilaktyki uniwersalnej

 

- uczniowie wymagający organizacji zajęć rozwijania kompetencji emocjonalno – społecznych są objęci zajęciami,

 

- nauczyciele reagują na przejawy agresji i wulgarnych zachowań, działają jednomyślnie, współpracują w sytuacjach wymagających interwencji wychowawczej. Dbają o bezpieczeństwo uczniów

 

- spadek frekwencji

 

- uczniowie zgłaszają problemy wychowawcy, pedagogowi, psychologowi oraz dyrekcji szkoły, pomiędzy pracownikami szkoły jest skuteczna komunikacja i właściwy przepływ informacji.

 

 

 

Analiza frekwencji (I półrocze roku szkolnego 2019/20):

 

Szkoła podstawowa: 80,57%

 

Szkoła Przysposabiająca do Pracy: 71,70%

 

Szkoła Branżowa: 91,18%

 

Analiza przyczyn spadku frekwencji wskazała, iż główną przyczyną jest absencja spowodowana stanem zdrowia poszczególnych uczniów.

 

 

 

9.      Strategia wychowawczo – profilaktyczna szkoły

 

 

 

Rola wychowawców ogranicza się do towarzyszenia uczniowi i stwarzania takich warunków, które rozwój umożliwiają. Zatem tworzenie porządku i ładu w otoczeniu ucznia: fizycznego, emocjonalnego, moralnego, społecznego i duchowego ukierunkowanego na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości jest głównym zadaniem wychowawców.

 

 

 

Działalność wychowawcza i profilaktyczna w szkole polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie możliwie pełnej dojrzałości w sferze:

 

1.      Fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych,

 

2.      Psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, ukształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi, kształtowanie środowiska sprzyjającemu rozwojowi zdrowia, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności.

 

3.      Społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz ćwiczeniu umiejętności wypełniania ról społecznych.

 

4.      Duchowej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego  systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucie sensu istnienia.

 

 

 

10.  Cele wychowawcze i profilaktyczne

 

 

 

Program opisuje w sposób kompleksowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym, jest realizowany przez wszystkich nauczycieli w ramach zajęć edukacyjnych i pozalekcyjnych.

 

 

 

Celem głównym programu jest zapewnienie i ukierunkowanie wszechstronnego rozwoju osobowości uczniów zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w oparciu o wartości moralne, estetyczne, jako przygotowanie do życia
w otaczającym go świecie i do pełnienia ról w dorosłym życiu.

 

 

 

Pragniemy ukształtować w naszych uczniach poczucia takich wartości jak: dbałość o zdrowie, poszanowanie człowieka, uświadomienie jego wyjątkowej roli na ziemi, szacunek dla środowiska naturalnego, w którym żyje, poszanowanie tradycji i kultury narodowej, miłości ojczyzny, ale również tolerancji i otwartości na kulturę innych krajów, przestrzegania prawa, szacunku do pracy i nauki. Szacunku do drugiego człowieka, wrażliwości na ludzką krzywdę, chęci niesienia pomocy bliźnim, wrażliwości względem drugiego człowieka, humanizmu.

 

Znaczny wpływ na osiągnięcie celów programu ma stworzenie odpowiedniego klimatu
w szkole. Klimatu, w którym będą się urzeczywistniać postawy wobec ucznia ukierunkowane na samoakceptację, poczucie własnej wartości, ponoszenie odpowiedzialności za własne zdrowie, rozwój i czyny, w tym przede wszystkim szacunek dla osoby, jej odrębności, tolerancja dla odmienności, koncentracja na mocnych stronach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działalność wychowawczo profilaktyczna szkoły obejmuje w szczególności:

 

 

 

 1. Współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia oraz budowanie spójnego systemu wartości.
 2. Kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie należy do jednych z najważniejszych wartości w życiu.
 3. Wzmacnianie wśród uczniów więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną
 4. Kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli a także rodziców i opiekunów oraz wzmacnianie więzi z rówieśnikami.
 5. Doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie budowania podmiotowych relacji z uczniami oraz ich rodzicami lub opiekunami oraz warsztatowej pracy z grupą uczniów.
 6. Wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli oraz rodziców lub opiekunów.
 7. Wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych.

 

8.      Kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym,

 

 

 

Działalność edukacyjna obejmuje w szczególności:

 

1)      poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, a także suplementów diet i leków w celach innych niż medyczne oraz postępowania w tego typu przypadkach,

 

2)      rozwijanie i wzmacnianie umiejętności społecznych uczniów,

 

3)      kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji,

 

4)      kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów i wychowanków w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu,

 

 

 

Działalność informacyjna obejmuje w szczególności:

 

1)      dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodzicom lub opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych i innych zagrożeń cywilizacyjnych,

 

2)      udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów w przypadku używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,

 

3)      przekazanie informacji uczniom i wychowankom, ich rodzicom lub opiekunom oraz nauczycielom i wychowawcom na temat konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii,

 

4)      informowanie uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów o obowiązujących procedurach postępowania nauczycieli i wychowawców oraz o metodach współpracy szkół i placówek z Policją w sytuacjach zagrożenia.

 

 

 

 

 

Działalność profilaktyczna obejmuje:

 

1)      wspieranie wszystkich uczniów i wychowanków w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie zachowań ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,

 

2)      wspieranie uczniów i wychowanków, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na ryzyko zachowań ryzykownych,

 

3)      wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano wczesne objawy używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych lub występowania innych zachowań ryzykownych, które nie zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby wymagające leczenia.

 

 

 

Działania te obejmują w szczególności:

 

1)      realizowanie wśród uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego dostosowanych do potrzeb indywidualnych i grupowych oraz realizowanych celów profilaktycznych, rekomendowanych w ramach systemu rekomendacji, o którym mowa w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii,

 

2)      przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako alternatywnej pozytywnej formy działalności zaspakajającej ważne potrzeby, w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności i satysfakcji życiowej,

 

3)      kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych przez uczniów, a także norm przeciwnych podejmowaniu innych zachowań ryzykownych,

 

4)      doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów i wychowanków zachowań ryzykownych,

 

5)      włączanie, w razie potrzeby, w indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny działań z zakresu przeciwdziałania używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych.

 

 

 

Ogólne cele programu wychowawczo profilaktycznego szkoły

 

·         Wspieranie indywidualnej drogi rozwojowej

 

·         Przygotowanie do aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w społeczeństwie

 

·         Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych

 

·         Kształtowanie więzi z krajem ojczystym oraz poszanowanie dla dziedzictwa narodowego

 

·         Rozwijanie poczucia jedności człowieka z otaczającym go światem

 

 

 

Cele realizowane są w oparciu o wartości:

 

·         praca, rzetelność i uczciwość

 

·         miłość, dobro i prawda

 

·         systematyczność, punktualność

 

·         koleżeństwo, przyjaźń, życzliwość względem nauczycieli i kolegów

 

·         kultura bycia na co dzień

 

·         szacunek wobec siebie i innych,

 

·          tolerancja, odwaga,

 

·          poszanowanie poglądów

 

i godności drugiego człowieka

 

 

 

Cele na rok szkolny 2020/21 (realizacja w miarę możliwości psychofizycznych uczniów):

 

 

 

1.      Obserwacja potrzeb emocjonalnych, psycho – fizycznych, opiekuńczych uczniów z uwagi na długi okres przebywania w domach (nauka zdalna i wakacje)

 

2.      Dbanie o zdrowie i higienę uczniów poprzez wdrażanie zaleceń sanitarno – epidemiologicznych w związku z korona wirusem.

 

3.      Integracja uczniów nowych i pomoc w zaaklimatyzowaniu się w środowisku szkolnym.

 

4.      Rozumienie potrzeby i akceptacja przez uczniów zdrowego stylu życia, wolnego od uzależnień.

 

5.      Propagowanie bezpieczeństwa w Internecie i rozsądnego korzystania z multimediów.

 

6.      Przyswojenie przez ucznia wartości uniwersalnych, wychowanie nakierowane na wartości.

 

7.      Wykształcenie u uczniów postaw prospołecznych i patriotycznych.

 

8.      Poprawa frekwencji.

 

9.      Ustawiczne dbanie o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży.

 

10.  Reagowanie na wszelkie przejawy łamania regulaminu uczniowskiego, szczególnie dbanie o kulturę słowa uczniów.

 

11.  Kontynuowanie dotychczasowych działań zawartych w programie wychowawczo – profilaktycznym gdyż zostały ocenione jako skuteczne.

 

12.  Wspieranie uczniów w rozwiązywaniu problemów.

 

13.  Rozpoznawanie przez uczniów własnych emocji w celu nauczenia się panowania nad nimi i wyrażana ich w akceptowany społecznie sposób.

 

14.  Rozumienie i respektowanie obowiązujących norm przez uczniów.

 

 

 

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na ok szkolny 2020/21 dot. wychowania i profilaktyki:

 

 

 

 1. Zapewnienie wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.
 2. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
 3. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych

 

11.  Zadania, treści, formy i osoby odpowiedzialne.

 

Załącznik – TABELA

 

 

 

Plany wychowawczo – profilaktyczne klas.

 

Wszyscy wychowawcy opracowali plany wychowawczo – profilaktyczne dla swoich klas na dany rok szkolny. Plany te zawierają cele, zadania, treści, formy, osoby odpowiedzialne oraz terminy realizacji danego zadania. Ponadto wychowawcy w formie opisowej zawarli najważniejsze informacje o swojej klasie. Plany wychowawczo profilaktyczne klas znajdują się w dokumentach klasy u wychowawcy.

 

 

 

12.                       Ewaluacja programu.

 

 

 

Ewaluacja programu będzie prowadzona w każdym roku szkolnym. Ewaluacja polegać będzie na gromadzeniu informacji na temat prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji, usprawniania i podnoszenia skuteczności programu wychowawczo – profilaktycznego.

 

Ewaluacja przeprowadzana będzie poprzez:

 

- obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian,

 

- analizę dokumentacji,

 

- przeprowadzenie ankiet, kwestionariuszy w wybranym obszarze wśród uczniów, rodziców, nauczycieli,

 

- wymianę spostrzeżeń na wybrany temat w grupach samokształceniowych,

 

- sprawozdania półroczne i roczne wychowawców klas,

 

- ewaluację wewnętrzną szkoły w danym obszarze,

 

 

 

Z przeprowadzonej ewaluacji zostanie sporządzony raport, z którym zostanie zapoznana Rada pedagogiczna i Rada rodziców.

 

 

 

Program wychowawczo – profilaktyczny szkoły został uchwalony przez Radę rodziców w porozumieniu z Radą pedagogiczną w dniu 09.09.2020r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik programu – tabele

 

Realizacja programu profilaktyczno – wychowawczego może ulec zmianie w związku z sytuacją epidemiczna COVID - 19 w kraju.

 

 

 

 

 

Zadania, treści i formy wychowawczo profilaktyczne w klasach I-III

 

LP

ZADANIA

TREŚCI

FORMY

ODPOWIEDZIALNI

1.

Rozpoznanie i rozwijanie możliwości, uzdolnień i zainteresowań uczniów.

Treści poruszane podczas lekcji, moje zainteresowania, kim jestem?, jaki jestem? Gry i zabawy interakcyjne.

- praca bieżąca z uczniem,

- lekcje wychowawcze, Przeprowadzenie w klasach pogadanek, zajęć, diagnoz, ankiet, obserwacja podczas pracy bieżącej

Wychowawcy, nauczyciele

2.

Promowanie zdrowego stylu życia.

 

Szczególne dbanie o higienę w związku z COVID - 119

Podstawy zdrowego stylu życia, zdrowe odżywianie, znaczenie ruchu w życiu człowieka, profilaktyka nadużywania multimediów, profilaktyka otyłości,

profilaktyka zdrowia psychicznego.

 

 

Apele, lekcje wychowawcze, treści programowe, dzień sportu, konkursy o tematyce zdrowia.

Wychowawcy, nauczyciel w-fu, pedagog,

3.

Systematyczne monitorowanie frekwencji uczniów na zajęciach lekcyjnych.

Zwiększenie współpracy z rodzicami w zakresie kontroli obowiązku szkolnego.

Zwrócenie uwagi uczniów, że ważna jest systematyczność w nauce.

Pogadanki z uczniami o tym jak ważne jest regularne uczenie się, jak ważna jest nauka w życiu człowieka.

Wychowawcy, pedagog

4.

Kształcenie umiejętności rozwiązywania problemów bez użycia siły.

Uczenie o emocjach, o naturalnej emocji jaką jest złość, o zastępowaniu złości zachowaniem społecznie aprobowanym, ćwiczenia asertywności.

Lekcje wychowawcze, współpraca z pedagogiem, zajęcia rozwijające umiejętności społeczne, pogadanki. Zajęcia z pracownikami PPP

Wychowawcy, pedagog

5.

Wykształcenie u uczniów postaw

etyczno – moralnych w oparciu o uniwersalne wartości.

 

-wprowadzenie prostego kodeksu zasad zachowania w szkole i klasie,

- propagowanie wartości,

a negowanie antywartości,

-motywowanie do rozwijania pozytywnych postaw,

 

- apele

- pogadanki, dyskusje, prelekcje, spotkania

 z ciekawymi ludźmi, apele,

- przykład nauczycieli, liderów szkolnych

- zajęcia czytelnicze w bibliotece

- kodeks Nasze Zasady

 

- wychowawcy

- pedagog, psycholog

- nauczyciele przedmiotów

- opiekunowie gazetki   

 

6.

Wykształcenie postaw szacunku wobec symboli narodowych

i religijnych

- wyrażanie szacunku wobec sztandaru, hymnu, godła, flagi,

krzyża,

- zapoznanie z wielokulturowością religijną, akceptacja i szacunek wobec innych kultur , religii i symboli,

- ludzie, których podziwiam,

- pamięć o ważnych rocznicach

- apele z okazji świąt narodowych,

- apele z okazji świąt kościelnych,

- pogadanki w klasach,

- lekcje tematyczne,

 

- SU

- nauczyciele przedmiotów

- pedagog szkolny

- wychowawcy

- nauczyciel bibliotekarz

 

 

7.

Wykształcenie pozytywnych relacji interpersonalnych

 z uwzględnieniem postaw takich jak: koleżeństwo, przyjaźń, życzliwość poszanowanie poglądów

 i godności własnej oraz drugiego człowieka.

 

- wdrażanie do pojęcia prawa dziecka, prawa człowieka

- normy w świecie dziecka

- stosowanie kar i nagród zgodnie z obowiązującymi zapisami w statucie szkoły,

- kształcenie umiejętności wyrażania myśli, poglądów, opinii, - kształtowanie umiejętności wczuwania się w przeżycia innych osób,

- poznanie swoich mocnych

 i słabych stron,

 

- zaznajomienie uczniów

 z Konwencją Praw Dziecka,

Powszechną deklaracją Praw Człowieka, instytucjami działającymi na rzecz dzieci

( Rzecznik Praw Dziecka)

- dyskusje i pogadanki w klasach,

-organizacja przedstawień dla najmłodszych,

- wychodzenie z przedstawieniami do innych instytucji np. DPS – u

- współdziałanie SU
z nauczycielami i uczniami k (bale, dyskoteki, Dzień Sportu itp.)

- uczniowie klas pierwszych i nowoprzyjęci: zwiedzanie szkoły i jej pomieszczeń, zapoznanie z pracownikami szkoły,

- przeprowadzenie lekcji bibliotecznej,

- akcja „Cała Polska Czyta Dzieciom”,

- zajęcia integracyjne,

- wychowawcy

- nauczyciele przedmiotów

- pedagog szkolny

- psycholog szkolny

-policja

- nauczyciel bibliotekarz

- zaproszeni goście

8.

Rozwój współpracy z rodzicami jako integralnym partnerem

w wychowywaniu ucznia

- systematyczne informowanie rodziców o postępach w nauce

i zachowaniu uczniów,

- pozyskiwanie rodziców do pracy na rzecz szkoły,

- grupa wsparcia dla rodziców dzieci objętych nauczaniem indywidualnym,

- angażowanie rodziców do współudziału w tworzeniu aktów normalizujących życie szkoły,

- udział rodziców w lekcjach otwartych,

-informowanie o możliwościach korzystania z pomocy

specjalistycznej poza szkołą dla rodziców i członków rodziny,

- pedagogizacja rodziców,

-organizacja cyklicznych imprez klasowych typu: Dzień Matki.

- wywiadówki, konsultacje

- imprezy klasowe, szkolne

- lekcje otwarte

- tablice informacyjne, ulotki

- rozmowy z pedagogiem szkolnym

- zamieszczanie informacji na szkolnej stronie internetowej

-  wychowawcy

- dyrektor szkoły

- pedagog szkolny

- Rada Rodziców

- grupa wsparcia: pani Falkiewicz, pani Korczyńska

9.

Wykształcenie potrzeby dbania o środowisko naturalne i świadomości jego zagrożeń.

- działalność szkolnego koła ekologicznego,

- udział w ogólnopolskich

i środowiskowych akcjach ekologicznych

- propagowanie ekologicznego stylu życia

- uświadamianie zagrożeń ekologicznych i budzenie szacunku do przyrody

 

- pogadanki, wystawy

- sprzątanie świata

- recykling, zbiórka surowców wtórnych

- pielęgnacja roślin doniczkowych, ogródka szkolnego,

- eko konkursy m.in. w bibliotece miejskiej

 

- nauczyciele przyrody, biologii

- pedagog szkolny

- wychowawcy

 

10.

Wdrożenie uczniów do dbania o wspólne bezpieczeństwo.

Wdrożenie do zachowań chroniących przed działaniem grup zorganizowanych.

 

Dbanie o cyberbezpieczeństwo.

- zapoznanie uczniów z zasadami poruszania się po budynku na wypadek zagrożenia, poznanie drogi ewakuacyjnej i sygnału alarmowego,

- alarm próbny,

- nauka bezpiecznej i kulturalnej zabawy podczas przerwy międzylekcyjnej i w czasie wolnym od zajęć (bezpieczne ferie zimowe, bezpieczne wakacje)

-upowszechnianie zagadnień związanych z wiedzą pożarniczą, spotkanie z przedstawicielami straży pożarnej

- spotkanie z przedstawicielami policji

- upowszechnianie zagadnień związanych z bezpieczeństwem , również w Internecie,

- upowszechnianie wiedzy dotyczącej ataków terrorystycznych

- apele,

- prezentacje multimedialne,

- pogadanki,

- gazetki,

- konkursy.

- wychowawca

- koordynator ds. bezpieczeństwa

- pielęgniarka

- dzielnicowy

- przedstawiciel straży pożarnej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Wyrobienie nawyków przestrzegania zasad bezpieczeństwa na drodze.

- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym

- rozwijanie wyobraźni

 i zwracanie uwagi na miejsca szczególnie niebezpieczne na drogach naszej miejscowości

- przestrzeganie ustalonych reguł i przepisów

- nabywanie umiejętności kulturalnego i bezpiecznego zachowania się w środkach masowej komunikacji

- poznawanie przepisów ruchu drogowego

- uświadamianie uczniom niebezpieczeństwa w czasie zabaw zimowych, letnich

 i w zabawach wodnych.

 

Bezpieczeństwo młodego rowerzysty – zdobywanie karty rowerowej:

- poznawanie zasad bezpiecznego poruszania się rowerem

- zdobywanie umiejętności prawidłowego zachowania się w ruchu drogowym

- uświadomienie skutków brawury i nieprzestrzegania przepisów

- uświadomienie potrzeby noszenia przez rowerzystę kasku

 

- ćwiczenia praktyczne  bezpiecznego zachowania podczas drogi szkoła-dom-

 rozpoznawanie znaków drogowych i sygnalizacji świetlnej,

- treści związane z bezpieczeństwem podczas zajęć lekcyjnych,

- pogadanki na lekcjach wychowawczych,

- zajęcia przygotowujące do zdobycia karty rowerowej,

 

 

 

 

-spotkanie z policjantem nt. „Bezpieczna droga do szkoły”.

 

 

 

 

- wychowawcy klas,

- policja

- nauczyciele

 

 

12.

Stworzenie warunków do nauki radzenia sobie w sytuacjach trudnych

- wyposażenie w treści związane z emocjami, zachowaniem asertywnym, ze sposobami zdrowego rozładowania napięć i poradzenia sobie z problemami

- lekcje tematyczne z wychowawcą, pedagogiem, psychologiem

- spotkania z przedstawicielami z PPP, PZP, PLU, Sanepid

- udział w imprezach organizowanych przy współpracy z GKRPA

- realizacja programów i kampanii: „Przyjaciele Zippiego”, „TZA”, „Europejski Kodeks walki z rakiem” itd.

 

Wychowawca, pedagog, psycholog, zaproszone osoby z zewnątrz

13.

Program Nauki Zachowania - PNZ

- prowadzenie działań wychowawczych wg PNZ - u

- rozmowy z wybranymi uczniami,

- kontrolne zebrania zespołu nauczycieli,

- spotkania z rodzicami,

- sprawdzanie postępów uczniów,

- motywowanie uczniów do poprawy,

- nagradzanie uczniów,

 

- pedagog szkolny,

- wychowawcy,

- nauczyciele

14.

Monitorowanie sytuacji bytowej i rodzinnej ucznia.

Szczególna obserwacja potrzeb emocjonalnych i psychofizycznych oraz otoczenie opieką ucznia z uwagi na długi okres nieobecności w szkole (COVID 19)

- współpraca z rodzicami ucznia,

- współpraca z OPS, PCPR, kuratorami, asystentami rodzin,

- współpraca z rodzinami zastępczymi, placówkami opiekuńczo – wychowawczymi,

- obserwacja i monitorowanie sytuacji rodzinnej dzicka,

- Dożywianie uczniów.

- Zbiórka odzieży, przyborów, kosmetyków dla uczniów z najuboższych środowisk.

- Współpraca z: OPS,

Kuratorami sądowymi,

Instytucjami pomocowymi,

- Prowadzenie ewidencji rodzin pomocy potrzebujących.

- Kierowanie rodzin uczniów z trudną sytuacją materialną i bytową do odpowiednich placówek pomocowych.

- Pomoc w stypendiach szkolnych

- wychowawcy

- pedagog szkolny

- kierownik świetlicy

 

 

 

 

 

 

 

Zadania, treści i formy wychowawczo – profilaktyczne klasy IV – VIII

 

 

 

LP

ZADANIA

TREŚCI

FORMY

ODPOWIEDZIALNI

1.

Wykształcenie u uczniów postaw

etyczno – moralnych w oparciu o uniwersalne wartości.

 

- wprowadzenie prostego kodeksu zasad zachowania w szkole i klasie,

- propagowanie wartości,

a negowanie antywartości,

-motywowanie do rozwijania pozytywnych postaw,

- odwoływanie się do autorytetów moralnych,

- apele

- pogadanki, dyskusje, prelekcje, spotkania

 z ciekawymi ludźmi, apele,

- przykład nauczycieli, liderów szkolnych

- zajęcia czytelnicze w bibliotece

- cykliczne spotkania w bibliotece miejskiej oddział dla dzieci i młodzieży

- zajęcia kształcenie kompetencji emocjonalno – społecznych

- kodeks szkolny „Nasze zasady”

- wychowawcy

- pedagog, psycholog

- nauczyciele przedmiotów

- opiekunowie gazetki   

   szkolnej

- opiekunowie SU

- wszyscy pracownicy szkoły

 

2.

Wykształcenie postaw szacunku wobec symboli narodowych

i religijnych

- wyrażanie szacunku wobec sztandaru, hymnu, godła, flagi,

krzyża,

- zapoznanie z wielokulturowością religijną, akceptacja i szacunek wobec innych kultur , religii i symboli,

- ludzie, których podziwiam,

- pamięć o ważnych rocznicach,

- apele z okazji świąt narodowych,

- apele z okazji świąt kościelnych,

- pogadanki w klasach,

- lekcje tematyczne,

 

- SU

- nauczyciele przedmiotów

- pedagog szkolny

- wychowawcy

- nauczyciel bibliotekarz

 

 

3.

Wykształcenie postaw akceptacji wobec odmienności drugiego człowieka, współczucia wobec ludzi chorych, dotkniętych klęską itp.

- inni ludzie – podobieństwa

 i różnice;

- kształtowanie postaw akceptujących różne aspekty niepełnosprawności,

- przełamywanie stereotypów,

- solidarność ludzka wobec

   współczesnych zagrożeń;

 

- wprowadzenie akcji „Pola nadziei”, współpraca z hospicjum,

-organizacja meatingu lekkoatletycznego dla szkół specjalnych woj. Śląskie

- zbiórki darów na cele charytatywne,

- zajęcia tematyczne,

- bieżąca pomoc między uczniowska,

- socjoterapia

- wychowawcy, nauczyciele,

- pedagog, psycholog

- SU

- nauczyciele wychowania fizycznego

4.

Przygotowanie uczniów do pełnienia

w życiu różnych ról społecznych poprzez kształtowanie umiejętności oceny własnego zachowania, uczciwości, rzetelności  

 i sumienności

- sztuka kulturalnego zachowania

- normy w świecie dziecka

- preorientacja zawodowa

 

- pogadanki, warsztaty, prezentacje, oraz wycieczki dydaktyczne

- spotkania z doradcą zawodowym

- prezentacja osiągnięć uczniów,

- konkursy,

- apele

- wychowawcy

- nauczyciele przedmiotów

- pedagog szkolny

- psycholog szkolny

- doradca zawodowy

5.

Wykształcenie pozytywnych relacji interpersonalnych

 z uwzględnieniem postaw takich jak: koleżeństwo, przyjaźń, życzliwość poszanowanie poglądów

 i godności własnej oraz drugiego człowieka.

 

- wdrażanie do pojęcia prawa dziecka, prawa człowieka

- normy w świecie dziecka

- stosowanie kar i nagród zgodnie z obowiązującymi zapisami w statucie szkoły,

- kształcenie umiejętności wyrażania myśli, poglądów, opinii, - kształtowanie umiejętności wczuwania się w przeżycia innych osób,

- poznanie swoich mocnych

 i słabych stron,

 

- zaznajomienie uczniów

 z Konwencją Praw Dziecka,

Powszechną deklaracją Praw Człowieka, instytucjami działającymi na rzecz dzieci

( Rzecznik Praw Dziecka)

- dyskusje i pogadanki w klasach,

- organizacja „Dnia życzliwości”

-organizacja przedstawień dla najmłodszych,

- wychodzenie z przedstawieniami do innych instytucji np. DPS – u

- współdziałanie SU
z nauczycielami i uczniami k (bale, dyskoteki, Dzień Sportu itp.)

- uczniowie klas pierwszych i nowoprzyjęci: zwiedzanie szkoły i jej pomieszczeń, zapoznanie z pracownikami szkoły,

- przeprowadzenie lekcji bibliotecznej,

- akcja „Cała Polska Czyta Dzieciom”,

- zajęcia integracyjne,

 

- wychowawcy

- nauczyciele przedmiotów

- pedagog szkolny

- psycholog szkolny

-policja

- nauczyciel bibliotekarz

- zaproszeni goście

- SU

6.

Stworzenie warunków do rozwoju samorządności uczniów poprzez aktywną działalność w organizacjach szkolnych i środowiskowych.

- udział uczniów życiu szkoły oraz  środowiska,

- współpraca z organizacjami społecznymi

- uczestnictwo w demokratycznych formach sprawowania władzy Samorządu Uczniowskiego;

- podejmowanie innych inicjatyw charytatywnych np.:

zbiórka zakrętek – ( pomoc dzieciom niepełnosprawnym), zbiórki dla państw dotkniętych wojną,

- wybory do Samorządu Uczniowskiego

- kreatywna   działalność Samorządu Uczniowskiego

- działalność Szkolnego Koła PCK

- opiekunowie SU

-  opiekunowie koła PCK

- wychowawcy, pedagog i psycholog

7.

Wdrożenie uczniów do prowadzenia aktywnego

 i zdrowego trybu życia.

 

 

Szczególne dbanie o higienę w związku z COVID - 19

- ostrzeganie przed zgubnymi skutkami nałogów

-współpraca z lokalnymi organizacjami i instytucjami promującymi  sport i zdrowie

- organizowanie wycieczek szkolnych

- zachęcanie do udziału

 w zajęciach sportowych pozalekcyjnych

- organizowanie spotkań, prelekcji

 z lekarzem, pielęgniarką, pracownikami poradni, dzielnicowym

- organizowanie i udział

w zawodach sportowych