^Powrót na górę
 • 1 WITAMY
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
 • 2 WITAMY
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
 • 3 WITAMY
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
 • 4 WITAMY.
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
 • 5 WITAMY
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
baner

Olimpiady Specjalne

Polityka ochrony danych w ZSS

Program Wychowawczy Szkoły

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY

Zespołu Szkół Specjalnych

w Raciborzu

 

 

 

 

ROK SZKOLNY 2015/2016

 

 

 

Spis treści

1.      Szkolny program wychowawczy – wstęp.

2.      Wizja i misja szkoły.

3.      Cele

4.      Diagnoza szkoły.

5.      Zadania nauczycieli i wychowawców klas.

6.      Współpraca szkoły z rodzicami.

7.      Zadania wychowawcze szkoły i sposoby ich realizacji.

8.   Efekty działań wychowawczych.

9.   Ewaluacja Szkolnego Programu Wychowawczego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.    Wstęp.

 Program wychowawczy opracowany został zgodnie z:

·        Konstytucją Rzeczypospolitej.

·        Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ) z późniejszymi zmianami.

·         Statutem Szkoły, Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania,Szkolnym Zestawem Programów Nauczania

·         Konwencją o Prawach Dziecka

·         Powszechną Deklaracją Praw Człowieka

·         Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 21 maja 2001 w sprawie podstawy programowej Dz.U. Nr 61 poz 625

·         Prawem ustawodawczym Rzeczypospolitej

·         Ogólnie przyjętym systemem wartości

Szkoła jest podstawową jednostką uprawnioną do realizacji zadań dotyczących kształcenia, wychowywania i opieki. Wychowanie dziecka to proces bardzo długi. Chcąc osiągnąć zamierzone cele, świadomie, celowo, organizujemy proces polegający na kształtowaniu osobowości poprzez zadania, kierując się określonymi zasadami i regułami. Chcemy mądrze towarzyszyć uczniowi na drodze jego rozwoju i stwarzać mu wartościowe środowisko wychowawcze. Nauczyciel kieruje się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, kształtuje postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności uczniów.
Przyjmując założenie, że proces wychowawczy nie odbywa się tylko w szkole, lecz ma miejsce wszędzie i ma na niego wpływ każdy, kto zetknie się z dzieckiem, stworzyliśmy program wychowawczy, który akceptowany jest przez nauczycieli, rodziców i uczniów. Program jest  realizowany we współpracy ze wszystkimi organami szkoły.

Wychowanie jest procesem, w którym wychowanek ma dojść do pełni osobowego rozwoju poprzez, ukształtowanie prawego charakteru, budowanie poczucia odpowiedzialności za własny rozwój i dobro wspólne, uznanie i przestrzeganie norm społecznych, budowanie postawy życzliwości i miłości do ludzi, uświadamianie i stawianie sobie celów życiowych.

Wychowanie jest wiec stałym procesem doskonalenia się wychowanka, który poprzez swoje wybory i działania rozwija się i usprawnia swoje ludzkie zdolności do bycia w pełni człowiekiem.

Rola wychowawców ogranicza się do towarzyszenia wychowankowi i stwarzania takich warunków, które ten rozwój umożliwiają. Zatem tworzenie porządku i ładu w otoczeniu wychowanka: fizycznego, emocjonalnego, moralnego, społecznego i duchowego jest głównym zadaniem wychowawców.

Według podstawy programowej, nauczyciel w pracy wychowawczej, wspierając wychowawczą rolę rodziców, powinien zmierzać do tego, aby uczniowie:

·        Poszukiwali i dążyli do osiągnięcia celów życiowych

·        Potrafili odnaleźć własne miejsce w świecie

·        Uczyli się szacunku dla dobra wspólnego, jako podstawy życia społecznego

·        Przygotowali się do życia w rodzinie, społeczności lokalnej i w państwie

·        Przygotowali się do rozpoznawania wartości moralnych

·         Kształtowali umiejętności komunikacyjne

·         Kształtowali postawę dbania o zdrowie

·         Podejmowali odpowiedzialne decyzje

·         Uczyli się szacunku do przyrody

 

2.    Misja i wizja szkoły.

Misją naszej szkoły jest:

      „Nasza szkoła uczestniczy w życiu społeczno – kulturalnym w środowisku lokalnym”

Wizją naszej szkoły jest:

„W naszej szkole każde dziecko odnosi sukces.”    

 

Poczucia własnej wartości dziecko dozna, osiągając sukces na miarę swoich możliwości. Dzięki świadomości i możliwie maksymalnej samodzielności, samoobsłudze,
w porozumiewaniu się i podejmowaniu decyzji. O sukcesie będzie stanowić również kulturalne zachowanie się w różnych sytuacjach znanych i mniej znanych oraz posiadanie umiejętności i wiedzy stosownej do dziecka wieku i rozwoju. Wszystko to możliwe będzie do osiągnięcia dzięki udziałowi uczniów w zajęciach, lekcjach, imprezach i wycieczkach,
w który udział wezmą koledzy, nauczyciele, rodzice i goście.

 

3.    Cele.

Program opisuje w sposób kompleksowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i jest realizowany przez wszystkich nauczycieli w ramach zajęć edukacyjnych i pozalekcyjnych.

 

Celem głównym programu jest zapewnienie i ukierunkowanie wszechstronnego rozwoju osobowości młodego człowieka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w oparciu o wartości moralne, estetyczne, jako przygotowanie do życia
w otaczającym go świecie i do pełnienia ról w dorosłym życiu.

 

Ogólne cele programu wychowawczego:

·         Wspieranie indywidualnej drogi rozwojowej

·         Przygotowanie do aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w społeczeństwie

·         Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych

·         Kształtowanie więzi z krajem ojczystym oraz poszanowanie dla dziedzictwa narodowego

·         Rozwijanie poczucia jedności człowieka z otaczającym go światem

 

Cele realizowane są w oparciu o wartości:

·         praca, rzetelność i uczciwość

·         miłość, dobro i prawda

·         systematyczność, punktualność

·         koleżeństwo, przyjaźń, życzliwość względem nauczycieli i kolegów

·         kultura bycia na co dzień

·         szacunek wobec siebie i innych,

·          tolerancja, odwaga,

·          poszanowanie poglądów

i godności drugiego człowieka

Wychowanie powinno polegać na ukształtowaniu w młodym człowieku poczucia takich wartości jak: poszanowanie człowieka, uświadomienie jego wyjątkowej roli na ziemi, szacunek dla środowiska naturalnego, w którym żyje, poszanowanie tradycji i kultury narodowej, miłości ojczyzny, ale również tolerancji i otwartości na kulturę innych krajów, przestrzegania prawa, szacunku do pracy i nauki. Szacunek do drugiego człowieka uczy nas wrażliwości na ludzką krzywdę, chęci niesienia pomocy bliźnim, wrażliwości względem drugiego człowieka, humanizmu.

Znaczny wpływ na osiągnięcie celów programu ma stworzenie odpowiedniego klimatu
w szkole. Klimatu, w którym będą się urzeczywistniać postawy wobec ucznia ukierunkowane na samoakceptację, poczucie własnej wartości, ponoszenie odpowiedzialności za własny rozwój i czyny, w tym przede wszystkim szacunek dla osoby, jej odrębności, tolerancja dla odmienności, koncentracja na mocnych stronach.

Najważniejszą rolę w wychowaniu spełniają rodzice i opiekunowie dziecka. Szkoła jest instytucją wspierającą, dlatego kierunek działalności wychowawczej nauczyciela nie może być sprzeczny z wolą rodziców. Ważne jest aby nauczyciele wychowywali dzieci i młodzieży w klimacie miłości do rodziny, małej i wielkiej ojczyzny i szacunku do drugiego człowieka.

Zasady realizacji Programu Wychowawczego

·         wszyscy członkowie społeczności szkolnej i rodzice znają założenia programu i są jego współtwórcami

·         wszyscy pracownicy szkoły zgodnie realizują program podejmując współodpowiedzialność za efekty jego realizacji

·         wszyscy pracownicy szkoły oraz opiekunowie organizacji szkolnych konsekwentnie wspomagają się wzajemnie w realizacji programów, przyjmując za nadrzędny cel rozwój ucznia we wszystkich sferach jego osobowości.

 

4.    Diagnoza szkoły.

Charakterystyka środowiska wychowawczego.

·         Zespół Szkół Specjalnych, w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa Specjalna
nr 10, Gimnazjum Specjalne, Szkoła Przysposabiająca do Pracy, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 7.

·          Szkoła gromadzi uczniów z całego powiatu raciborskiego i z poza.

·          Do szkoły uczęszczają dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim. W szkole organizowane jest również nauczanie indywidualne.

·         Rodzice uczniów należą do różnych środowisk społecznych.

Zebranie i opracowanie materiału.

Zebrany materiał, który został wykorzystany przy tworzeniu programu wychowawczego został opracowany w oparciu o analizę dzienników, analizę dokumentacji pedagoga
i psychologa, rozmowy z członkami RP, ankiety, analiza frekwencji, obserwację środowiska szkolnego, uwagi i spostrzeżenia nauczycieli, rodziców i uczniów.

Diagnoza wychowawcza zachowania i postaw uczniów.

·   Obserwuje się wzrost średniej frekwencji w szkole: szkoła podstawowa 88,5%, gimnazjum 87,3%, szkoła przysposabiająca do pracy 85,9% i spadek frekwencji w szkole zawodowej  68%.

·   Znaczne zmniejszenie ilości uczniów wagarujących.

·   Zmniejszenie ilości uczniów palących papierosy,

·   Zmniejszenie ilości uczniów z nadzorem kuratora sądowego,  

·   Trudne pod względem wychowawczym przypadki uczniów:

Często występują:

- wulgaryzmy

Sporadycznie występują:

 - bijatyki

- zastraszanie

- ucieczki poza teren szkoły (częściej w czasie przerw i po lekcjach - oczekując na autobus, rzadziej w czasie lekcji)

- palenie papierosów

- naganne zachowanie w czasie lekcji i przerw

- spożywanie napojów energetyzujących

 - kradzieże

Rzadko występują:

- niszczenie mienia

- spożywanie alkoholu poza szkołą,

- używanie marihuany, dopalaczy poza szkołą,

Ponadto problemy wychowawcze może powodować:

- Niski poziom kultury osobistej uczniów

- Niska frekwencja rodziców na zebraniach szkolnych

- Uczniowie wzrastający w rodzinach dysfunkcyjnych (około 15 % uczniów)

- Uczniowie z nadzorem kuratora sądowego ( około 10 % uczniów)

Działania  pro wychowawcze szkoły:

·         różnorodna tematyka lekcji wychowawczych

·         bogata oferta zajęć pozalekcyjnych

·         preorientacja zawodowa,

·         zajęcia z psychologiem, pedagogiem dla grupy uczniów potrzebujących szczególnej pomocy w procesie wychowawczym m.in. socjoterapia,

·         zajęcia rewalidacyjne,

 W naszej szkole jest organizowanych wiele imprez sportowych, kulturalnych, akademii, apeli i akcji:

·         uczniowie obchodzą wszystkie święta i ważne dni,

·         jest organizowana Śląska Biesiada Szkół Specjalnych,

·         organizacja meatingu lekkoatletycznego,

·         uczniowie biorą udział w akcjach ekologicznych (sprzątanie świata, pomoc zwierzętom
w schronisku, dokarmianie ptaków), PCK, w spotkaniach z policją,

·         uczniowie biorą udział w turniejach i rozgrywkach sportowych w szkole oraz
    w    olimpiadach specjalnych na terenie województwa i kraju,

·         uczniowie reprezentują szkołę w występach na imprezach kulturalnych organizowanych      przez inne szkoły, towarzystwa,

·         udział grupy tanecznej, teatralnej w różnego rodzaju przeglądach, konkursach, imprezach,

·         Szkoła uczestniczy w programach ogólnopolskich: Szkoła w Ruchu, Znajdź Właściwe Rozwiązanie, Nie Pal Przymnie Proszę, Zachowaj Trzeźwy Umysł, Trzymaj Formę, Europejski Kodeks Walki z Rakiem, ARS czyli jak dbać o miłość, Góra grosza,

·         Szkoła realizuje autorskie programy profilaktyczne finansowane przez PARPA

·         Szkoła realizuje programy współfinansowane przez Unię Europejską.

·         Szkoła wspiera rodziców uczniów w procesie wychowawczym poprzez indywidualne spotkania z wychowawcą, pedagogiem i psychologiem oraz zapraszając na uroczystości klasowe i szkolne,

·         Szkoła wspiera rodziny uczniów z niższych klas społecznych borykających się z bezrobociem i złą sytuacja materialną,

·         W szkole działa świetlica szkolna,

·         Szkoła współpracuje z TPDU oraz z innymi instytucjami pozaszkolnymi wspierającymi pracę szkoły i funkcjonowanie rodziny.

Ponadto do zadań wychowawczych szkoły należy:

·                    Integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny.

·                    Diagnozowanie oczekiwań rodziców w stosunku do szkoły.

·                    Współpraca rodziców w tworzeniu WSO, SPW i SPP.

·                    Zapoznanie rodziców z obowiązującymi programami, regulaminami, wynikami ankiet, statutem szkoły.

·                    Włączenie rodziców do rozwiązywania problemów wychowawczych.

·                    Zindywidualizowanie współpracy i kontaktów miedzy rodzicami a wychowawcami.

·                    Zrozumienie sytuacji rodzinnej ucznia, pomoc w sytuacjach losowych.

·                    Pedagogizacja rodziców

·                    Stwarzanie sytuacji umożliwiającej rozwój kulturalny uczniów poprzez wyjścia do kina, teatru, muzeum, galerii itp.

·                    Wyzwalanie aktywności dziecka ( czynności samoobsługowe, przygotowanie oraz kulturalne spożywanie posiłków, umiejętność zachowania się w miejscach użyteczności publicznej itp.).

·                    Prezentacja wytworów i dorobku artystycznego na forum klasy, szkoły, miasta i kraju.

·                    Organizowanie konkursów mobilizujących do kulturalnego i bezpiecznego zachowania na co dzień.

 

 

5.    Zadania nauczycieli i wychowawców klas.

Wszyscy nauczyciele zobowiązani są do podejmowania pracy wychowawczej. W swoich działaniach powinni utrzymywać osobowe relacje z uczniami, dostarczać wzorów konstruktywnego stylu życia, pozyskiwać uczniów i rodziców do uczestniczenia w działaniach wychowawczych.

W pracy wychowawczej uwzględnić należy pomoc i wspieranie rodziny w procesie wychowawczym, akceptację rodziców jako osób, które mają decydujący wpływ na wychowanie dzieci, wypracowanie umiejętności planowania, organizowania i prowadzenia ciekawych spotkań z rodzicami oraz innych form współpracy, diagnozowanie potrzeb i trudności uczniów, ich sytuacji rodzinnej, oraz sprawdzanie efektów swojej pracy. Ważne jest także organizowanie sytuacji wychowawczych, w których dziecko aktywnie rozwija wszystkie sfery swojej osobowości, udzielanie uczniom wsparcia w sytuacjach kryzysów osobistych, rodzinnych lub szkolnych, współdziałanie z innymi nauczycielami oraz promowanie idei w zakresie praw dziecka i człowieka.

 

6.    Współpraca szkoły z rodzicami.

 • Uczestnictwo w zebraniach i spotkaniach indywidualnych.
 • Pomoc w organizowaniu wycieczek, imprez klasowych i szkolnych.
 • Pomoc w urządzaniu klasopracowni.
 • Opiniowanie przez rodziców wybranej dokumentacji szkolnej.
 • Zapoznanie rodziców z programami, regulaminami.
 • Systematyczne informowanie rodziców o postępach dziecka w nauce, a także o problemach wychowawczych w celu ich szybkiego rozwiązania.
 • Wspólne rozwiązywanie indywidualnych problemów, proponowanie rozwiązań, poradnictwo

 

 • Praca pedagogizacyjna z rodzicami dotycząca potrzeb rozwojowych dzieci

i młodzieży, zagrożeń związanych z uzależnieniami, przebiegu rozwoju społecznego,

dostępnych form pomocy specjalistycznej (w ramach spotkań z wychowawcami klas

oraz ogólnych zebrań wszystkich rodziców)

     Udostępnianie rodzicom informatorów, poradników i materiałów edukacyjnych

 

Spośród zasad współpracy z rodzicami istotną rolę odgrywa właściwy obieg informacji, od którego zależy interwencja w złożonych problemach uczniów.
Problemy wychowawcze mogą być zgłaszane:
-  na zebraniach klasowych przewodniczącemu trójki klasowej i dalej na forum rady rodziców,
- rodzicom i nauczycielom poprzez radę rodziców na zebraniach trójek klasowych,
- w doraźnych sprawach w pierwszej kolejności wychowawcom, w pilnych sprawach – pedagogowi,
- przez pedagoga rodzicom (rozmowy indywidualne w szkole i rozmowy w domu).
W wyjątkowych wypadkach ignorowania przez rodziców obowiązków opiekuńczych wobec swoich dzieci albo nie reagowania na ich naganne zachowania szkoła kieruje wniosek do Sądu Rodzinnego i Nieletnich.

7.    Zadania wychowawcze szkoły i sposoby ich realizacji

Dostosowanie treści i form zajęć.

Wybór przekazywanych wychowankom treści oraz stosowanych form pracy odbywa się zgodnie z ich wiekiem, możliwościami intelektualnymi oraz percepcyjnymi. Podejmowane działania uwzględniają potrzeby danej grupy związane ze stopniem zagrożenia uzależnieniem oraz występującymi aktualnie zachowaniami ryzykownymi. Oceny sytuacji w tym zakresie  dokonuje wychowawca klasy / grupy planując pracę wychowawczą i zapobiegawczą wdanym roku szkolnym, uwzględniając informacje uzyskane od innych nauczycieli, wychowawców oraz pedagog Zespołu Szkół Specjalnych dokonując okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole.

 

Rok szkolny 2015/16 został ustanowiony Rokiem Otwartej Szkoły. Minister MEN tłumaczy, że otwarta szkoła to taka, która nie zamyka się na kulturę, sztukę, sport i środowisko lokalne.

Ministerstwo kładzie nacisk na:

- wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży,

- dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy,

- rozwijanie kompetencji czytelniczych,

 

 

 

 

 

 

8.    Efekty działań wychowawczych.

Pragniemy aby program wychowawczy i profilaktyczny naszej szkoły pomagał w kształtowaniu w naszych uczniach najistotniejszych wartości ludzkiego życia. Zależy nam na  tym, aby każdy absolwent naszej szkoły:

·         był samodzielny na miarę swoich możliwości,

·         był świadomy swojej inności i niepowtarzalności,

·         miał poczucie własnej wartości,

·         potrafił znaleźć się w różnych sytuacjach życiowych,

·         panował nad swoimi emocjami,

·         potrafił sam się uczyć,

·         posiadał kulturę osobistą, stosował zasady dobrego wychowania,

·         świadomie unikał zagrożeń (nikotyna, alkohol, narkotyki, grupy nieformalne),

·         dbał o rzeczy własne i innych

·         był świadomy swoich praw i obowiązków

·         dbał o swoje zdrowie i środowisko naturalne

·         szanował dorosłych, młodszych i rówieśników

·         potrafił nawiązać kontakt werbalny lub pozawerbalny z otaczającymi go ludźmi,

·         znał swoje miasto, region, kraj, kontynent i kulturę stworzoną przez ludzi tam zamieszkujących,

·         czuł się Polakiem i Europejczykiem,

9.     Ewaluacja Szkolnego Programu Wychowawczego.

Ewaluacja dokonywana będzie na podstawie diagnozy szkoły z uwzględnieniem opinii rodziców, nauczycieli, uczniów i środowiska lokalnego. Ewaluacja dokonywana będzie raz w roku.

Opracowała: pedagog szkolny Strzelczyk Ewa


LP

ZADANIA

TREŚCI

FORMY

ODPOWIEDZIALNI

1.

Kształtowanie u uczniów postaw

etyczno – moralnych takich jak:

miłość, dobro, prawda

- propagowanie wartości,

a negowanie antywartości,

-motywowanie do rozwijania pozytywnych postaw,

- odwoływanie się do autorytetów moralnych,

- pogadanki, dyskusje, prelekcje, spotkania

 z ciekawymi ludźmi, apele,

- przykład nauczycieli, liderów szkolnych

- zajęcia czytelnicze w bibliotece

- socjoterapia

- wychowawcy

- nauczyciele przedmiotów

- opiekunowie gazetki   

   szkolnej

- opiekunowie SU

- wszyscy pracownicy szkoły

 

2.

Kształtowanie postaw szacunku wobec symboli narodowych

i religijnych

- wyrażanie szacunku wobec sztandaru, hymnu, godła, flagi,

krzyża,

- zapoznanie z wielokulturowością religijną, akceptacja i szacunek wobec innych kultur , religii i symboli,

- ludzie, których podziwiam,

- pamięć o ważnych rocznicach,

 

- apele z okazji świąt narodowych,

- apele z okazji świąt kościelnych,

- pogadanki w klasach,

- lekcje tematyczne,

 

- SU

- nauczyciele przedmiotów

- pedagog szkolny

- wychowawcy

- nauczyciel bibliotekarz

 

 

 

3.

Kształtowanie postaw akceptacji wobec odmienności drugiego człowieka, współczucia wobec ludzi chorych, dotkniętych klęską itp.

- inni ludzie – podobieństwa

 i różnice;

- kształtowanie postaw akceptujących różne aspekty niepełnosprawności,

- przełamywanie stereotypów,

- solidarność ludzka wobec

   współczesnych zagrożeń;

 

- wprowadzenie akcji „Pola nadziei”, współpraca z hospicjum,

-organizacja meatingu lekkoatletycznego dla szkół specjalnych woj. Śląskie

- zbiórki darów na cele charytatywne,

- zajęcia tematyczne,

- bieżąca pomoc między uczniowska,

- socjoterapia

- wychowawcy, nauczyciele,

- pedagog, psycholog

- SU

- nauczyciele wychowania fizycznego

4.

Przygotowanie uczniów do pełnienia

w życiu różnych ról społecznych poprzez kształtowanie umiejętności oceny własnego zachowania, uczciwości, rzetelności  

 i sumienności

- sztuka kulturalnego zachowania

- normy w świecie dziecka

- preorientacja zawodowa

 

- pogadanki, warsztaty, prezentacje, oraz wycieczki dydaktyczne

- spotkania z doradcą zawodowym

- prezentacja osiągnięć uczniów,

- konkursy,

- apele

- wychowawcy

- nauczyciele przedmiotów

- pedagog szkolny

- psycholog szkolny

5.

Kształtowanie pozytywnych relacji interpersonalnych

 z uwzględnieniem postaw takich jak: koleżeństwo, przyjaźń, życzliwość poszanowanie poglądów

 i godności własnej oraz drugiego człowieka.

 

- wdrażanie do pojęcia prawa dziecka, prawa człowieka

- normy w świecie dziecka

- stosowanie kar i nagród zgodnie z obowiązującymi zapisami w statucie szkoły,

- kształcenie umiejętności wyrażania myśli, poglądów, opinii, - kształtowanie umiejętności wczuwania się w przeżycia innych osób,

- poznanie swoich mocnych

 i słabych stron,

 

- zaznajomienie uczniów

 z Konwencją Praw Dziecka,

Powszechną deklaracją Praw Człowieka, instytucjami działającymi na rzecz dzieci

( Rzecznik Praw Dziecka)

- dyskusje i pogadanki w klasach,

-organizacja przedstawień dla najmłodszych,

- wychodzenie z przedstawieniami do innych instytucji np. DPS – u

- współdziałanie SU
z nauczycielami i uczniami k (bale, dyskoteki, Dzień Sportu itp.)

- uczniowie klas pierwszych i nowoprzyjęci: zwiedzanie szkoły i jej pomieszczeń, zapoznanie z pracownikami szkoły,

- przeprowadzenie lekcji bibliotecznej,

- akcja „Cała Polska Czyta Dzieciom”,

- zajęcia integracyjne,

 

- wychowawcy

- nauczyciele przedmiotów

- pedagog szkolny

- psycholog szkolny

-policja

- nauczyciel bibliotekarz

- zaproszeni goście

6.

Rozwój samorządności uczniów poprzez aktywną działalność w organizacjach szkolnych

 i środowiskowych.

- udział uczniów życiu szkoły oraz  środowiska,

- współpraca z organizacjami społecznymi

- uczestnictwo w demokratycznych formach sprawowania władzy Samorządu Uczniowskiego;

- podejmowanie innych inicjatyw charytatywnych np.:

zbiórka zakrętek – ( pomoc dzieciom niepełnosprawnym), zbiórki dla państw dotkniętych wojną,

- wybory do Samorządu Uczniowskiego

- kreatywna   działalność Samorządu Uczniowskiego

- działalność Szkolnego Koła PCK

- opiekunowie SU

-  opiekunowie koła PCK

- wychowawcy, pedagog i psycholog

7.

Wdrażanie uczniów do prowadzenia aktywnego

 i zdrowego trybu życia.

 

 

 

- ostrzeganie przed zgubnymi skutkami nałogów

-współpraca z lokalnymi organizacjami i instytucjami promującymi  sport i zdrowie

- organizowanie wycieczek szkolnych

- zachęcanie do udziału

 w zajęciach sportowych pozalekcyjnych

- organizowanie spotkań, prelekcji

 z lekarzem, pielęgniarką, pracownikami poradni, dzielnicowym

- organizowanie i udział

w zawodach sportowych

- wycieczki

- zawody sportowe

- zajęcia pozalekcyjne, koła zainteresowań,

- konkursy

- gazetki

- wystawy

- spektakle teatralne, kino

- udział w Ogólnopolskich Programach Profilaktycznych: „Zachowaj trzeźwy umysł”, „Europejski Kodeks Walki z Rakiem”, „Trzymaj Formę”

 

- wychowawcy

- nauczyciele przedmiotów

- pedagog szkolny

- opiekunowie gazetki szkolnej

- bibliotekarz

- nauczyciele WF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

Rozwijanie zamiłowań

i zainteresowań oraz kształtowanie wrażliwości estetycznej i kulturalnej

 

- kształtowanie wśród uczniów różnych zainteresowań

- ukierunkowanie zainteresowań uczniów

- rozpoznawanie potrzeb i predyspozycji uczniów

- udział w różnych formach zajęć pozalekcyjnych,

- aktywny udział w zajęciach lekcyjnych

- udział w konkursach, olimpiadach,

- preorientacja zawodowa,

- wychowawcy,

- nauczyciele,

- pedagog, psycholog,

9.

Wychowanie prozdrowotne

- kształtowanie odpowiednich nawyków i przyzwyczajeń, higiena okresu dojrzewania, edukacja seksualna,

- zasady prawidłowego żywienia,

- aktywność ruchowa, praca

 i wypoczynek oraz czas wolny,

- prawidłowa postawa ciała

 i czynniki ją warunkujące,

-  podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy i postępowania w razie wypadku,

- kształtowanie sprawności

 i wytrzymałości fizycznej, nawyków uprawiania sportu,

 i turystyki

 

- pogadanki,

- wizyta w gabinecie ginekologicznym , prelekcja położnej,

- pokaz udzielania pierwszej pomocy,

- udział w Ogólnopolskich Programach Profilaktycznych: np„Trzymaj formę”,

- opieka nad niemowlęciem

 

-wychowawcy,

- pedagog szkolny,

- pielęgniarki

- nauczyciele w-f

 

 

 

 

 

 

 

10.

Podtrzymywanie i rozwój współpracy z rodzicami jako integralnym partnerem

w wychowywaniu ucznia

- systematyczne informowanie rodziców o postępach w nauce

i zachowaniu uczniów,

- pozyskiwanie rodziców do pracy na rzecz szkoły,

- angażowanie rodziców do współudziału w tworzeniu aktów normalizujących życie szkoły,

- udział rodziców w lekcjach otwartych,

-informowanie o możliwościach korzystania z pomocy

specjalistycznej poza szkołą dla rodziców i członków rodziny,

- pedagogizacja rodziców,

-organizacja cyklicznych imprez klasowych typu: Dzień Matki.

- wywiadówki, konsultacje

- imprezy klasowe, szkolne

- lekcje otwarte

- tablice informacyjne, ulotki

- rozmowy z pedagogiem szkolnym

- zamieszczanie informacji na szkolnej stronie internetowej

-  wychowawcy

- dyrektor szkoły

- pedagog szkolny

- Rada Rodziców

 

11.

Kształtowanie poczucia

przynależności  regionalnej,    tożsamości narodowej przy                jednoczesnym otwarciu na wartości kultury Europy.

 

- rozwijanie i umacnianie tradycji

i tożsamości narodowej ( mój dom, rodzina, sąsiedztwo, ojczyzna; moja miejscowość, region, moja „mała ojczyzna”)

- poznanie historii, ciekawych ludzi i problemów związanych z naszym regionem,

- tworzenie postawy otwartości na kulturę innych krajów Europejskich,

 

- organizacja Śląskiej Biesiady Szkół Specjalnych,

- wyjście do muzeum,

- spotkania z ciekawymi ludźmi,

- udział w akademiach z okazji uroczystości państwowych, regionalnych, kulturowych,

- tematyczne gazetki ścienne

- udział w imprezach poza szkolnych,

 

- nauczyciele historii, plastyki, muzyki, języka polskiego, edukacji wczesnoszkolnej

- opiekunowie gazetki szkolnej

- organizatorzy konkursów

 

12.

Kształtowanie potrzeby dbania o środowisko naturalne i świadomości jego zagrożeń.

- działalność szkolnego koła ekologicznego,

- udział w ogólnopolskich

i środowiskowych akcjach ekologicznych

- propagowanie ekologicznego stylu życia

- uświadamianie zagrożeń ekologicznych i budzenie szacunku do przyrody

- pogadanki, wystawy

- sprzątanie świata

- recykling, zbiórka surowców wtórnych

- pielęgnacja roślin doniczkowych, ogródka szkolnego,

 

- nauczyciele przyrody, biologii

- pedagog szkolny

- wychowawcy

 

13.

Wdrażanie uczniów do dbania o wspólne bezpieczeństwo.

Wdrażanie do zachowań chroniących przed działaniem grup zorganizowanych.

- zapoznanie uczniów z zasadami poruszania się po budynku na wypadek zagrożenia, poznanie drogi ewakuacyjnej i sygnału alarmowego,

- alarm próbny,

- nauka bezpiecznej i kulturalnej zabawy podczas przerwy międzylekcyjnej i w czasie wolnym od zajęć (bezpieczne ferie zimowe, bezpieczne wakacje)

-upowszechnianie zagadnień związanych z wiedzą pożarniczą, spotkanie z przedstawicielami straży pożarnej

- spotkanie z przedstawicielami policji

- upowszechnianie zagadnień związanych z bezpieczeństwem

- upowszechnianie wiedzy dotyczącej ataków terrorystycznych

- apele,

- prezentacje multimedialne,

- pogadanki,

- gazetki,

- konkursy.

- wychowawca

- koordynator ds. bezpieczeństwa

- pielęgniarka

- dzielnicowy

- przedstawiciel straży pożarnej

 

 

 

 

14.

Wyrabianie nawyków przestrzegania zasad bezpieczeństwa na drodze.

- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym

- rozwijanie wyobraźni

 i zwracanie uwagi na miejsca szczególnie niebezpieczne na drogach naszej miejscowości

- przestrzeganie ustalonych reguł i przepisów

- nabywanie umiejętności kulturalnego i bezpiecznego zachowania się w środkach masowej komunikacji

- poznawanie przepisów ruchu drogowego

- uświadamianie uczniom niebezpieczeństwa w czasie zabaw zimowych, letnich

 i w zabawach wodnych.

 

Bezpieczeństwo młodego rowerzysty – zdobywanie karty rowerowej:

- poznawanie zasad bezpiecznego poruszania się rowerem

- zdobywanie umiejętności prawidłowego zachowania się w ruchu drogowym

- uświadomienie skutków brawury i nieprzestrzegania przepisów

- uświadomienie potrzeby noszenia przez rowerzystę kasku

 

- ćwiczenia praktyczne  bezpiecznego zachowania podczas drogi szkoła-dom-

 rozpoznawanie znaków drogowych i sygnalizacji świetlnej,

- treści związane z bezpieczeństwem podczas zajęć lekcyjnych,

- pogadanki na lekcjach wychowawczych,

- zajęcia przygotowujące do zdobycia karty rowerowej,

 

 

 

 

-spotkanie z policjantem nt. „Bezpieczna droga do szkoły”.

 

 

 

 

- wychowawcy klas,

- policja

- nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

Podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy i postępowania w trakcie nagłych wypadków oraz zachowań w czasie zagrożenia

- zapoznanie się z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy

-  zdobywanie umiejętności

w nagłych wypadkach

- nabywanie umiejętności powiadamiania odpowiednich służb ratowania medycznego

 i drogowego

 

- ćwiczenia

- wykład

- pogadanka

- warsztaty

- kurs udzielania pierwszej pomocy dla nauczycieli

 

wychowawcy, pielęgniarka, nauczyciele  w-f, nauczyciel biologii,

- nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

16.

Program Nauki Zachowania - PNZ

- prowadzenie działań wychowawczych wg PNZ - u

- rozmowy z wybranymi uczniami,

- kontrolne zebrania zespołu nauczycieli,

- spotkania z rodzicami,

- sprawdzanie postępów uczniów,

- motywowanie uczniów do poprawy,

- nagradzanie uczniów,

- pedagog szkolny,

- wychowawcy,

- nauczyciele

 

 

 

 

 

Logowanie do dziennika

Blue Flower

Copyright © 2013. OPENMINT Rights Reserved.


Facebook youtube