^Powrót na górę
 • 1 WITAMY
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
 • 2 WITAMY
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
 • 3 WITAMY
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
 • 4 WITAMY.
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
 • 5 WITAMY
  NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU
baner

Olimpiady Specjalne

Polityka ochrony danych w ZSS

Szkoła podstawowa-Informator rekrutacyjny

Szkoła Podstawowa nr 10 wchodzi w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu, z siedzibą przy ul. Królewskiej 19 i kształci uczniów  z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego  w szczególności ze względu na:

 • niepełnosprawność intelektualną
 • sprzężenia
 • spektrum autyzmu w tym Zespół Aspergera         Dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim organizujemy oddziały o liczebności:

·       z  niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim  do 16 uczniów

·       ze sprzężeniami  w oddziałach  do 6 uczniów,

·       z autyzmem i zespołem Aspergera   do 4 uczniów

·        z różnymi rodzajami niepełnosprawności do 5 uczniów


Praca z uczniem na podstawie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych

1. Pierwszy etap edukacyjny klasy I-III.
 Edukacja jest zintegrowaną całością polegającą na łączeniu różnych rodzajów aktywności uczniów. Forma oceny jest opisowa. Zajęcia w naszej szkole odbywają się w nowoczesnych salach dostosowanych do wieku, potrzeb i zainteresowań dzieci. Uczniowie obserwują, tworzą, zdobywają wiedzę i umiejętności.
Swoje osiągnięcia prezentują na wystawach, konkursach i występach artystycznych.
2. Drugi etap edukacyjny klasy IV-VIII.
Nauczanie odbywa się z podziałem na przedmioty. Zdobyte wiadomości i umiejętności są oceniane oceną cyfrową. Zajęcia techniczne, język niemiecki i informatyka odbywają  się w małych grupach. Realizowane programy są dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów, a praca na lekcjach jest indywidualizowana. Wszyscy uczniowie objęci są stałymi zajęciami z zakresu kształtowania umiejętności takich jak: rozwiązywanie konfliktów, nawiązywanie pozytywnych relacji, umiejętność odmawiania i przeciwstawiania się naciskom.

Możliwość wydłużania etapów edukacyjnych do 20 roku życia.

 ·      Dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym  organizujemy oddziały o liczebności:

·       z  niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym do 8 uczniów

·       ze sprzężeniami  w oddziałach do 4 uczniów,

·       z autyzmem i zespołem Aspergera do 4 uczniów

 

Praca z uczniem na podstawie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych w zespołach edukacyjno-terapeutycznych

1. Pierwszy etap edukacyjny klasy I-III.
 Edukacja jest zintegrowaną całością polegającą na łączeniu różnych rodzajów aktywności uczniów. Forma oceny jest opisowa. Zajęcia w naszej szkole odbywają się w nowoczesnych salach dostosowanych do wieku, potrzeb i zainteresowań dzieci. Uczniowie obserwują, tworzą, zdobywają wiedzę i umiejętności.
Swoje osiągnięcia prezentują na wystawach, konkursach i występach artystycznych.

2. Drugi etap edukacyjny klasy IV-VIII.

 Zajęcia prowadzone są przez specjalistów. Ich celem jest pogłębienie wiedzy i rozwój umiejętności szkolnych oraz zdobywanie umiejętności praktycznych niezbędnych do funkcjonowania w środowisku społecznym. Uczniowie objęci są stałą opieką rewalidacyjno-rehabilitacyjną.

3.Nauczane przedmioty to: funkcjonowanie osobiste, zajęcia rozwijające komunikowanie się, zajęcia rozwijające kreatywność, w-f, religia.

4. Zajęcia odbywają się w małych zespołach, w odpowiednio   wyposażonych pracowniach, systemem jednozmianowym.
Nad prawidłowym rozwojem uczniów czuwa wychowawca wspierany przez psychologa i pedagoga szkolnego.

Możliwość wydłużania etapów edukacyjnych do 20 roku życia.

 

·         Dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim:

1.Zajęcia dla dzieci , młodzieży i dorosłych do 25 roku życia w grupie do 4 uczestników.

2. Celem zajęć jest wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży, rozwijanie zainteresowania otoczeniem oraz uzyskiwanie niezależności od innych osób w funkcjonowaniu w codziennym życiu

3. Zajęcia obejmują przede wszystkim:1) naukę nawiązywania kontaktów w sposób odpowiedni do potrzeb i możliwości uczestnika,

2) kształtowanie sposobu komunikowania się z otoczeniem na poziomie odpowiadającym indywidualnym możliwościom uczestnika,

3) usprawnianie ruchowe i psychoruchowe w zakresie dużej i małej motoryki, wyrabianie orientacji w schemacie własnego ciała i orientacji przestrzennej.4) wdrażanie do osiągania optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach życia,5) rozwijanie zainteresowań otoczeniem, wielozmysłowe poznawanie tego otoczenia, naukę rozumienia zachodzących w nim zjawisk, kształtowanie umiejętności funkcjonowania w otoczeniu,6) kształtowanie umiejętności współżycia w grupie,7) naukę celowego działania dostosowanego do wieku, możliwości i zainteresowań uczestnika oraz jego udziału w ekspresyjnej aktywności.

4.Zajęcia prowadzone są w oparciu o Indywidualne programy rewalidacyjno-wychowawcze w wymiarze 20 godzin tygodniowo w zespołach  lub 10 godzin tygodniowo na zajęciach indywidualnych.

 Uczniowie objęci są dodatkowymi zajęciami terapeutycznymi prowadzonymi przez specjalistów (w wymiarze 10-12 h/tydz. na oddział) Są to:

 • arteterapia ,muzykoterapia, biblioterapia
 • dogoterapia
 • gimnastyka korekcyjna
 • komunikacja alternatywna i wspomagająca
 • logopedia
 • socjoterapia
 • zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
 • zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
 • terapia  Metodą Tomatisa
 • zajęcia w Sali doświadczania świata
 • terapia w Sali integracji sensorycznej

 Uczniowie mają możliwość uczestnictwa w:

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych  na   Dni  otwarte  31 marca-1 kwietnia  2020r. w godzinach pracy szkoły (8.00-15.00)lub po uprzednim umówieniu telefonicznym  w uzgodnionych indywidualnie  terminach.

 

Kandydaci do pierwszej klasy szkoły podstawowej powinni składać następujące dokumenty:

podanie (do pobrania na stronie szkoły), 2 fotografie (formatu legitymacyjnego), orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

Kryteria przyjęć:

O przyjęciu do szkoły podstawowej decyduje dostarczenie odpowiednich dokumentów oraz liczba miejsc

 

Terminy rekrutacji:

·         Termin składania dokumentów :od 15 czerwca do 15 sierpnia  każdego roku . Istnieje możliwość przyjmowania uczniów w trakcie roku szkolnego

 

Zapewniamy:

 • wykwalifikowaną, przyjazną uczniom, doświadczoną kadrę pedagogiczną,
 • bezpłatne podręczniki
 • bezpłatny dowóz do szkoły
 • różnorodne zajęcia edukacyjne i specjalistyczne,
 •  nowoczesną bazę dydaktyczną, specjalistyczna i sportową  ,
 • opiekę  pielęgniarki szkolnej,
 • opiekę w świetlicy szkolnej w godz.: od 7.00 do 16.00,
 • możliwość korzystania ze smacznych, przygotowywanych na miejscu posiłków.

 

Jesteśmy szkołą, która:

 • dba o wszechstronny rozwój ucznia i wychowanka na miarę jego indywidualnych potrzeb i możliwości
 • zatrudnia wykwalifikowanych, kreatywnych, przyjaznych uczniom nauczycieli i wychowawców
 • jest otwarta na współpracę z rodzicami
 • stawia na integrację ze środowiskiem lokalnym
 • promuje wychowanie w duchu tolerancji i patriotyzmu

wpaja wartości ekologiczne i prozdrowotne

 

 

 

Logowanie do dziennika

Blue Flower

Copyright © 2013. OPENMINT Rights Reserved.


Facebook youtube